6. divisjon, var, under ulike navn, en militær avdeling i Nord-Norge, med hovedkvarter i Troms, og etter andre verdenskrig den største enkeltstående avdeling i Hæren. Den var, før og etter krigen, én av seks divisjoner som inngikk i den norske hæren. Da Forsvaret, og særlig Hæren, ble sterkt redusert etter den kalde krigen, var 6. divisjon den sist gjenværende, til den ble avviklet i 2002.

Divisjonens historie går tilbake til etableringen av Tromsø Stifts Forsvar (Tromsø Stifts Distriktskommando) i 1897, og 6. divisjon fylte i perioder rollen som distriktskommando i Nord-Norge. Etter 1909, og i flere omganger, var den en brigadekommando, deretter en divisjonskommando. Avdelingen hadde sitt hovedkvarter lengst i Harstad, senest i Heggelia i indre Troms.

6. divisjon er historisk best kjent for sin innsats i slaget om Narvik, i april–juni 1940.

Organisering

Selv om 6. divisjon kan føre sin historie tilbake til 1897, er det ikke en ubrutt historie. Det har vært mange og store endringer i organiseringen av det norske forsvaret generelt, derunder også i Nord-Norge, og med det også for denne avdelingen.

Artillerist i 6. divisjon.
6. divisjon var en integrert divisjon med underlagt tropper, derunder en artilleribataljon på Setermoen.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Oppgaver

6. divisjon kommandoplass.
6. divisjon var den sist oppsatte av de opprinnelig seks norsk divisjonene, og deltok under Øvelse Battle Griffin i Trøndelag i 1999. Bilder viser divisjonens kommandoplass.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Oppgavene har i hovedsak vært de samme, med et ansvar for den nasjonale landmilitære forsvarsevne i den nordligste landsdelen, inklusive å kunne lede egne og andre avdelinger i strid.

Divisjonen hadde ansvar for styrkeproduksjon innenfor og til egne avdelinger, med utdanning, forvaltning og oppsetting av disse. Sjef 6. divisjon førte kommando over de staber, skoler, avdelinger og institusjoner slå under divisjonen.

Struktur

6. divisjon i moderne tid, under og etter den kalde krigen , var en organisasjon for å utvikle og lede det moderne landmilitære samvirkesystemet (combined arms), med alle funksjoner i én samvirkende struktur. 6. divisjon besto i hovedsak av mobiliserbare avdelinger, men med Brigaden i Nord-Norge (Brig N) som en stående avdeling på høy beredskap , og som hovedtyngden i divisjonen. Etter den kalde krigen, da Hæren ble sterkt redusert, ble Brigade Nord den operative kjerne i divisjonen, og er i all vesentlighet det som er igjen etter 6. divisjon som struktur. Divisjonen var organisert med en ledelse og stab, og de kamp- og støtteavdelinger som normalt inngår i en divisjonsoppsetting, med brigader og bataljoner som hovedelementer. Organisering og oppsetting endret seg mange ganger både før og etter andre verdenskrig, og etter den kalde krigen. Endringene var en følge av en rekke omorganiseringer av Forsvaret og Hæren , som dels var militært, dels økonomisk betinget, og alltid politisk besluttet. I perioder var divisjonen i praksis en divisjonskommando; et takisk ledelseselement for undergitte avdelinger. Mot slutten av, og etter, den kalde krigen var 6. divisjonskommando (6. divkdo) et slikt element, også som en del av 6. divisjon, til den ble nedlagt i 2009.

Brig N.
Brigaden i Nord-Norge var etter andre verdenskrig den største avdelingen i 6. divisjon. Bildet er fra en parade på Bardufoss i 1978.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Historikk

Som divisjon ble 6. divisjon først etablert i 1916. Den nye hærordningen videreførte grunnstrukturen, men omgjorde de seks brigadene til seks divisjoner. 6. divisjon ble da nordligste av disse, med ansvar for Nordland, Troms og Finnmark, og med hovedkvarter i Harstad.

Med kapitulasjonen for de tyske styrker i juni 1940 opphørte 6. divisjon å eksistere, før den ble reetablert, med ulike rammer og funksjoner, og under flere navn, etter krigen.

Den regionale organiseringen av Hæren etter krigen ble bygd opp med distriktskommandoer, til erstatning fra de tidligere divisjonene.

Før andre verdenskrig

Varanger bataljon.
6. divisjon besto opprinnelig av tre regimenter i Troms og Nordland, og to bataljoner i Finnmark. Bildet viser soldater på øvelse i Varanger bataljon på Nyborgmoen, trolig på 1920-tallet.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
6. divisjons skole.
6. divisjon hadde lenge egen befalsskole i Harstad: 6. divisjons underofficersskole som ble til 6. divisjons befalsskole og så Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge (BSIN). Bildet viser befalselever under øvelse i orientering, 1937.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Inntil 1897 var det ingen militære avdelinger i Nord-Norge. Med innføringen av verneplikt i denne landsdelen dette året, ble de første avdelinger opprettet, under ledelse av Tromsø Stifts Distriktskommando, med generalmajor Frithjof Jacobsen som sjef, med ansvar for å bygge opp et landmilitært forsvar med feltavdelinger i landsdelen. Hovedkvarteret (standkvarteret) til det som så ble kjent som Tromsø Stifts Forsvar ble først lagt til Tromsø, men ble flyttet til Harstad i 1899. Samtidig fikk den navnet 6. brigade. Tromsø Stifts Forsvar besto av åtte kretskompani (Tromsø, Ranen, Salten, Bardo, Lofoten, Alten, Vefsen, Varanger).

Som følge av hærordningen av 1909 ble 6. brigade en operativ brigadekommando. Samme år ble landet delt inn i regimenter, og 6. brigade (deretter 6. divisjon) besto av IR 14 Sør-Hålogaland, IR 15 Nord-Hålogaland, IR 16 Troms og IR 17 Finnmark.

Distriktskommandoen satte først opp åtte avdelinger, i form av kretskomapanier, deretter to kretsbataljoner, og opprettet en underoffisersskole i Harstad, i 1899. Kretskompaniene fikk navn etter gamle distrikter i landsdelen: Vefsen, Ranen, Salten, Lofoten, Bardu, Troms, Alten og Varanger.

Ved unionsoppløsningen i 1905 besto styrkene av Nordland kredsbataljon og Tromsø kredsbataljon samt Alten kredskompani og Varanger kredskompani.

Divisjonen ble til i 1916, som 6. divisjon, men var i praksis en divisjonskommando, med fire regiment. Hærordningen av 1933 videreførte divisjonsstrukturen, men ikke IR 17, som ble oppløst. De to avdelingene der – Alta bataljon og Varanger bataljon – ble videreført som selvstendige bataljoner. Divisjonen besto da av tre regiment, ti bataljoner (åtte infanteri- og hjulryttere, én feltartilleri og én ingeniør) og 38 kompanier.

Etter hærordningen av 1933 besto 6. divisjon av følgende avdelinger direkte underlagt divisjonen:

 • Sør-Hålogaland infanteriregiment nr. 14, med Vefsn, Rana og Salten bataljoner
 • Nord-Hålogaland infanteriregiment nr. 15, med Ofoten, Lofoten og Vesterålen bataljoner
 • Troms infanteriregiment nr. 16, med Trondenes, Bardu og Lyngen bataljoner
 • Alta bataljon
 • Varanger bataljon
 • Garnisonskompaniet i Kirkenes
 • Bergartilleribataljon nr. 3
 • Hålogaland ingeniørbataljon
 • Narvikdetasjementet (underlagt IR 15)
 • 6. Divisjons skole

Under andre verdenskrig

Norge hadde seks divisjoner da Norge ble overfalt i april 1940. Bare én av disse, 6. divisjon, ble mobilisert og satt inn i kampene som divisjon. Dette skyldes flere forhold, men for 6. divisjon lå forholdene godt til rette for mobilisering: Avdelingene var nylig øvd gjennom nøytralitetsvakten, og forsyninger var bygd opp. Divisjonen hadde dertil en dyktig ledelse i divisjonssjefen, generalmajor Carl Gustav Fleischer, og hans stabssjef, major Odd Lindbäck-Larsen. Divisjonssjefen hadde, og tok, ansvaret for forsvaret av Nord-Norge, også etter at den sørlige landsdelen var oppgitt og de norske avdelingene der hadde lagt ned våpnene.

Ved mobiliseringen i 1940 gikk 6. divisjon over til en krigsstruktur. Feltavdelingene ble lagt til 6. brigade og forvaltningsoppgaver til 6. distriktskommando, men operasjonen ble ledet fra 6. divisjonskommando, under general Fleischer.

Divisjonen mobiliserte rundt 12 000 mann, og ble engasjert i krigen allerede fra 9. april, ved angrepet på Narvik. Her kom det imidlertid ikke til kamp, idet sjefen for de norske styrkene, oberst Konrad Sundlo. Etter fullført mobilisering startet 6. divisjon en offensiv mot de tyske styrkene fra 24. april, og fikk etter en uke alliert støtte. Under slaget om Narvik var divisjonens styrker underlagt den franske generalmajor Antoine Marie Émile Béthouart, og kjempet i en fellesoperasjon sammen med britiske, franske og polske avdelinger. Disse ble satt inn mot tyske styrker ledet av generalmajor Eduard Dietl.

Med deltakelse av flere av divisjonens avdelinger ble Narvik gjenerobret 28. mai, men så oppgitt da de allierte styrkene ble trukket ut. De norske styrkene hadde ikke mulighet til å fortsette kampen, og 6. divisjon startet demobiliseringen 8. juni. Dermed opphørte også divisjonen, i likhet med resten av det norske forsvaret, å eksistere, før et forsvar ble reetablert i eksil.

6. divisjon hadde i alt 134 falne, hvorav 107 ble drept under kampene om Narvik.

Etter andre verdenskrig

Sjef 6. divisjon, Lars Sølvberg.
6. divisjon som divisjonsforband ble avviklet i 2002; videreført som en divisjonskommando til 2009. Siste divisjonssjef var generalmajor Lars Sølvberg.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Med oppbyggingen av en ny hærstruktur etter krigen, ble det opprettet nye distriktskommandoer. I Nord-Norge ble 6. divisjon erstattet av Distriktskommando Nord-Norge (DKN), i Harstad, fra 1946.

Med opprettelsen av Brigaden i Nord-Norge (Brig N) i 1953, var det behov for å styrke den operative ledelsen i landsdelen. Stortinget vedtok i 1953 å gjenopprette 6. divisjonskommando, under ledelse av oberstløytnant Bjørn Christophersen. Den ble opprettet i Sør-Norge, og i 1954 overført til Narvik. I 1959 ble den slått sammen med Brig N som Troms landforsvar (TLF), med TLF som kommando, og med territorielt ansvar for Troms, undelagt DKN, og med standkvarter i Heggelia. 6. divisjon ble nedlagt i 1963.

Med endringer i kommandostrukturen, og opprettelsen av Forsvarskommando Nord-Norge (FKN) i 1971, ble deler av DKNs stab integrert i denne, på Reitan. Dette førte til at Forsvaret gjenopprettet 6. divisjon i Harstad, med oppdrag å planlegge for ledelse av to eller flere brigader i felt. I praksis videreførte 6. divisjon dermed funksjonen til DKN, og i realiteten var 6. divisjon en divisjonskommando.

Da DKN ble reetablert, med landkommandøren som sjef, i Harstad i 1991, ble 6. divisjonskommando slått sammen med Troms landforsvar til den nye 6. divisjon. Denne ble da en såkalt integrert divisjon, tilpasset en mindre styrkestruktur og nye operative konsepter. Stortinget vedtok enstemmig å bruke tradisjonsnavnet 6. divisjon framfor det foreslåtte TLF/Div 6. divisjonen fikk da det samme territorielle ansvar som TLF hadde. Divisjonens hovedkvarter, med en generalmajor som sjef, ble lagt til Heggelia.

6. divisjon ble deretter utviklet med tre taktisk brigader: Brig N, Brig 5 og Brig 6. I 1996 opphørte Brigaden i Nord-Norge å være en oppsatt operativ enhet, og brigadens tre selvstendige garnisoner (Heggelia, Setermoen og Skjold) ble direkte underlagt 6. divisjon som dens utdanningsgarnisoner. Mens divisjonen tidligere hadde vært et ledelseselement, ble 6. divisjon med disse endringene en integrert avdeling med egne divisjonstropper. Divisjonen ble ikke bare Hærens største avdeling, men sto i realiteten for Hærens kampkraft.

Både forsvarspolitisk og operasjonelt var det ønskelig at Norge hadde kompetanse til å lede landstyrker på divisjonsnivå, både nasjonalt og i en alliert kommandokjede. Dette var en av årsakene til at 6. divisjon ble opprettholdt som divisjon, og øvd mot slutten av den kalde krigen.

Konseptuelle planer for å styrke divisjonen, kjent som Divisjon 2000, ble aldri realisert. De innebar en prioritert oppbygging av hæren i nord, innenfor rammen av 6. divisjon, mens realiteten ble at Hæren ble sterkt redusert etter den kalde krigen. Den største styrkereduksjonen skjedde i den sørlige landsdelen, og 6. divisjon ble derfor den største og tyngste del av Hæren, med tre brigader og divisjonstropper – til den ble nedlagt i 2002. Divisjonsnivået ble da oppgitt, og rammen for de gjenværende divisjonsavdelinger ble Brigade Nord, og en inntil videre videreført 6. divisjonskommando.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Aabrek, Vigar (2005): Landforsvaret 1905. InfoMediaHuset.
 • Bjerga, Kjell Inge (2002). Enhet som våpen. Øverstkommanderende i Nord-Norge 1948–2002. Eide forlag.
 • Lundesgaard, Leif (1995): Brigaden i Nord-Norge 1953–1995. Elanders Forlag.
 • Breidlid, Olav; Oppegaard, Tore H. & Torblå, Per (1990): Hæren etter annen verdenskrig 1945–1990. Fabritius Forlag.
 • Lindbäck-Larsen, Odd (1946): 6. divisjon. Gyldendal Norsk Forlag

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg