Totalfredning, betegnelse for fredning av vilt, fisk eller blomster som det hele året er forbudt å felle, fiske eller plukke. Ved innføring av fredningsprinsippet i viltloven av 1981 er alt vilt fredet, dersom det ikke uttrykkelig er bestemt at det kan felles. For fisk gjennomføres totalfredning med hjemmel i lov om saltvannsfiskeriene av 1983 og lov om laksefisk og innlandsfisk av 1992, for naturområder m.m. med hjemmel i naturvernloven av 1970.