Ansettelse, også kalt tilsetting, er en disposisjon eller avtale som etablerer et arbeidsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det følger av arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 14-5 at det alltid skal opprettes skriftlig arbeidsavtale. Dette skal skje snarest mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte. For arbeidsforhold med kortere varighet enn én måned eller ved arbeidsutleie skal skriftlig arbeidsavtale opprettes snarest mulig. Dersom skriftlig arbeidsavtale ikke blir inngått, er det et brudd på loven, men arbeidsforholdet er ikke desto mindre gyldig.

Det er ved ansettelse, og ellers i arbeidsforhold, ikke adgang til å forskjellsbehandle søkere på grunn av religion, livssyn, hudfarge, etnisitet, politisk syn, medlemskap i fagorganisasjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, nedsatt funksjonsevne eller alder. Dette gjelder likevel ikke dersom forskjellsbehandlingen har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende og er nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke.

Diskrimineringsbestemmelsene gjelder også overfor deltidsansatte og midlertidig ansatte. Etter en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2014, står diskrimineringsbestemmelsene dels i arbeidsmiljølovens kapittel 13 og dels i likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Ved ansettelse kan arbeidsgiver bare innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål, eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner, dersom slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter eller dersom det inngår i formålet for vedkommende arbeidsgivers virksomhet å fremme bestemte politiske, religiøse eller kulturelle syn og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet.

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat.

På visse vilkår kan en arbeidstaker ansettes for en avgrenset periode, altså midlertidig ansettelse.

Statsansatteloven av 16. juni 2017 inneholder særregler for ansettelse (tilsetting) i staten. Når en statstjenestemann skal tilsettes, gir enten et innstillingsråd eller nærmest foresatte tjenestemyndighet innstilling. Tilsetting skjer av Kongen, departementet, et kollegialt styre for en virksomhet eller gruppe av virksomheter, eller av et tilsettingsråd. Fremgangsmåten ved tilsetting fastsettes ved reglement. Tjenestemenn skal som hovedregel tilsettes fast.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.