Skatt er betalinger, i praksis pengeytelser, fra private til det offentlige uten direkte motytelse. Også de fleste offentlige avgifter oppfyller denne definisjonen og er derfor skatter. Det gjelder for eksempel merverdiavgift, dokumentavgift og arveavgift (nå opphevet). Det offentlige bruker skattepengene til å finansiere fellesgoder som skole, helsevesen, veier, rettsvesen, forsvar og trygdeytelser. Hele artikkelen

Ny artikkel