Eritrea

Eritreere feirer sin uavhengighet etter folkeavstemningen i 1993. EPLFs flagg sees til høyre, og til venstre sees litt av det gamle nasjonalflagget, som var blått med grønn olivengrenkrans. I dag er disse slått sammen og danner det som nå er Eritreas flagg; EPLFs gule stjerne er byttet ut med en gul olivenkrans. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Eritreas samtidshistorie er perioden fra den væpnede frigjøringskampen mot etiopisk herredømme på 1960-tallet og frem til i dag. Perioden er preget av manglende demokratiske reformer og president Isaias Afewerkis stadig mer autoritære styre. Det spente forholdet til Etiopia, som har blusset opp i gjentatte sammenstøt og krig, har dominert utenrikspolitikken.

Relasjonen mellom de to landene ble vesentlig bedre i 2018 da Etiopia anerkjente fredsavtalen som ble lagt frem av Algerie i 2000. Forholdet ble ytterligere forbedret gjennom Eritreas støtte til Etiopias krigføring i Tigray.

Bakgrunn

Da den etiopiske keiseren Haile Selassie ble gjeninnsatt med Storbritannias hjelp i 1941, ble Eritrea definert som britisk protektorat. Etter andre verdenskrig ble Eritrea-spørsmålet en sak for FN. I en resolusjon fra 1950 fastslo Hovedforsamlingen at Eritrea skulle innlemmes i keiserriket Etiopia som en autonom enhet. Eritrea skulle ha egen nasjonalforsamling og eget flagg, men føderasjonen med Etiopia medførte en gradvis assimilering av eritreisk kultur og egenart.

I 1956 ble det dominerende språket i Eritrea, tigrinja, erstattet med amharisk som eneste offisielle språk, og i 1958 ble det eritreiske flagget forbudt. Situasjonen ble dramatisk endret i 1962 da Eritrea ble annektert av Etiopia som en etiopisk provins.

Frigjøringskrigen

Eritrean People's Liberation Front
Eritrean People's Liberation Front hadde mange kvinnelige geriljasoldater, opp mot 30 prosent. Bildet viser kvinnelige EPLF-soldater som trener. Foto fra 1991.
Av /NTB.

Denne utviklingen – samt Eritreas fragmenterte historie – gjorde at en nasjonalistbevegelse vokste frem i løpet av 1950-tallet. Denne bevegelsen understreket Eritreas historiske identitet og egenart.

Nasjonalistbevegelsen stod sterkest blant den muslimske befolkningen og ble først organisert gjennom Eritrean Liberation Movement (ELM). Deretter ble Den eritreiske frigjøringsfronten (ELF) dannet i Kairo i 1960 som en væpnet frigjøringsbevegelse. Gerilja-aktiviteten økte gradvis i 1960-årene, samtidig som motsetninger kom til syne innenfor motstandsbevegelsene.

Uenigheter førte til etablering av flere bevegelser, med Det eritreiske folkets frigjøringsfront (Eritrean People's Liberation Front, EPLF) dannet i 1970 som den viktigste. I 1972–1974 var det borgerkrig mellom de to organisasjonene. EPLF hadde i 1977–1978 stor militær fremgang og kontrollerte sammen med ELF størstedelen av Eritrea, inkludert de fleste byene, før en etiopisk motoffensiv i 1978 førte til delvis retrett. Sovjetiske offiserer og rådgivere deltok på etiopisk side under offensiven.

Sovjetunionens sammenbrudd på begynnelsen av 1990-tallet bidro til å få en slutt på krigen da støtten fra Moskva til Etiopia ble stanset. I 1991 ble det etiopiske regimet i Addis Abeba styrtet, og EPLF inntok den eritreiske hovedstaden Asmara og dannet en overgangsregjering.

Selvstendighet

Etiopia, Lenin statue

Leninstatuen i Addis Abeba ble i 1991 fjernet som et synlig tegn på at mange år med Mengistu Haile Mariams marxist-leninistiske styre var over. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Formelt sett forble Eritrea en etiopisk provins, men i praksis ble landet fra mai 1991 styrt som en egen stat av EPLF. EPLFs generalsekretær siden 1987, Isaias Afewerki, ble utpekt til å lede den eritreiske regjeringen. En folkeavstemning ble avviklet under oppsyn av FN i april 1993, og 99,8 prosent stemte for full selvstendighet. 24. mai 1993 ble Eritrea en selvstendig stat. Afewerki ble statssjef, og landet ble medlem av FN og OAU.

Etter selvstendigheten ble EPLF i 1994 omgjort til et politisk parti, People's Front for Democracy and Justice (PFDJ), som etter planen skulle styre i en overgangsperiode inntil parlamentsvalg kunne avholdes. Nasjonalforsamlingen ble sammensatt av medlemmer fra PFDJs sentralkomité, lokale representanter og representanter utpekt av sentralkomiteen. Mens det ble holdt regionalvalg og lokalvalg i 1999 og 2004, har det aldri vært holdt nasjonale valg, og parlamentet møttes siste gang i 2002. Arbeidet med en ny grunnlov, til erstatning for den første som trådte i kraft i 1994–1995, ble ratifisert av nasjonalforsamlingen i 1997. Grunnloven har imidlertid aldri blitt iverksatt.

Autoritært styre

Isaias Afewerki.
Isaias Afewerki har sittet som president i Eritrea siden 1993.
Isaias Afewerki.
Av /Reuters/NTB.

Den manglende demokratiske prosessen førte til at Eritrea ble en autoritær stat der alle andre partier enn PFDJ ble forbudt. Omfattende brudd på menneskerettighetene ble vanlig mot slutten av 1990-tallet – blant annet systematiske fengslinger på politisk grunnlag.

Dette førte til økt opposisjon, hovedsakelig fra eritreere som bodde i utlandet. En av eksilgruppene er alliansen Eritrean Democratic Alliance (EDA) som har hovedsete i Etiopia og målsetting om å styrte Isaias Afewerkis regime med makt.

Regimet har siden selvstendigheten brukt det anstrengte forholdet til Etiopia som på skudd for å innskrenke innbyggernes rettigheter og militarisere landet ytterligere. Den såkalte nasjonaltjenesten, som først ble innført i 1994, er blitt videreført også etter krigen mot Etiopia tok slutt. Tjenesten kommer i tillegg til den obligatoriske verneplikten og ble innført for å hjelpe til med gjenoppbyggingen etter krigen. Den har også som mål å forene de ulike etniske og religiøse gruppene i landet. Samtidig er tjenesten ment å styrke det militære forsvaret.

Fra 2001 meldte flere internasjonale rapporter om tiltakende brudd på menneskerettighetene. Ytringsfrihet, retten til fri bevegelse og religionsutøvelse ble mer og mer begrenset. Bruken av tortur økte sterkt, og det ble flere arrestasjoner og henrettelser uten dom.

I mai 2002 tok femten ledende PDJF-medlemmer, ministre og krigsveteraner til orde for å gjennomføre valg og omfattende demokrati-reformer. Samtidig rettet de krass kritikk mot president Isaias. I september samme år svarte Isaias’ regime med å pågripe de fleste av de femten kritikerne sammen med flere ledende journalister. Alle privateide aviser ble stengt. Ingen av de arresterte ble stilt for retten, og det er uklart hvor mange som fortsatt er i live.

I januar 2013 fant det sted et forsøk på militærkupp som ble betegnet som svært dårlig forberedt. Et par hundre soldater og to stridsvogner omringet Informasjonsdepartementet i Asmara og avbrøt midlertidig radio- og fjernsynssendingene. Regjeringsstyrker tok imidlertid tilbake kontrollen etter kort tid.

Krigen mot Etiopia

Regimeskiftet i Addis Abeba i 1991 brakte en EPLF-vennlig regjering til makten, og det ble inngått flere samarbeidsavtaler mellom de to landene. Særlig viktig for Etiopia var avtalen som ga fortsatt adgang til de nå eritreiske havnene Assab og Massawa. Eritrea var på sin side tjent med inntektene fra transitthandelen. Det skapte imidlertid misnøye i Etiopia da Eritrea i 1997 erstattet den etiopiske myntenheten birr med sin egen valuta nafka. I tillegg forlangte Eritrea at alle transaksjoner mellom landene skulle skje i hard valuta.

Våren 1998 brøt det ut full krig etter en rekke trefninger og sammenstøt i et omstridt grenseområde. Etter to år med brutte våpenhviler og jevnlige kamper ble en endelig fredsavtale ble undertegnet i Alger i desember 2000. Spørsmålet om grensedragning ble overlatt til en grensekommisjon underlagt Den internasjonale domstolen i Haag. Begge sider forpliktet seg til å akseptere dens kjennelser. Med bakgrunn i gamle kart fant kommisjonen i 2002 at de omstridte områdene Badme og Irob tilhørte Eritrea, men Etiopia nektet å akseptere kjennelsen. Krigen brøt likevel ikke ut på nytt.

Årsaker

Hovedårsakene til krigen var potensielt mineralrike grenseområder som også godt jordbruksland. At Etiopia mistet sin tilgang til havet ved Eritreas selvstendighet, spilte også en rolle. Som følge av krigen benyttet Etiopia i økende grad havnen i Djibouti, og Eritrea har derved tapt betydelige inntekter fra transitt-transporten.

Det er uklart hvor mange som ble drept under krigen og hvor mange som omkom som indirekte følge av den. Overslag går ut på minst 80 000. Kampene våren 2000 falt sammen med en alvorlig sult-situasjon på Afrikas horn, som forsterket den humanitære katastrofen i hele Eritrea og store deler av Etiopia. Som følge av krigen ble rundt 100 000 mennesker, de fleste bønder, tvunget bort fra sine hjem på begge sider av grensen. Etiopia utviste om lag 40 000 mennesker av eritreisk bakgrunn – mange hadde etiopisk statsborgerskap. I løpet av krigens første år forlot over 20 000 etiopiere Eritrea, mens om lag 130 000 ble utvist etter at krigen var over.

Senere satte den økende uroen i nabolandet Somalia, der islamistgruppen Al-Shabaab var på frammarsj, forholdet mellom Eritrea og Etiopia på nye prøver. Etiopia støttet den somaliske regjeringen i Mogadishu, mens det ble rapportert at Eritrea støttet islamistene. I 2005 og 2006 var de to landene på randen av krig flere ganger.

Fredsavtale

I september 2018 satte en fredsavtale sluttstrek for krigen med Etiopia. Grensetvisten ble løst i tråd med Alger-avtalen fra 2000, og samme måned ble grensen mellom de to landene åpnet for første gang siden 1998. Grensen har bare tidvis vært åpen, men det har vært mulig å fly regelmessig mellom hovedstedene.

Eritrea har spilt en aktiv rolle på regjeringens side i konflikten i Tigray-provinsen i Etiopia. Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International har beskyldt eritreiske styrker for forbrytelser for menneskeheten etter drap og plyndring i forbindelse med kampen om den etiopiske byen Aksum i november 2020.

Da en fredsavtale mellom den etiopiske regjeringen og Tigray-myndighetene ble inngått i oktober 2022, ble det ikke nevnt noe om de eritreiske styrkene som fortsatt sto i landet.

Forverrede levekår

Etter årtusenskiftet har den daglige kampen for å overleve blitt stadig vanskeligere for store deler av befolkningen. En hovedinntektskilde for mange er pengeoverføringer fra slekt og venner i utlandet.

Det er innført rasjonering, og man må stå i kø for å få tak i basisvarer som sukker, mel, olje til matlaging, brød, parafin og drivstoff. Bussrutene er blitt kuttet ned til et minimum og billettprisene økt kraftig på grunn av drivstoffmangelen. De forverrede levekårene har i tillegg til den tvungne militærtjenesten ført til at særlig ungdom har forlatt Eritrea i hopetall.

Frivillige, utenlandske bistandsorganisasjoner har også støtt på stadige vanskeligere rammebetingelser. CARE International besluttet i 2008 å trekke seg ut. Det samme gjaldt Kirkens Nødhjelp. Også FN-systemet strevde med å etterkomme kravene som ble stilt til koordinering, harmonisering og samarbeid med myndighetene. På et tidspunkt ble til og med samarbeidet med Verdens matvareprogram brutt. «Mitt folk kan spise stein», var president Isaias reaksjon.

Sommeren 2014 uttrykte fire katolske biskoper alvorlig bekymring over situasjonen i landet som de karakteriserte som «ødelagt». Året etter betegnet en FN-rapport myndighetenes behandling av egne innbyggere som en mulig forbrytelse mot menneskeheten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg