Norge (Næringsliv) (øk.kart, arealbruk)

Arealbruk (til venstre) og mineralforekomster og industri (til høyre).

Av /Store norske leksikon ※.

Av Norges samlede areal er nesten 29 prosent produktivt land, det vil si dyrket mark, som utgjør 3,5 prosent, og produktiv skog, som utgjør 25,5 prosent.

De store norske havområdene gir grunnlag for fiskerivirksomhet til havs og langs kysten. Funn og utvinning av olje og gass på norsk sokkel har fra 1970-tallet gitt Norge store inntekter. I 2022 utgjorde oljevirksomheten 36 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Til sammenlikning utgjorde offentlig forvaltning 14 prosent. Det norske BNP er omtrent en million kroner per innbygger.

Bakgrunnen for den høye materielle standarden er derfor at Norge på en avgjørende måte er trukket inn i industrialiseringsprosessen som har pågått de siste 100–200 år i alle vestlige land.

I denne prosessen er naturlige fordeler utnyttet, for eksempel energitilgang, beliggenhet i forhold til markedene med mer. Et omfattende handelssamkvem og annen kontakt med andre land har spilt en avgjørende rolle i utviklingen.

Arbeidsmarkedet

Sysselsatte i primær-, sekundær- og tertiærnæringene, 1900-2020
Arbeidslivet i Norge er i dag dominert av tertiærnæringene, og jordbruk og industri har måttet vike for tjenesteproduksjon.

Norge ble, i likhet med de øvrige land i Europa, rammet av massearbeidsløshet i mellomkrigstiden, med en topp i 1933, da 1/3 av de fagorganiserte arbeiderne var uten arbeid.

Under gjenreisningen etter andre verdenskrig var det bred politisk enighet om full sysselsetting som et sentralt mål for den økonomiske politikken, og denne linjen ble fastholdt selv etter at den internasjonale høykonjunkturen i 1960-årene ble avløst av stagnasjon i annen halvdel av 1970-årene.

Oljevirksomheten i Nordsjøen skapte mange nye arbeidsplasser i Norge, også i tradisjonelt utsatte næringer som verkstedindustrien, og sammen med en aktiv arbeidsmarkedspolitikk bidrog dette til at arbeidsløsheten i Norge gjennom 1970-årene lå vesentlig lavere enn i andre industriland.

Fra begynnelsen av 1970-årene og frem til lavkonjunkturen 1983/1984 lå ledigheten under 2 prosent av arbeidsstyrken.

Siden begynnelsen av 1980-årene har globaliseringen av økonomien ført til at Norge er knyttet tettere til trendene i verdensøkonomien, og arbeidsløsheten gjenspeiler nå i større grad svingningene internasjonalt.

I første halvdel av 1980-årene økte arbeidsløsheten til et toppår i 1984, da 66 597, tilsvarende 3,2 prosent, var helt arbeidsledige. Ledigheten sank deretter til 1,5 prosent i 1987.

På bakgrunn av problemene i norsk og internasjonal økonomi begynte en ny og alvorligere økning i arbeidsløsheten fra 1987–1988. I toppåret 1993 var 118 147 helt uten arbeid. Det tilsvarte 6 prosent av arbeidsstyrken.

Fra 1993 gikk arbeidsløsheten kraftig ned til 55 974, tilsvarende 2,4 prosent, helt arbeidsledige i 1998, for deretter å øke igjen til 92 631, altså 3,9 prosent, helt arbeidsledige i 2003.

Norsk økonomi gikk inn i en ny oppgangskonjunktur midtveis i 2003, og fra årsskiftet 2003/2004 gikk den registrerte ledigheten ned igjen. I januar 2006 var det registrert 78 600 helt arbeidsledige, altså 3,3 prosent.

Under og etter finanskrisen i 2008/2009 gikk arbeidsledigheten opp noe, men ikke like mye som resten av Europa. Det var hovedsakelig vestlandsregionen som ble rammet på grunn av lavere oljepriser i verdensmarkedet.

I 2016 lå arbeidsledigheten på 4,6 prosent etter en tids nedgang i verdensøkonomien og dermed også lavere oljeetterspørsel.

Den globale pandemien i 2020 gav en andel arbeidsledighet i Norge på 4,6 prosent .

Yrkesdeltakelsen i Norge er svært høy i internasjonal sammenheng. Antallet sysselsatte var i 2023 2,9 millioner. Det tilsvarer omtrent 70 prosent av befolkningen. 73 prosent av menn mellom 15 og 74 år er i arbeidsstyrken, og for kvinner er samme andelen 68 prosent.

Sysselsettingsveksten var særlig sterk blant kvinner, og arbeidsdeltakelsen blant kvinner har siden holdt seg høyt. Norge har også et betydelig innslag av deltidssysselsatte, selv om andelen er synkende de siste årene. I 2023 arbeider 33 prosent av alle kvinner deltid. I 1980 var andelen 53 prosent. Omtrent 15 prosent av alle menn jobber mindre enn 36 timer i uken, en andel som har økt de siste årene.

Arbeidsmarkedspolitikk

Et av de viktigste arbeidsmarkedstiltakene er den statlige arbeidsformidlingen som sorterer under Arbeids- og sosialdepartementet. NAV ble opprettet 1. juli 2006. Dette innebar en sammenslåing av Trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten Aetat og over tid etablering av lokale arbeids- og velferdskontorer.

I samarbeid med alle landets kommuner etablerte NAV lokale arbeids- og velferdskontorer over hele landet. Et hovedformål med reformen var å få flere i arbeid og aktivitet og færre på sosiale ytelser.

Det drives omfattende sysselsettingstiltak i offentlig regi, blant annet i form av lønnstilskudd for bedrifter som tar inn nye arbeidstakere, opplæringstiltak og praksisplasser, statlige arbeidsplasser, attføringstiltak, spesielle tiltak for yrkeshemmede med mer.

I 2005 ble en ny intensjonsavtale for perioden 2006–2009 om et mer inkluderende arbeidsliv inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.

Den første intensjonsavtalen ble underskrevet i 2001 for en fireårs prøveperiode. IA-avtalen skal sikre et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgang fra arbeid til trygd.

Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med redusert funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet.

Privat forbruk

Det private forbrukets andel av bruttonasjonalproduktet var omtrent 80 prosent ved inngangen til 1900-tallet og gikk siden nedover til rundt 50 prosent i 1970-årene. Parallelt med dette har det offentlige forbrukets andel økt, men fra rundt 1980 har veksten i privat forbruk vært større enn veksten i offentlig forbruk.

Spareraten, det vil si den del av husholdningenes disponible inntekt som ikke går med til forbruk, har de siste tjue årene lagt rundt seks prosent av husholdningenes inntekt. Under pandemien 2020-2021 var spareraten oppe i 15 prosent.

Parallelt med veksten i det private forbruk har det skjedd en markert endring i forbruksmønsteret. En stadig synkende del av utgiftene går til matvarer, klær og skotøy, mens utgiftene til bolig, reiser og transport, fritidssysler og utdanning viser klar økning.

Industri og næringsliv

Næringene vi jobber¹ i: Endringer siden 1970

Norge har et forholdsvis stort innslag av små og mellomstore bedrifter. Kun 33 prosent av registrerte virksomheter har ansatte, og 0,1 prosent har mer enn 250 ansatte. I internasjonal sammenheng er de norske bedriftene små, og den norske bedriftsstrukturen er fremdeles preget av et skille mellom eksportindustri og hjemmemarkedsindustri.

Eksportbedriftene, som særlig utnytter et råvare- og energigrunnlag i Norge, er gjerne relativt store bedrifter, mens hjemmemarkedsindustrien er karakterisert ved et stort antall mindre bedrifter. Dette gjelder for eksempel grafisk industri, næringsmiddel-, møbel-, tekstil- og deler av verkstedindustrien.

I 1980-årene begynte en periode med fusjoner og oppkjøp som preger denne sektoren; for eksempel er det blitt langt færre enheter innen næringsmiddelindustrien.

Antall sysselsatte i industrien har sunket siden 1970-tallet og utgjorde i 2020 knapt 8 prosent av alle sysselsatte. Nedgangen kan forklares med nedlegging av produksjonsaktivitet i Norge. Deler av aktiviteten er flyttet til utlandet hvor produksjonskostnadene er lavere. Det har også vært et skifte til fra vare- til tjenesteproduksjon i norsk industri.

Forbruksutgift per husholdning, prosentvis fordelt på ulike varer og tjenester
1958 1973 1983–85 1993–95 2002–04 2022
Matvarer 40 24 19 14 12 12
Drikkevarer og tobakk 4 5 4 4 3 2
Klær og skotøy 13 11 8 6 6 4
Bolig, lys og brensel 14 13 20 24 26 36
Møbler og husholdningsartikler 8 9 8 9 7 5
Helsepleie 2 2 2 2 3 2
Reiser og transport 7 20 21 21 17 14
Fritidssysler og utdanning 7 10 10 11 13 9
Annet 6 7 8 9 13 16

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Wasberg, Gunnar Christie & Arnljot Strømme Svendsen: Industriens historie i Norge, 1969

Kommentarer (3)

skrev Svein Askheim

Artikkelen blir litt for generell til å være nyttig. Den bør følges opp med flere underartikler. Spesielt savner jeg industrigrener og teknologi. Også lokalhistorie med sine store og små bedrifter mangler.

skrev Song Solli

Hei,Hvorfor ble det i 1952/53 ikke vedtatt permanente lover som gav myndighetene lov til å detaljstyre næringslivet?Med vennlig hilsenSong Solli

svarte Gunn Hild Lem

Hei,Svaret på spørsmålet finner du kanskje i historiebøker om perioden.Med vennlig hilsenGunn Hild Lem (redaktør)

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg