Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet, reform i grunnskolen og videregående opplæring vedtatt av Stortinget i juni 2004.

Reformen ble innført fra og med skoleåret 2006/07 (med enkelte justeringer etter at Regjeringen Stoltenberg tiltrådte høsten 2005). Reformen ble forberedt av det såkalte Kvalitetsutvalget under ledelse av Oslos skoledirektør Astrid Søgnen. Utvalget la frem sin innstilling I første rekke – forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle i 2003. Regjeringen fremmet sitt forslag til reform i St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring.

Grunnskolen skal ha et barnetrinn (1.–7. trinn) og et ungdomstrinn (8.–10. trinn). Man skal begynne med systematisk lese- og skriveopplæring i 1. klasse. 2. fremmedspråk ble obligatorisk på ungdomstrinnet. Elevene kan få opplæring i tysk, fransk, spansk, russisk eller et annet ikke-europeisk språk. Teknologi og design ble innført som et tverrfaglig emne på barne- og ungdomstrinnet, og skoler som ønsker det, kan starte forsøk med filosofi som fag. Elevene i ungdomsskolen kan få prøve seg på noe av pensum i videregående opplæring (programfag). Den enkelte skole har frihet til å disponere inntil 25 % av timene i de enkelte fag for å kunne styrke elevtilpasset opplæring.

Strukturen i videregående opplæring ble ikke endret. Det ble imidlertid nye betegnelser og sammensetninger av fag. Videregående opplæring fikk tre studieforberedende og ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Det kom nye fagplaner for alle fag med klarere læringsmål. Elevene skal få grunnleggende ferdigheter i å kunne uttrykke seg muntlig, kunne lese, kunne uttrykke seg skriftlig, kunne regne og kunne bruke digitale verktøy. Ferdighetene skal integreres i læreplanene for alle fag på ulike nivåer.

Skoleåret 2006/07 ble nye læreplaner innført på grunnskolens 1.–9. trinn og i videregående trinn 1 i den videregående skolen. Skoleåret 2007/08 ble det innført nye læreplaner i 10. årstrinn i grunnskolen og i videregående trinn 2 i videregående skole. Skoleåret 2008/09 kom nye læreplaner i videregående trinn 3. Våren 2010 avla det første ordinære kullet fag- eller svenneprøven etter nye læreplaner.

Et nasjonalt skolevurderingsopplegg med nasjonale prøver ble innført for å gi skolen kunnskaper som kan brukes som utgangspunkt for endring og utvikling. Utdanningsdirektoratet skal både føre tilsyn med skoleverket og støtte opp om og veilede skolene. Nettstedet Skoleporten.no skal bidra til dette ved å samle data fra den enkelte skole og kommune. Nettstedet skal gi foreldre, elever og andre interesserte innblikk i hva som skjer i den enkelte skole, hvordan elevene trives på skolen og hvilke resultater de oppnår. For å gi elever og lærlinger bedre tilpasset opplæring skal det settes i verk omfattende tiltak for kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og instruktører.

Se også

Norsk utdanningshistorie

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg