Genteknologiloven, lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. av 2. april 1993. Med genmodifiserte organismer menes mikroorganismer, planter og dyr der den genetiske sammensetningen er blitt endret ved bruk av genteknologi. Loven omfatter også fremstilling av klonede virveldyr og krepsdyr.