Samerett omfatter rettsspørsmål som spesielt angår sa­mer. Samerett omfatter også de deler av norsk rett hvor den kulturelle eller språklige for­skjellen mellom den samiske folkegruppe og den norske befolkning innebæ­rer at rettsreglene fungerer forskjellig. Dette betyr at all norsk rett i prinsippet kan være samerett.
Hele artikkelen

Standard cropped savtso kraftverk alta dammen under bygging 09 07 1986 koh

Alta-saken

Alta-saka var en politisk konflikt fra rundt 1968 til 1982, hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk mot en storskala vannkraftutbygging i Indre Finnmark. Saka fikk stor betydning for ut...

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Den internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ØSK, er en konvensjon vedtatt av FNs generalforsamling 16. desember 1966. Gjennom konvensjonen ble en rekke av rettig...

Standard 31145729760 731477f571 o

menneskerettigheter

Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskeret...

rettsvesen i Norge

Rettsvesenet i Norge, det vil si domstolene, er en del av det offentlige styringssystemet i Norge, se Norges politiske system.De alminnelige domstolene er delt i tre nivåer: tingrettene, lagmannsre...

Standard kvinne bolivia

urfolks rettigheter

Urfolks rettigheter er menneskerettigheter som handler om urfolk eller er relevante for urfolk. I Norge har det samiske folk status som urfolk.Urfolks rettigheter er nedskrevet som bestemmelser i k...