Generalforsamling, et møte av medlemmer av selskap eller forening innkalt til drøftelse og avgjørelse av selskapsanliggender. Gjennom generalforsamlingen, som er åpen for alle medlemmer, utøver disse normalt den øverste myndighet i selskapet (foreningen) ved beslutninger truffet ved votering. Vanligvis kan medlemmene møte ved fullmektig. I aksjeselskaper og andre lovregulerte selskaper med generalforsamling som øverste organ, skal det holdes minst én årlig generalforsamling, ordinær generalforsamling, det samme er i regelen tilfelle i andre sammenslutninger ifølge disses vedtekter (lover). Etter nærmere regler i lov eller vedtekter kan det holdes ekstraordinær generalforsamling til behandling av særlige spørsmål som måtte melde seg; ofte kan en minoritet blant medlemmene kreve ekstraordinær generalforsamling.