Midlertidig ansettelse, i det offentlige ofte kalt midlertidig tilsetting, er når man blir ansatt i en jobb for en avgrenset periode. Det kan være at man blir ansatt for et bestemt tidsrom, for eksempel i to måneder før jul. Det kan også være at man blir ansatt for å utføre et bestemt kortvarig arbeid, for eksempel som julenisse på et kjøpesenter. I begge tilfeller skal det gå fram av arbeidsavtalen at ansettelsen tar slutt på en bestemt dato.

Faktaboks

Også kjent som

midlertidig tilsetting

Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse var 7,5 prosent av de sysselsatte mellom 15 og 74 år midlertidig ansatt i 1. kvartal 2023. Det er få sammenlignet med andre europeiske land og andre land i Norden.

Lovreguleringen av midlertidig ansettelse er et omstridt politisk spørsmål. De «rødgrønne» partiene er mer restriktive når det gjelder midlertidig ansettelse enn de borgerlige.

Arbeidsmiljøloven

Reglene i arbeidsmiljøloven gjelder ansatte i privat og kommunal sektor, unntatt arbeidstakere om bord på norske skip (se skipsarbeidsloven). For statsansatte gjelder statsansatteloven.

Etter arbeidsmiljøloven § 14-1 b er den helt klare hovedregel at arbeidstakere skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes det ifølge loven at ansettelsen er løpende og på ubegrenset tid. Det følger også av loven at lovens regler om opphør av arbeidsforhold (det vil si oppsigelse og avskjed) gjelder.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-9 at man likevel kan gjøre avtale om midlertidig ansettelse når arbeidet er typisk midlertidig. Blant annet er det lov med midlertidig arbeidsavtale for vikariater, praksisarbeid og for deltakere i arbeidsmarkedstiltak. Det samme gjelder for idrettsutøvere, idrettstrenere, idrettsdommere og ledere innen den organiserte idretten. En landsomfattende arbeidstakerorganisasjon (for eksempel LO) kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om midlertidig ansettelse for kunstnere, forskere eller arbeid i forbindelse med idrett.

I 2015 vedtok Stortinget et tillegg bestemmelsen i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse som innebar en utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse. Denne utvidelsen, som kom etter initiativ fra Regjeringen Solberg, ble opphevet med virkning fra 1. juli 2022 etter forslag fra Regjeringen Støre.

Avslutning av midlertidig ansettelse

Midlertidige arbeidsavtaler tar slutt av seg selv. Det kan være ved utløpet av den avtalte tiden, eller når det bestemte arbeidet som arbeidsavtalen er inngått for, er avsluttet. Det er altså ikke nødvendig med oppsigelse. Den som har vært ansatt i mer enn ett år, har likevel krav på skriftlig varsel om det tidspunktet hen må fratre, senest én måned før. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak har ikke krav på et slikt varsel.

En del saker om midlertidig ansettelse kommer for retten. Dersom retten finner at det er brudd på bestemmelsene om midlertidig ansettelse, skal den avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter. I spesielle tilfeller kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den kommer til at det vil være åpenbart urimelig at det fortsetter. Retten skal i så fall ha foretatt en avveining av både arbeidstakers og arbeidsgivers interesser.

En arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år for å utføre arbeid av midlertidig karakter, eller i mer enn tre år i vikariat, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av faste arbeidsforhold gjelder.

Åremål

Virksomhetens øverste leder kan ansettes på åremål. Dessuten kan åremål avtales når dette er nødvendig på grunn av overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon. Dette følger av arbeidsmiljøloven. Om åremål i staten, se nedenfor under statsansatteloven.

Skipsarbeidsloven

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) handler om arbeidsforhold for arbeidstakere som jobber om bord på norske skip. Loven har en bestemmelse om midlertidig ansettelse. Bestemmelsen er i stor grad lik arbeidsmiljølovens. Avtale om midlertidig ansettelse på skip kan inngås for et bestemt tidsrom, en bestemt reise eller arbeid av forbigående varighet, for vikariater og for praksisarbeid.

Statsansatteloven

Statsansatteloven gir staten en noe videre adgang til midlertidig ansettelse enn det som følger av arbeidsmiljøloven. Ifølge statsansattelovens skal riktignok statsansatte som hovedregel ansettes fast. Det er imidlertid mulig å inngå avtale om midlertidig ansettelse når arbeidet er av midlertidig karakter, eller det dreier seg om vikariater, praksisarbeid eller utdanningsstillinger (for eksempel som stipendiat ved et universitet eller en høyskole). Dessuten kan midlertidig ansettelse i staten skje for inntil seks måneder når det er oppstått et uforutsett behov.

Åremål kan i staten brukes når det følger av lov eller stortingsvedtak. Statsforvaltere (tidligere kalt fylkesmenn) kan tilsettes på åremål, og det kan ellers gis forskrift om utnevnelse av embetsmenn i åremålsstillinger.

Midlertidig ansettelse etter statsansatteloven opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Statsansatte som har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel senest én måned før fratredelsestidspunktet. Statsansatte som er ansatt på åremål, fratrer ved åremålstidens opphør. Andre midlertidig ansatte arbeidstakere i staten med mindre enn tre års sammenhengende tjeneste kan sies opp når det har saklig grunn i virksomhetens eller den statsansattes forhold. Med oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold menes for eksempel reduserte bevilgninger. Med oppsigelse på grunn av den statsansattes forhold menes for eksempel at vedkommende ikke lenger er kvalifisert for stillingen, eller gjør mangelfullt arbeid.

Når en statsansatt har vært tilsatt i mer enn tre år, får vedkommende stillingsvern som fast ansatt, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Dette er en endring i forhold til tjenestemannsloven, som var statsansattelovens forgjenger, og som gjaldt til og med 30. juni 2017. Der oppnådde den ansatte stillingsvern som fast ansatt først etter fire år.

Statsansattelovens (og tidligere tjenestemannslovens) regler om midlertidig ansettelse gjelder for alle statsansatte.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Aksel Hatland

Det som står om arbeidsmiljøloven av 2005 trenger sårt til oppdatering. Mvh aksel.hatland@samfunnsforskning.no

skrev Jon Gisle

Ja. Vi starter nå en oppdatering av hele arbeidsrettsfeltet.MvhJon Gisle

skrev Anne Marit Godal

Hei Aksel. Bidra gjerne med oppdatering! SNL er ein dugnad der alle kan føreslå endringar under dei ulike fagansvarleges felt. Du er svært kompetent på desse områda og har viktige bidrag. PS: Du føreslår endringar i tekstane ved å trykke på "Funnet en feil" (over).

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg