Midlertidig ansettelse, midlertidig tilsetting, ansettelse for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt arbeid av forbigående art. Lovreguleringen av midlertidige arbeidsavtaler er et sterkt omstridt politisk spørsmål.

Etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 14-9 er hovedregelen at arbeidstakere skal tilsettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften. Dessuten kan midlertidig arbeidsavtale inngås for vikariater, praksisarbeid og for deltakere i arbeidsmarkedstiltak. Det samme gjelder for idrettsutøvere, idrettstrenere, idrettsdommere og ledere innen den organiserte idretten. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett.

Etter en endring i loven som trådte i kraft 1. juli 2015 kan dessuten avtale om midlertidig ansettelse inngås for en periode på inntil 12 måneder. Slike avtaler kan imidlertid bare omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker. Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter denne bestemmelsen, ikke får videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode på tolv måneder for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye ansettelser etter denne regelen.

Utvidelsen av adgangen til midlertidig ansettelse ble vedtatt etter forslag fra regjeringen Solberg og har vært omstridt. Blant annet ble det gjennomført generalstreik mot dette og andre av regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 28. januar 2015.

Midlertidige arbeidsavtaler opphører som hovedregel av seg selv ved tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeid som arbeidsavtalen er inngått for, er avsluttet. Det kreves altså ikke at det blir gitt noen oppsigelse. Den som har vært ansatt i mer enn ett år, har likevel krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Unnlatelse av å gi varsel medfører at arbeidsgiver ikke kan kreve fratreden før en måned etter at varsel er gitt. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak har ikke krav på slikt varsel.

Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene om midlertidig ansettelse og saken bringes inn for retten, skal retten etter påstand fra arbeidstaker avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter.

Virksomhetens øverste leder kan ansettes på åremål, aml § 14-10 (1). Dessuten kan åremål avtales når dette er nødvendig på grunn av overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon, aml § 14-10 (2).

Disse bestemmelsene gjelder ansatte i privat og kommunal sektor, dog ikke for arbeidstakere om bord på norske skip. (Se nedenfor om skipsarbeidsloven.) 

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) av 21. juni 2013 regulerer arbeidsforhold for arbeidstakere som jobber om bord på norske skip. Loven regulerer midlertidig ansettelse i § 3-4. Bestemmelsene er i stor grad lik arbeidsmiljølovens. Avtale om midlertidig ansettelse på skip kan inngås for et bestemt tidsrom, en bestemt reise eller arbeid av forbigående varighet, for vikariater og for praksisarbeid.

Tjenestemannsloven av 4. mars 1983 gir staten en noe videre adgang til midlertidig ansettelse enn det som følger av arbeidsmiljølovens regler. Lovens regler gjelder for staten, men ikke for kommunene. Ifølge lovens § 3 skal statstjenestemenn tilsettes fast med mindre:

  • tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag, eller

  • arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs, eller

  • tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar), eller

  • tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatsskole, eller

  • tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling, eller

  • tjenestemannen skal tjenestegjøre i åremålsstilling.

En statstjenestemann som er tilsatt for et bestemt tidsrom, på åremål eller i utdanningsstilling, fratrer uten oppsigelse når tiden er ute (§ 7).

En tjenestemann som er tilsatt som vikar, fratrer uten oppsigelse når stillingens faste innehaver inntrer i stillingen.

Andre midlertidig tilsatte tjenestemenn med mindre enn fire års sammenhengende tjeneste kan sies opp fra sin stilling når det har saklig grunn i virksomhetens eller tjenestemannens forhold (§ 9). Når han eller hun har vært tilsatt i mer enn fire år, får vedkommende stillingsvern som fast tilsatt.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

28. januar 2014 skrev Aksel Hatland

Det som står om arbeidsmiljøloven av 2005 trenger sårt til oppdatering. Mvh aksel.hatland@samfunnsforskning.no

28. januar 2014 skrev Jon Gisle

Ja. Vi starter nå en oppdatering av hele arbeidsrettsfeltet.Mvh

Jon Gisle

29. januar 2014 skrev Anne Marit Godal

Hei Aksel. Bidra gjerne med oppdatering! SNL er ein dugnad der alle kan føreslå endringar under dei ulike fagansvarleges felt. Du er svært kompetent på desse områda og har viktige bidrag. PS: Du føreslår endringar i tekstane ved å trykke på "Funnet en feil" (over).

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.