Inntektsansettelse, fastsettelse av grunnlaget for den alminnelige inntektsskatt, folketrygdavgiften, toppskatten og fastsettelse av pensjonsgivende inntekt. Foretas året etter inntektsåret, normalt av skattekontoret i den region skattyter hører hjemme i.