Avskjed, det at et arbeidsforhold bringes til opphør med øyeblikkelig virkning, til forskjell fra oppsigelse hvor arbeidsforholdet opphører etter utløpet av en viss frist (oppsigelsesfrist).

Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 kan arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Før avskjed finner sted skal arbeidsgiveren så langt det er praktisk mulig drøfte spørsmålet med arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker dette. Avskjed skal gis skriftlig, og leveres arbeidstakeren personlig eller sendes til denne i rekommandert brev. Avskjeden ansees for å ha funnet sted når den er kommet frem til arbeidstakeren. Avskjeden skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål, og om de frister som gjelder for dette. Er dette ikke gjort, gjelder ingen søksmålsfrist.

Dersom arbeidstakeren krever det, skal arbeidsgiveren oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for avskjeden. Disse opplysninger kan arbeidstakeren kreve å få skriftlig. Mener arbeidstakeren at avskjeden ikke er rettmessig, kan det kreves forhandlinger med arbeidsgiveren. Slikt krav må fremsettes skriftlig, senest innen to uker etter at avskjeden er mottatt. Forhandlingsmøtet skal holdes senest to uker etter at arbeidsgiveren har mottatt kravet, og det skal settes opp protokoll fra forhandlingene. Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen rådgiver. Løses tvisten ikke gjennom forhandlinger, kan arbeidstakeren innen 8 uker reise søksmål for tingretten.

Arbeidstakeren har ikke rett til å stå i stillingen under behandlingen av tvisten, med mindre retten bestemmer noe annet. Finner retten at avskjeden er urettmessig, skal den kjennes ugyldig dersom arbeidstakeren krever dette. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiveren, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom det ville være åpenbart urimelig at det skulle fortsette. Er avskjeden urettmessig, kan arbeidstakeren kreve erstatning.

Arbeidstaker som er gitt avskjed har også krav på attest, men arbeidsgiveren kan uten nærmere angivelse av grunnen anføre på attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

Bestemmelser om avskjed finnes også i tjenestemannsloven. Embets- eller tjenestemenn i staten kan gis avskjed av ansettelsesmyndigheten om de har vist grov uforstand i tjenesten, eller grovt har krenket sine tjenesteplikter, selv etter skriftlig advarsel eller irettesettelse, eller om de ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

Embets- og tjenestemenn kan også bli fradømt stillingen som straff. De kan også midlertidig fjernes fra stillingen inntil det er avgjort om det er grunnlag for avskjed. Denne ordningen kalles suspensjon. Før vedtak om avskjed blir truffet, har vedkommende normalt krav på å bli varslet om saken og hva den gjelder, og til å uttale seg. Varsel skal vanligvis gis skriftlig. Vedkommende har dessuten rett til å forklare seg muntlig for ansettelsesmyndigheten, og til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen rådgiver.

Vedtak om avskjed kan påklages til overordnet myndighet, vanligvis vedkommende departement, og klagen har oppsettende virkning. Klagefristen er normalt 3 uker. Så lenge klagesaken ikke er avgjort, kan den avskjedigede ikke fjernes fra stillingen (med mindre vilkårene for suspensjon foreligger) og kravet på lønn vil fortsatt løpe. Blir vedtaket om avskjed opprettholdt av klageinstansen, kan den avskjedigede reise søksmål for de alminnelige domstoler for å få prøvd lovligheten av vedtaket. Søksmålsfristen er 8 uker (men 6 måneder om det bare kreves erstatning). Søksmål har ikke oppsettende virkning, med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse.

Avskjed i nåde er derimot et uttrykk som benyttes når embetsmenn slutter i tjenesten, normalt etter søknad eller oppnådd aldersgrense.

Bestemmelser om avskjed og tvister om avskjed finnes også i skipsarbeidsloven.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.