Ringkøbing Fjord er en strandsjø , tidligere fjord, beliggende på Vestjylland i Danmark . Fjorden er omlag 30 killometer lang og 2-5 meter dyp. Mot Vesterhavet er den avgrenset av den 1-2 kilometer brede Holmsland Klit der innseilingen til byen Ringkøbing sluses gjennom ved fiskerlandsbyen Hvide Sande . Danmarks vannrikeste elv Skjern Å har utløp i Ringkøbing Fjord. Ringkøbing Fjord har periodevis vært en havbukt og hadde blant annet østersbanker på 1700-tallet. Etterhvert som bukten lukket seg fikk den utløp i sør ved landsbyen Nymindegab der et rikt sildefiske utviklet seg. Vannstanden og saltinnholdet i fjorden varierte kraftig, hvilket vanskeliggjorde innseilingen til Ringkøbing samtidig som de omkringliggende engene ble ødelagt. Store problemer med tilsanding gjorde at gjennomseilingen ble flyttet nordover, og en passasje ble gravet gjennom Holmsland Klit. I 1931 ble gjennomseilingsslusen åpnet og la grunnlaget for fiskerlandsbyen Hvide Sande. Vanndybden i fyrlinjen er 7 meter. Hvide Sande utvikles som base for offshore vindkraft på Horns Rev , Vesterhavet Syd og Ringkøbing Fjord-området. Nord for Skjern Ås utløp ligger landsbyen Stauning som blant annet er kjent for sitt whiskydestilleri. Sør i Ringkøbing Fjord ligger Tipperne, et åtte kvadratkilometer stort statseid fuglereservat på Tipperhalvøen. Reservatet ble opprettet i 1929 og er lukket for publikum. Tipperne og de grunne områdene rundt halvøya er rasteplass for tusenvis av vadefugler, ender og gjess. Vadefugltrekket er på sitt størsste fra april til september. Hegre , polarsnipe , rødspove og vipe kan ses i store antall. I mars og april kommer endene, mest vanlig er brunnakke , gravand , krikkand , skjeand , stjertand og stokkand . Om våren og høsten ses mange gjess, blant annet grågås , hvitkinngås og ringgås . Om vinteren ses knoppsvane , kvinand og laksand .