Faget miljørett omhandler rettsspørsmål knyttet til ivaretakelsen av miljøet og langsiktig forvaltning av naturressurser. Ordet miljø forstås i denne sammenheng som de ytre omgivelser, det vil si naturmiljøet som omgir oss mennesker slik som luft, vann, hav, jordsmonn, planter, dyr og andre levende organismer.Miljørett omfatter alle rettsregler og rettslige prinsipper som har som formål å bevare miljøet og sikre at miljøhensyn blir ivaretatt. Hele artikkelen