Reindrift og reindriftsrett

Reindrift er dyrehold med domestiserte (tamme eller halvtamme) reinsdyr. Hele artikkelen