Valutareserve, valutabeholdning, en sentralbanks beholdning av gull, utenlandske pengesedler, bankinnskudd i utlandet, utenlandske statskasseveksler og statsobligasjoner, ordinære trekkrettigheter i Det internasjonale pengefond (IMF) og spesielle trekkrettigheter (SDR).