Skatter og avgifter

Skatt er økonomiske ytelser, i praksis pengeytelser, som stat og kommune pålegger borgerne uten at disse får direkte motytelser. Skatters berettigelse er gitt i og med at man anerkjenner staten som en organisasjon, hvor medlemmene er forpliktet til å medvirke til statsformålene. Den skotske filosofen Adam Smith (1723-1790) oppstilte fire grunnsetninger: Skattene må være fast bestemt og frie for vilkårlighet Enhver skatt bør innkreves på den tid og på den måte som antas å være den mest bekvemme for skattyteren Oppebørselsomkostningene bør reduseres til det minst mulige Skatter bør så vidt gjørlig legges på inntekten etter evnen Skattene har i dag et tredobbelt formål: De skal dekke fellesskapets utgifter De skal være et middel til økonomisk utjevning mellom innbyggerne De skal virke styrende på innbyggernes økonomiske atferd. Hele artikkelen