Karbonfjerning er tiltak for å fjerne klimagassen CO₂ (karbondioksid) fra atmosfæren og lagre den på en trygg måte.

Faktaboks

Også kjent som

carbon dioxid removal, CDR, negative (CO₂-) utslipp

I rapporten til FNs klimapanel (IPCC) fra 2022 er karbonfjerning definert som:

  • «Menneskelige aktiviteter som fjerner CO₂ fra atmosfæren og lagrer den varig i geologiske eller terrestriske reservoarer, havet eller i produkter. Det inkluderer eksisterende og potensielt menneskeskapte forsterkninger av biologiske eller geokjemiske karbonsluk. Naturlig opptak av CO₂ som ikke er direkte resultat av menneskelige aktiviteter, er ikke inkludert.»

Bakgrunn

Menneskeskapte klimaendringer har stilt verden overfor store utfordringer. Arbeidet med å begrense oppvarmingen går for sakte. Tiltakene for å redusere CO₂-utslippene er for få, de blir iverksatt for sent, og dessuten er mange av dagens utslipp vanskelig å kutte. Mye tyder derfor på at de målene som er satt for å begrense temperaturstigningen ikke blir innfridd.

Karbonfjerning er et supplerende tiltak som kan tas i bruk når arbeidet med å stanse utslippene av CO₂ ikke fører frem. På kort sikt vil karbonfjerning bidra til å redusere netto utslipp av klimagasser til atmosfæren. På lang sikt kan karbonfjerning brukes til å kompensere for restutslipp som er vanskelig å fjerne helt, som for eksempel i landbrukssektoren, slik at målet om netto nullutslipp kan nås.

Metoder

Det finnes en rekke ulike metoder for hvordan karbon (CO₂) kan fjernes fra atmosfæren. Metodene som brukes er til dels av teknisk/industriell art, men også tiltak som påskynder biologiske og kjemiske prosesser i naturen som binder CO₂, er aktuelle. Varigheten av lagringen, det vil si hvor lang tid det går før karbonet igjen går tilbake til atmosfæren, varierer også, avhengig av hvordan karbonet forvares. Et utvalg av aktuelle metoder for karbonfjerning er beskrevet nedenfor.

Skogplanting og skogskjøtsel

Treplanting

Planting av trær er en metode for å fjerne karbondioksid fra atmosfæren.

Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Trær og andre planter i vekst fjerner CO₂ fra atmosfæren og binder karbonet til biologiske produkter. Skog fungerer dermed som et gigantisk karbonlager. Ved hjelp av skogplanting og god skogskjøtsel kan dette lageret økes.

Blått karbon

Blå skog er en mye brukt betegnelse på vegetasjonen som finnes i havet, slik som for eksempel tang og tare. Disse ulike «skogene» har en stor betydning for havets økosystem, men blå skog er også viktig for opptak av CO₂ og dermed for lagring av karbon. Dette karbonet blir ofte omtalt som «blått karbon». Det er anslått at blå skog står for rundt 70 prosent av karbonlagringen i havet. Bevaring, restaurering og bærekraftig forvaltning av disse skogressursene langs kystsonen kan derfor bidra til å øke uttaket av CO₂.

Lagring i produkter

I skogen blir karbon bundet til trevirke gjennom fotosyntesen. Skogen inngår i et naturlig kretsløp der karbonet som tas fra atmosfæren etter hvert går tilbake til atmosfæren gjennom en etterfølgende biologisk nedbrytning eller når det brukes som bioenergi i en forbrenningsprosess. Dette kretsløpet kan brytes ved å ta vare på det karbonet som skogen produserer. Trevirke er nemlig et egnet materiale for en rekke produkter. Det gjelder i særlig grad trebaserte byggematerialer som kan brukes industrielt. Dette er langlivede produkter som riktignok ikke kan anses som en permanent forvaring av karbon, men som representerer en viktig utsettelse av CO₂-utslipp. For eksempel finnes det i Norge bygninger oppført med trevirke som er over 800 år gamle.

Biokull

Biokull

Biokull til bruk som jordforbedringsmiddel (og karbonfjerning)

Av .
Lisens: public domain

Biokull er i utgangspunktet et jordforbedringsmiddel, men siden biokullet er svært motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning, kan det også fungere som et karbonlager. Dette er et annet eksempel på at karbonet som skogen produserer kan tas vare på, framfor å bli brukt til formål som i siste instans fører til at karbonet går tilbake til atmosfæren.

Karbonfangst og lagring fra bioenergianlegg

Karbonfangst og lagring er en kjent teknikk som er aktuell å bruke på steder med store punktutslipp. Det gjelder særlig for industri- og energianlegg som er basert på bruk av fossile energikilder. Anlegg basert på bioenergi har også store utslipp av CO₂, men blir likevel ansett for å være klimanøytrale siden de benytter fornybar energi, som inngår i det naturlige karbonkretsløpet. Hvis man bruker karbonfangst og lagring på et bioenergianlegg, vil man i tillegg til klimanøytralitet oppnå et negativt utslipp.

Karbonfangst og lagring fra luften

Karakteristisk for karbonfangst og lagring fra en punktkilde er at innholdet av CO₂ er forholdsvis høyt. En mer utfordrende oppgave er å trekke CO₂ direkte ut fra luften (atmosfæren) der konsentrasjonen av CO₂ er mye mindre. Internasjonalt omtales denne teknikken som DAC (av engelsk Direct air capture). Hvis den kombineres med karbonlagring, vil denne teknologien bidra til en form for negative (CO₂-) utslipp. Ulike teknologier blir nå testet ut i ulike deler av verden, men siden det er nødvendig å håndtere store mengder luft, er metoden foreløpig både for energikrevende og kostbar til at den fremstår som et attraktivt alternativ.

Påskyndet kjemisk forvitring

I naturen skjer det en naturlig kjemisk nedbrytning av bergarter og mineraler, omtalt som forvitring. Med CO₂ oppløst i vann vil den kjemiske oppløsningen av mineraler føre til en karbonisering der karbonet bindes i et kalsiumkarbonat.

Påskyndet forvitring er en prosess som tar sikte på å akselerere denne naturlige forvitringen. Det kan gjøres ved å spre finmalt silikat, slik som basalt, på overflater, som stimulerer reaksjoner mellom bergarter, vann og luft. Prosessen bidrar til å fjerne CO₂ fra atmosfæren og lagrer det permanent i faste karbonater.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg