regulering av reindriften

Reindriften i det samiske reinbeiteområdet er regulert gjennom lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven). For samisk reindrift i Trollheimen og omegn gjelder reglene i lov 21. desember 1984 nr. 101 om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surna­dal (Trollheimenloven).

Reindriftens rettsstilling er ikke uttømmen­de regulert i lov. Reindriftslovgivningen må suppleres med rettigheter ervervet gjennom sedvane, alders tids bruk, øvrige lovregler samt fol­kerettslige regler, herunder konvensjoner med Sverige og Finland.

Reglene om reindriften skal leses i lys av Grunnloven § 110a og Norges folkerettslige forpliktelser overfor det samiske folket.

Det fins også andre lover som er av betydning for reindriften selv om de ikke direkte gjelder reindriftsutøvelse. Finnmarksloven av 17. juni 2005 nr. 85 har en rekke bestemmelser som skal ivareta reindriftens interesser, blant annet skal et av de tre styremedlemmene i FeFo (Finnmarkseiendommen) som oppnevnes av Sametinget være en representant for reindriften. Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 er av betydning for arealutnyttelse og for forholdet mellom reindriften og andre brukerinteressenter. Jordskifteloven av 21. juni 2013 nr. 100 gir jordskifteretten kompetanse i reindriftsspørsmål. Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjør unntak for motorferdselsforbudet i utmark til nødvendig person- og godstransport i reindriftsnæringen. Viltloven av 29. mai 1981 nr. 38, fjellova av 6. juni 1975 nr. 31, mineralloven av 19. juni 2009 nr. 101 og dyrevernloven av 20. desember 1974 nr. 73 er andre lover som inneholder bestemmelser av betydning for reindriften.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg