SkatteFUNN, skattefradragsordning med formål å stimulere næringslivets satsning på FoU og nyskapning, satt i verk 2002. Ordningen gir skatteytere som driver virksomhet i Norge et fradrag i skatt på 20 % av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Ordningen er hjemlet i skatteloven og administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Opprettet for bedrifter som i virksomhetsåret tilfredsstiller minimum to av følgende kriterier: færre enn 100 ansatte, mindre enn 80 mill. kr i salgsinntekt og mindre enn 40 mill. kr i balansesum.