Musikkfilosofi, den gren av filosofien som angår musikkens natur, dens betydning i det menneskelige liv og dens plass innenfor virkeligheten som et hele. Termen anvendes undertiden i samme betydning som musikkestetikk. Mer fruktbart er det imidlertid å avgrense musikkestetikken som et delområde innenfor musikkfilosofien, som dermed kommer til å stå for systematisk musikktenkning i vid forstand. For eksempel synes et slikt vidt begrep som musikkfilosofi best egnet til å fange inn en musikktenkning som angår musikkens ontologiske og kosmologiske status, og som utvikles i tilknytning til en allmenn virkelighetsbeskrivelse eller verdensanskuelse. Musikkfilosofien er omtrent like gammel som filosofien selv. Innenfor europeisk tradisjon kan den sies å starte med Pytagoras, og innenfor hele musikkfilosofiens historie spiller den pytagoreiske impuls en avgjørende rolle.