Skatter og avgifter

Skatt, økonomiske ytelser, i praksis pengeytelser, som stat og kommune pålegger borgerne uten at disse får direkte motytelser.Skatters berettigelse er gitt i og med at man anerkjenner staten som en organisasjon, hvor medlemmene er forpliktet til å medvirke til statsformålene.Den skotske filosofen Adam Smith (1723-90) oppstilte fire grunnsetninger:Skattene må være fast bestemt og frie for vilkårlighet;enhver skatt bør innkreves på den tid og på den måte som antas å være den mest bekvemme for skattyteren;oppebørselsomkostningene bør reduseres til det minst mulige;skatter bør så vidt gjørlig legges på inntekten etter evnen.Skattene har i dag et tredobbelt formål:De skal dekke fellesskapets utgifter,de skal være et middel til økonomisk utjevning mellom innbyggernede skal virke styrende på innbyggernes økonomiske atferd.Skattene har også vesentlig betydning for den samlede økonomiske politikk.Før andre verdenskrig stilte man vesentlig følgende krav til skatten: et såkalt eksistensminimum bør være skattefritt. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Skatter og avgifter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Historiske begreper innen skatter og avgifter

Inneholder 105 artikler: