Samerett omfatter rettsspørsmål som spesielt angår sa­mer. Samerett omfatter også de deler av norsk rett hvor den kulturelle eller språklige for­skjellen mellom den samiske folkegruppe og den norske befolkning innebæ­rer at rettsreglene fungerer forskjellig. Dette betyr at all norsk rett i prinsippet kan være samerett.
Les hovedartikkelen

Det samiske reinbeiteområdet

Det samiske reinbeiteområdet er de delene av fylkene Troms, Finnmark, Nordland, Trøndelag og Innlandet hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift. Området dekker størsteparten av Fin...

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Den internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ØSK, er en konvensjon vedtatt av FNs generalforsamling 16. desember 1966, samtidig som konvensjonen om sivile og poli...

menneskerettigheter

Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskeret...

rettsvesen i Norge

Rettsvesenet i Norge, det vil si domstolene, er en del av det offentlige styringssystemet i Norge, se Norges politiske system. De alminnelige domstolene er delt i tre nivåer: tingrettene lagmannsre...

samisk

De samiske språkene er en språkgruppe som er en del av den uralske språkfamilien. Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassif...

urfolks rettigheter

Urfolks rettigheter er menneskerettigheter som handler om urfolk eller er relevante for urfolk. I Norge har det samiske folk status som urfolk.