Reindriften i og utenom det samiske reinbeiteområdet er regulert gjennom reindriftsloven. For samisk reindrift i Trollheimen og omegn gjelder reglene i lov 21. desember 1984 nr. 101 om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal (Trollheimenloven).

Reindriftsutøvernes rettsstilling er ikke uttømmende regulert i reindriftsloven. Loven må suppleres med rettigheter ervervet gjennom sedvane, alders tids bruk, øvrige lovregler samt folkerettslige regler, herunder også konvensjoner med Sverige og Finland.

Reglene om reindriften må sees i sammenheng med Grunnloven § 108 og Norges folkerettslige forpliktelser overfor det samiske folket.

Andre lover av betydning

Det fins også andre lover som er av betydning for reindriften selv om de ikke direkte gjelder reindriftsutøvelse. Finnmarksloven av 17. juni 2005 nr. 85 har en rekke bestemmelser som skal ivareta reindriftssamenes interesser, blant annet skal ett av de tre styremedlemmene i FeFo (Finnmarkseiendommen) som oppnevnes av Sametinget være en representant for reindriften.

Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 er av betydning for arealutnyttelse og for forholdet mellom reindriften og andre brukerinteressenter. Jordskifteloven av 21. juni 2013 nr. 100 gir jordskifteretten kompetanse i reindriftsspørsmål. Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjør unntak for motorferdselsforbudet i utmark til nødvendig person- og godstransport i reindriftsnæringen. Viltloven av 29. mai 1981 nr. 38, fjellova av 6. juni 1975 nr. 31, mineralloven av 19. juni 2009 nr. 101 og dyrevernloven av 20. desember 1974 nr. 73 er andre lover som inneholder bestemmelser av betydning for reindriften.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg