Læreplanverket for grunnopplæringen består av en generell del, prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og læreplaner for de ulike fagene.I læreplanens generelle del finner en det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnopplæringen. Den utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven og angir overordnede mål.Også prinsipper for opplæringen og læringsplakaten utdyper opplæringsloven. Her står det for eksempel at opplæringen skal tilpasses lokale og individuelle forutsetninger og behov.Fag- og timefordelingen for hvert årstrinn opererer med 60-minuttersenheter.I læreplaner for fag vil en finne formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser som gjelder vurdering.