Konvensjon av februar 1972, utarbeidet på en konferanse i Oslo høsten 1971, som forbyr dumping av skadelige avfallsstoffer i så vel internasjonalt som territorialt farvann i hele det nordøstre Atlanterhav (Nordsjøen, Østersjøen og deler av Nordishavet innbefattet). 13 land (Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige og Tyskland) undertegnet avtalen. Mange av avtalens bestemmelser ble oppfylt i 1990-årene (bl.a. ble det slutt på dumping av industriavfall til havs). Arbeidet er fra 1998 videreført gjennom OSPAR-konvensjonen.