Nøytralitetsvern, militære styrker satt opp for å verge et lands nøytralitet under truende krigsfare eller krig mellom andre stater. Haagkonvensjonene 1907 nr. 5 og 13 fastsetter hvilke militære forpliktelser en stat som vil være nøytral, må påta seg til vern om sitt land- og sjøområde. Retten til å få sin nøytralitet respektert er basert på at nøytraliteten blir så effektivt forsvart at de krigførende kan regne med at den som først krenker nøytraliteten, løper en vesentlig risiko og at denne risiko er relativt stor i forhold til de fordeler man oppnår ved å krenke nøytraliteten. Ved utbruddet av begge verdenskriger ble det i Norge satt opp nøytralitetsvern av hær og marine. Se også nøytralitet.