Celleånding og fotosyntese

I planteceller er det kloroplaster. Disse omdanner solenergi, karbondioksid og vann til glukose (sukker). Når dyr spiser planter, bryter dyrecellene ned glukosen til karbondioksid og vann. Til dette trenger dyrecellene oksygen. Energien som er lagret i glukose omdannes til andre energiformer, for eksempel ATP.

Celleånding og fotosyntese
Av /Biorender.
Dyrecelle
En dyrecelle er den minste bestanddelen i vev hos organismer i dyreriket. Inni dyreceller finnes det mange ulike organeller, som for eksempel mitokondrier, ribosomer og golgiapparatet. Væsken rundt organellene kalles cytosol. Cytosol og alle organellene kalles til sammen for cytoplasma.
Dyrecelle
Av .
Celleånding

I celleåndingen blir glukose nedbrutt. Hvis det er oksygen til stede, brytes glukose helt ned til karbondioksid (CO2). Uten oksygen til stede blir nedbrytningsproduktet etanol eller melkesyre (laktat).

Celleånding
Av /Biorender.

Celleånding er levende cellers nedbrytning av energirike næringsstoffer som karbohydrater, fett og proteiner. I nedbrytningen frigjøres det energi som brukes i mange av cellens oppgaver, som oppbygging av proteiner, transport over membraner, bevegelse og reproduksjon.

Celleånding er en svært viktig biokjemisk prosess og er en forutsetning for alt liv på jorda.

Når vi i dagligtale sier at vi forbrenner karbohydrater, proteiner og fett, så betyr det egentlig at de brytes ned i celleåndingen.

Energirike næringsstoffer som for eksempel glukose (sukker) er store molekyler. De inneholder mye potensiell energi i de kjemiske bindingene mellom atomene. Cellene kan ikke nyttiggjøre seg av all den potensielle energien i glukosen direkte. Derfor må glukose brytes ned for å frigjøre energien. Energien omdannes i hovedsak til ATP. Nedbrytningen består av flere trinn med blant annet redoksreaksjoner. Dette gjør at mest mulig av den potensielle energien gjøres tilgjengelig for cellen.

Slik nedbrytning av molekyler kalles katabolske prosesser. Oppbygging av molekyler som for eksempel proteiner i proteinsyntesen eller glukose i fotosyntesen kalles anabolske prosesser. Katabolske prosesser og anabolske prosesser kalles til sammen for stoffskifte eller metabolisme.

I eukaryote celler foregår celleåndingen i cytosol og i mitokondriene. I prokaryote celler foregår celleåndingen i cytosol og i plasmamembranen.

I de aller fleste organismer inngår oksygen som en viktig komponent i celleåndingen og da kalles det aerob celleånding. Hvis disse cellene mangler oksygen, vil de drive ufullstendig celleånding, kalt fermentering (gjæring). Enkelte bakterier og arker driver celleånding med andre molekyler enn oksygen, som for eksempel sulfat. Da kalles det anaerob celleånding. Både fermentering og anaerob celleånding foregår altså uten oksygen tilstede, og fermentering omtales derfor ofte som en anaerob prosess.

Aerob celleånding

Alle eukaryote organismer og de aller fleste prokaryote organismer er avhengig av oksygen og driver aerob celleånding.

Aerob celleånding hos eukaryote organismer består av tre ulike katabolske prosesser: glykolyse, pyruvatoksidasjon og sitronsyresyklus. Alle tre prosessene bidrar til å bryte ned glukose og består av til sammen 19 reaksjoner. Hver av disse reaksjonene er regulert av et unikt enzym. Hver reaksjon endrer og bryter glukose ned på en gradvis og kontrollert måte slik at den potensielle energien bevares så mye som mulig.

Glykolysen foregår i cytosol, mens de andre prosessene foregår inne i mitokondriene.

Reaksjonslikningen for celleånding i eukaryote organismer er:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energi

Til venstre i likningen er glukose (C6H12O6) og oksygen (O2). I celleåndingsreaksjonen blir glukose oksidert til karbondioksid (CO2), mens oksygen blir redusert til vann (H2O) og det frigjøres energi.

Glykolyse og pyruvatoksidasjon

Glykolysen

Oversikten viser de ti trinnene i glykolysen med tilhørende enzymer og resultatet.

Glykolysen begynner med at ett glukose-molekyl brytes ned til to pyruvat-molekyler. Dette skjer gjennom ti etterfølgende biokjemiske reaksjoner. Noen av trinnene i glykolysen er redoks-reaksjoner hvor elektronene som frigjøres fanges opp av elektronbæreren NAD+ som sammen med H+ reduseres til NADH. I tillegg frigjøres det to ATP-molekyler.

De to pyruvat-molekylene transporteres fra cytosol og inn i mitokondriene. Der oksideres de til to acetyl-CoA-molekyler. I denne reaksjonen frigjøres to molekyler karbondioksid.

Sitronsyresyklus

Acetyl-CoA går inn i sitronsyresyklus hvor nedbrytningen av glukose til karbondioksid fullføres gjennom åtte trinn. Også her er noen av trinnene redoks-reaksjoner hvor elektronene som frigjøres fanges opp av elektronbærerne NAD+ og FAD2+ som sammen med H+ reduseres til henholdsvis NADH og FADH2. I sitronsyresyklus frigjøres også to ATP-molekyler.

Sitronsyresyklus.
Sitronsyresyklus er en syklisk prosess som foregår i de fleste celler i kroppen. Nedbrytningsprodukter fra glukose går inn som acetyl-CoA (koenzym A) og gjøres om til energi (ATP, NADH, FADH2) og CO2.
Sitronsyresyklus.
Av /Biorender.

Oksidativ fosforylering

Elektrontransportkjeden
Elektrontransportkjeden er en reaksjonsvei hvor energien fra NADH og FADH2 omdannes til ATP. Reaksjonen foregår i mitokondriene og krever oksygen. Ved siden av ATP dannes det også vann, H2O.

Mesteparten av ATP-produksjonen foregår i mitokondrienes indre membran gjennom oksidativ fosforylering som består av to nært sammenkoplede deler: elektrontransportkjeden og kjemiosmose.

Elektrontransportkjeden er lokalisert i den indre mitokondriemembranen. Kjeden består av fire store enzymkomplekser etter hverandre. Her føres elektroner fra ett enzym til et annet gjennom en rekke redoks-reaksjoner. Energi frigjøres i disse elektronoverføringene og enzymene pumper protoner (hydrogenioner) ut i det intermembranøse rommet. Dette skaper en forskjell i konsentrasjon av protoner over den indre membranen. Dette kalles en elektrokjemisk gradient – en protongradient – over den indre mitokondriemembranen.

Det er elektronbærerne NADH og FADH2 som forsyner elektrontransportkjeden med elektroner som de fanget opp under nedbrytningen av glukose. I enden av kjeden fungerer oksygen som en siste elektronmottaker som fanger opp elektroner, slår seg sammen med to H+ ioner (protoner) og omdannes til vann (H2O). Det er oksygenets rolle som elektronmottaker som er årsaken til at vi og de aller fleste andre organismer er helt avhengig av oksygen.

Ved kjemiosmose brukes energien som er lagret i protongradienten til å produsere ATP.

Produksjonen av ATP avhenger av et stort enzymkompleks, ATP-syntase. Protongradienten som bygges opp av elektrontransportkjeden gjør at konsentrasjonen av protoner er høyere i intermembranrommet enn i det innerste hulrommet i mitokondriene. Protoner kan derfor transporteres tilbake til matriks gjennom ATP-syntasen. Energien som frigjøres i denne transporten gjør at ADP fosforyleres til ATP. Behovet for oksygen og fosforylering av ADP til ATP har gitt navnet til prosessen, oksidativ fosforylering.

Prokaryote organismer

De fleste prokaryote organismer driver også aerob celleånding. Ettersom disse organismene ikke har mitokondrier, foregår alle de katabolske prosessene i cytosol, mens elektrontransportkjeden og ATP-syntasen er lokalisert i cellemembranen.

Fermentering

Deig som hever
I gjærbakst bryter gjærsopp ned glukose til karbondioksid. Dette gjør at det det oppstår luft i deigen og den øker i volum. Ofte kan man også se «hull» i deigen både før og etter steking. Det er altså på grunn av gjærens produksjon av karbondioksid.
Deig som hever
Av /Shutterstock.

Eukaryote organismer kan drive celleånding uten tilstrekkelig mengde oksygen til stede (anaerobt). Celleåndingen blir da ufullstendig og kalles fermentering. I fravær av oksygen vil det ikke være noen elektronmottakere i enden av elektrontransportkjeden, og det vil ikke dannes en protongradient. Dermed ingen kjemiosmose og heller ingen ATP-produksjon. Over tid kan dette være dødelig, men på kort sikt kan de fleste organismer klare seg med lite eller ikke noe oksygen. Dette skyldes at glykolysen uansett vil gå uavhengig av oksygen.

Under disse omstendigheter genererer glykolysen to ATP og to NADH. Men siden cellen mangler oksygen vil ikke elektrontransportkjeden har noen endelig elektronmottaker tilgjengelig, og NADH har ikke lenger noen nytteverdi for mitokondriene. NADH må derfor oksideres til NAD+ for at glykolysen kan fortsette å bryte ned glukose. Pyruvat, som ikke vil bli transportert inn i mitokondriene uten oksygen, fungerer derfor som en mottaker av elektroner fra NADH. Hos mange organismer, inkludert mennesker, reduseres pyruvat til melkesyre (laktat), mens NADH blir oksidert til NAD+. Dette kjennes for eksempel godt i musklene ved hard trening:

C6H12O6 → 2C3H6O3 + 2ATP

Melkesyreproduksjon i muskler ved hard trening har vist seg å gi bedre ytelse, og er ikke årsaken til at man blir stiv og støl i musklene dagen etter. Isteden skyldes sårheten i muskulaturen trolig at muskelceller skades og dette fører til smerten som kjennes.

Mesteparten av laktatproduksjonen foregår i muskelcellene og overskudd av laktat transporteres ut av cellene og fraktes med blodet til leveren. I leveren inngår laktat i en anabolsk prosess kalt glukoneogenesen – en prosess som gjendanner glukose. Glukose kan så benyttes på ny i celleåndingen som energikilde. Laktat og glukose utgjør de to vanligste karbonholdige molekylene i pattedyr, og er derfor viktige energikilder.

For høy produksjon av laktat kan føre til at pH i blodet synker og blodet blir svært surt (laktacidose). Ubehandlet kan dette føre til bevisstløshet og i verste fall død. Dette er derimot svært sjelden og skyldes som regel andre underliggende sykdommer som sirkulasjonssvikt, nyresvikt, alvorlig infeksjoner eller sepsis.

Muskelcellene i kroppen produserer hele tiden en viss mengde laktat, omtrent 20 mmol pr kg kroppsvekt pr døgn og normale blodnivåer av laktat skal ligge under 0,5 mmol pr liter blod.

Enkelte sopp og bakterier driver også melkesyrefermentering og benyttes blant annet til å lage ost og yoghurt.

I gjærceller reduseres pyruvat til etanol og er grunnlaget for blant annet vinproduksjon. Ved fermentering dannes også karbondioksid. Når vi lager brøddeig vil karbondioksid hope seg opp inni deigen og gjøre at deigen hever:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP

Anaerob celleånding

I likhet med fermentering foregår anaerob celleånding uten oksygen til stede. Men i motsetning til fermentering involverer anaerob celleånding en elektrontransportkjede. Anaerob celleånding likner altså aerob celleånding, men istedenfor oksygen benyttes andre molekyler som elektronmottakere. Anaerobe organismer, som for eksempel sulfatreduserende bakterier, benytter svovel som elektronmottaker istedenfor oksygen, og spiller en viktig rolle i oksidering av metan:

CH4 + SO42− → HCO3-+ HS + H2O

Disse organismene danner derfor svovelgass istedenfor oksygengass.

Regulering av aerob celleånding

Celleånding henger nøye sammen med cellens øvrige energikrevende (inkludert anabolske) prosesser. Produksjon og bruk av ATP er godt regulert i cellene. I celler som trenger mye ATP, vil celleåndingshastigheten være høy. I celler som trenger mindre energi vil celleåndingshastigheten være lav. I tillegg har ulike celletyper ulikt antall mitokondrier, avhengig av energibehovet.

Enzymer

Dersom cellen har behov for en bestemt aminosyre, vil den anabolske prosessen som produserer aminosyrene skrus på. Dette krever ATP og celleåndingshastigeten øker. Når cellen har tilstrekkelig mengde med aminosyren, vil den anabolske prosessen skrus av, og celleåndingshastigheten reduseres.

Det som regulerer celleåndingshastigheten er hovedsakelig mengden ATP tilgjengelig i cellen. Dersom cellen arbeider hardt og ATP-konsentrasjonen faller, så vil mengden AMP falle. AMP er nedbrytningsproduktet av ATP. Dette påvirker et enzym, fosfofruktokinase, i glykolysen. Høy AMP-konsentrasjon øker reaksjonshastigheten til fosfofruktokinase slik at dannelsen av pyruvat fra glukose går raskere og det dannes mer ATP. Dersom cellen ikke arbeider så hardt og ATP-konsentrasjonen øker, så reduseres reaksjonshastigheten til fosfofruktokinase og det dannes mindre ATP.

Hormoner

Stoffskiftet er summen av alle kroppens kjemiske reaksjoner som bidrar til å skaffe energi til cellenes livsnødvendige prosesser. Aerob celleånding inngår her som den viktigste energigivende prosessen. Stoffskiftet hos mennesker reguleres av hormonet tyroksin som produseres av skjoldbruskkjertelen (thyroidea). Det er tyroideastimulerende hormon (TSH) fra hypofysen som regulerer tyroksinutskillelsen fra skoldbruskkjertelen.

Tyroksin påvirker celleåndingshastigheten. Tyroksin forekommer i to varianter, T4 og T3, hvor T4 er bygget opp av to tyrosinaminosyrer og fire jodatomer. T4 fungerer som en forløper til T3 som kun har tre jodatomer. T3 regulerer celleåndingen ved å binde til tyroksinreseptorer. Tyroksinreseptorer er DNA-bindende transkripsjonsfaktorer som sammen med T3 regulerer uttrykket av gener som både påvirker elektrontransportkjeden og strukturen på mitokondrienes indre membran. Tyroksin påvirker både gener i cellens kjerne og mitokondrielle gener.

Insulin og glukagon er andre hormoner som er svært viktige for å opprettholde et jevnt nivå av blodsukker og som dermed er viktige i regulering av celleåndingen. Insulin og glukagon skilles begge ut fra bukspyttkjertelen, henholdsvis fra beta- og alfacellene. Insulin skilles ut som respons på høyt blodsukker og sørger for at glukose fjernes fra blodet og går inn i ulike celletyper via glukosekanalene GLUT 4. Ved overskudd av glukose omdannes glukose til glykogen som lagres i leveren. Ved lavt blodsukker stimuleres utskillelse av glukagon som påvirker nedbrytningen av glykogen til glukose.

Utskillelse av insulin reguleres av celleåndingen i beta-cellene. Disse cellene har spesielle glukosekanaler, GLUT2. Ved høye konsentrasjoner av glukose fraktes glukose med sin konentrasjonsgradient inn i beta-cellene. Dette fører til en økt celleåndingsrate i disse cellene og det produseres store mengder ATP. Dette gir signal til cellen om å skille ut insulin.

Temperatur

Kun en liten del av næringsstoffene vi får i oss går til produksjon av ATP. Mesteparten av energien fra maten vi spiser blir til varme. Varmen holder organismen varm.

Alle reaksjonene i cellene reguleres av enzymer, og alle enzymer har et såkalt temperaturoptimum – en temperatur hvor de fungerer optimalt. Både høy kroppstemperatur (feber, hypertermi) eller lav kroppstemperatur (hypotermi) kan være farlig for organismen da det kan forstyrre funksjonen til enzymene.

Celleåndingen er påvirket av temperatur i omgivelsene. Celleåndingsraten øker både ved lave temperaturer og høye temperaturer. Ved lave temperaturer begynner vi å skjelve. Dette er muskelsammentrekninger som øker celleåndingsraten og dermed også varmeproduksjonen. Ved høye temperaturer må organismen sørge for å ikke bli overopphetet og celleåndingsraten øker for å fjerne overskuddsvarme fra kroppen – vi svetter.

Nyfødte barn kan ikke regulere kroppstemperatur like godt som større barn og voksne. De er ikke i stand til å skjelve hvis de blir kalde og de kan ikke respondere på varme ved å flytte seg eller kle av seg. Kroppstemperatur hos nyfødte barn reguleres gjennom brunt fettvev. Dette er fettvev som er lokalisert foran på barnets bryst, i nakken og ryggen. Brunt fettvev er bygget opp av fettceller som inneholder mange mitokondrier som driver celleånding gjennom termogenese.

Termogenese er en prosess som bare produserer varme fra næringsstoffer uten at ATP blir produsert. Dette skjer ved at celleåndingens tre prosesser – glykolysen, pyruvatoksidasjon og sitronsyresyklus – går som normalt. Elektroner leveres til elektrontransportkjeden og det genereres en protongradient. Men istedenfor at protonene fraktes gjennom ATP-syntasen for dannelse av ATP, transporteres protonene via en protonkanal kalt UCP-1 (for uncoupling protein 1, også kalt termogenin) tilbake til mitokondrienes indre rom (matriks). Protonene fraktes da tilbake til matriks med sin protongradient og denne transporten frigir protonenes bevegelsesenergi som varme. Etter hvert som babyen blir større, vil det brune fettvevet reduseres i takt med at barnet kan regulere kroppstemperaturen gjennom skjelving og svetting.

Termogenese forekommer også hos dyr som går i dvale (hibernering), som for eksempel brunbjørn. Termogenese er årsaken til at varmblodige dyr i dvale kan opprettholde en relativt høy kroppstemperatur selv om temperaturen i omgivelsene er lav.

Vekselvarme dyr endrer kroppstemperaturen i takt med omgivelsene og dette vil påvirke celleåndingsraten. Hos en firfirsle går celleåndingen svært sakte ved lave temperaturer, mens ved høye temperaturer går den raskere. Dette betyr at firfirsler ikke klarer å være særlig aktive når temperaturen er lav, fordi det blir produsert for lite ATP. Ved høye temperaturer vil celleåndingen være svært effektiv hvis de får i seg nok næring.

Tilgang på næringsstoffer

For å få nok energi til livsprosessene er alle organismer helt avhengig av å få energi tilført utenfra. Planter og alger omdanner solenergi til sukkerholdige forbindelser som benyttes i celleåndingen, mens dyr må spise planter eller andre dyr for å få tilført næring. Celleåndingen reguleres derfor også av tilgang på næring.

Både karbohydrater, fett og proteiner er viktige energikilder. Karbohydrater er det som er lettest tilgjengelig og vil forbrukes først. Karbohydrater i form av stivelse eller sukrose brytes ned i fordøyelsessystemet til glukose og kan benyttes direkte i glykolysen.

Proteiner må først brytes ned til aminosyrer, men siden aminosyrer i hovedsak benyttes til å bygge nye proteiner, er proteiner en mindre effektiv energikilde. Ved proteinoverskudd kan aminosyrer omdannes til mellomprodukter i glykolysen og sitronsyresyklus. Før det skjer må aminogruppen på aminosyrene fjernes i en prosess som kalles deaminering. Nitrogenoverskuddet fjernes fra kroppen som urea eller andre avfallsstoffer.

Fett er en god energikilde, men før fett kan benyttes i celleåndingen må det først brytes ned til glyserol og fettsyrer. Glyserol omdannes til glyseraldehyd-3-fosfat, et mellomprodukt i glykolysen. Mesteparten av den potensielle energien i fett er lagret i fettsyrene, i bindingene mellom karbon og hydrogen. Gjennom prosessen beta-oksidasjon brytes fettsyrene ned til acetyl-CoA som deretter kan gå inn i sitronsyresyklus. Ved beta-oksidasjon dannes også elektronbærerne NADH og FADH2 som forsyner elektrontransportkjeden med elektroner. Fett utgjør en svært god energikilde på grunn av de lange fettsyrekjedene. Oksidering av ett gram fett gir dobbelt så mye ATP som oksidering av ett gram karbohydrater. Dette betyr også at forbrenning av fett krever langt mer enn forbrenning av karbohydrater. Vi må altså jobbe hardere for å kvitte oss med fett enn karbohydrater.

Mitokondrielle sykdommer

Mitokondriene arves bare fra mor. Det finnes en rekke sykdommer knyttet til mitokondriene, og både kvinner og menn kan rammes av mitokondrielle sykdommer. Det er derimot kun kvinner kan altså føre sykdommen videre til neste generasjon.

Det er særlig nerve- og muskelvev som har behov for høy ATP-produksjon som påvirkes av mitokondrielle sykdommer. Mange mitokondrielle sykdommer forårsakes av mutasjoner i mitokondrielt DNA, men det finnes også sykdommer som skyldes mutasjoner i DNA-et i cellekjernen. Det finnes en rekke ulike undergrupper av mitokondrielle sykdommer og det oppdages stadig nye.

Cytokrom C-oksidase er et stort enzymkompleks i enden av elektrontransportkjeden og er det enzymet som overfører elektroner til oksygen. Hos pattedyr består komplekset av 14 ulike proteiner som hver uttrykkes av et unikt gen. Mutasjoner i ett eller flere av disse genene kan forårsake alt fra milde symptomer som muskelsvikt og tretthet til alvorlige sykdommer som hjerneskade, hjertesvikt eller sviktende leverfunksjon.

Stoffskiftesykdommer

Celleåndingen kan også påvirkes av sykdommer som ikke skyldes svikt i mitokondriene, og de vanligste sykdommene er knyttet til forstyrrelser i hormonregulering, og kalles ofte for stoffskiftesykdommer

Hypotyreose og hypertyreose

Hypotyreose skyldes for lav tyroksinproduksjon og gir lavt stoffskifte, mens for høy produksjon av tyroksin kalles hypertyreose og gir høyt stoffskifte. Ofte betegnes slike sykdommer med henholdsvis lav og høy forbrenning.

Hypotyreose kan gi en rekke symptomer som slapphet, nedstemthet og depresjon, vektøkning, hukommelsessvikt og frysninger. Hypotyreose kan skyldes at pasienten har en autoimmunreaksjon mot skoldbruskkjertelen slik at det ikke produserer normale mengder tyroksin. Hypotyreose kan behandles med å innta tyroksin i tablettform.

Hypertyreose gir også en rekke ulike symptomer som vekttap, nervøsitet, hjertebank, svetting og tretthet. Hos pasienter med hypertyreose produserer skjoldbruskkjertelen for store mengder tyroksin og kan i likhet med hypotyreose skyldes en autoimmun reaksjon mot skoldbruskkjertelen slik at den produserer for store mengder tyroksin. Hypertyreose kan behandles med medisiner som hemmer tyroksinproduksjonen.

Diabetes

Regulering av blodsukkeret
Høyt blodsukker vil stimulere bukspyttkjertelen til å skille ut insulin. Insulin vil senke blodsukkeret ved blant annet å stimulere vevscellene til å ta opp sukker (glukose) fra blodet og ved å stimulere oppbygging av glykogen i leveren. Ved lavt blodsukker vil bukspyttkjertelen skille ut glukagon. Glukagon øker blodsukkeret ved å stimulere nedbrytning av glykogen til glukose, som leveren slipper ut i blodet.
Av /BioRender.
Lisens: CC BY SA 3.0

Diabetes er også en stoffskiftesykdom som skyldes manglede insulinproduksjon (diabetes type 1) eller manglende respons på insulin (diabetes type 2). I fravær av insulin blir ikke glukose fjernet fra blodet. Blodsukkeret blir høyt, og cellene i kroppen får ikke tilgang på tilstrekkelig glukose til å drive celleåndingen. Cellene vil begynne å bryte ned fett som energikilde til celleåndingen. Et biprodukt av fettforbrenningen er ketoner og opphopning av ketoner kan føre til diabetisk ketoacidose – en forsuring av blodet. Tilstanden er alvorlig og kan i verste fall føre til død. Den vanligste årsaken til diabetes type 1 er en autoimmun reaksjon mot betacellene som ødelegger cellene. Hvorfor noen får diabetes type 1 er uklart, men antakelig skyldes det en kombinasjon av arv og miljø. Personer med diabetes type 1 må tilføre kroppen insulin resten av livet.

Diabetes type 2 skyldes antakelig en kombinasjon av arv og miljø og er en sykdom som utvikler seg over tid. Insulinproduksjonen kan være nedsatt eller den kan være normal, men hvor virkningen av insulin er nedsatt. Uansett er effekten at glukose i mindre grad fjernes fra blodet og blodsukkeret øker. Cellene får da mindre glukose tilgjengelig for å drive celleånding. Diabetes type 2 kan behandles i hovedsak med fysisk aktivitet og endring av levevaner. I noen tilfeller kan blodsukkersenkende medisiner og insulin også gis til personer med diabetes type 2.

Historikk

Georg Ernst Stahl
Wellcome Collection.

På 1700-tallet dominerte den såkalte flogistonteorien, fremsatt av Georg Ernst Stahl (1660–1734). Teorien gikk ut på at alle brennbare stoffer inneholdt en substans kalt flogiston som ble frigjort når stoffet ble brent. Flogiston ble ansett som en grunnleggende komponent i alle brennbare stoffer, og når det ble frigjort, antok man at det kunne observeres som flamme eller røyk. Teorien ble utfordret av Antoine Lavoisier på slutten av 1700-tallet, som påviste at forbrenning innebar en kjemisk reaksjon med oksygen, og at flogiston ikke var en reell substans.

Oksygenets rolle i celleånding ble først oppdaget gjennom eksperimenter med gjærceller og fermentering. Anton van Leeuwenhoek (1632–1723) var den første til å studere celler ved hjelp av selvlagde mikroskoper. Han studerte blant annet gjærceller og oppdaget at cellene lagde gassbobler i fravær av oksygen. Senere oppdaget Louis Pasteur (1822–1895) at gjærceller som fikk tilgang på glukose produserte alkohol under anaerobe forhold, i tillegg til karbondioksid og varme. Dette tydet på at det var en form for nedbrytning av glukose. I 1897, oppdaget Eduard Buchner (1860-1917) at gjærekstrakt kunne bryte ned glukose og produsere alkohol og karbondioksid selv uten tilstedeværelse av levende gjærceller. Dette viste at nedbrytningen av glukose skjedde inne i cellene ved hjelp av enzymer og andre kjemiske reaksjoner som senere viste seg å være redoksreaksjoner. Buchner fikk nobelprisen i kjemi i 1907 for sine cellefri ekstraktforsøk og identifisering av enzymer. Det var derimot uklart hvor i cellen nedbrytningen av glukose fant sted.

Mitokondrier ble først identifisert av Carl Benda (1857-1932) i 1898, men det var ikke før på 1920-tallet at deres rolle i celleånding ble oppdaget. I 1913 foreslo den britiske biokjemikeren Archibald V. Hill (1886-1977) at celleånding kunne skje i celleorganeller. Den tyske biokjemikeren Otto Warburg (1883-1970) påviste i 1925 at celleånding skjer i mitokondrier. Dermed ble mitokondriene anerkjent som den primære plassen for celleånding, og deres rolle i denne prosessen ble etter hvert bedre forstått. Men at celleånding bestod av flere kjemiske prosesser var ikke kjent.

Da Hans Krebs (1900-1981) begynte å arbeide med celleånding på 1930-tallet, var han interessert i å forstå hvordan cellene omdanner glukose til energi ved hjelp av oksygen. I 1937 publiserte han en artikkel som beskrev en syklus av biokjemiske reaksjoner som fant sted inne i cellene, og som var ansvarlig for å omdanne acetyl-CoA, et mellomprodukt fra nedbrytningen av næringsstoffer, til ATP. Denne syklusen ble senere kjent som Krebs-syklus eller sitronsyresyklusen, og den involverer mange biokjemiske reaksjoner som frigjør energi. Krebs mottok senere Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1953 sammen med Fritz Lipmann (1899-1986) for deres oppdagelser av koenzym A og sitronsyresyklusen. Deres arbeid har hatt stor innvirkning på moderne biokjemi og har bidratt til vår forståelse av celleånding og metabolisme.

Den britiske biofysikeren Peter D. Mitchell (1920-1992) utviklet teorien om kjemiosmose i 1961, som forklarer hvordan elektrontransportkjeden i mitokondrier fører til produksjon av ATP. Mitchell mottok Nobelprisen i kjemi i 1978 for oppdagelsen av denne mekanismen.

Parallelt med at man fikk økt forståelse for aerob celleånding, vokste også forståelsen av forskjellige typer celleånding og energimetabolisme i mikroorganismer. Serge Vinogradsky (1856-1953) oppdaget at på slutten av 1800-tallet en gruppe mikroorganismer som var i stand til å overleve i oksygenfrie miljøer ved å bruke sulfat i stedet for oksygen i en type anaerob celleånding. Han viste at bakteriene var i stand til å bryte ned organiske stoffer til enklere forbindelser ved hjelp av sulfat.

Karbonets kretsløp

Alle levende organismer må få tilført energi utenfra for å kunne gjennomføre sine livsprosesser. Planter får energien sin fra sola og omdanner denne gjennom fotosyntesen til organiske molekyler. Hos alle andre organismer kommer energien fra næringsstoffer i mat. I celleåndingen brytes de organiske molekylene ned til CO2, vann og ATP. CO2 og vann fra celleåndingen kan resirkuleres og inngå i nye organiske molekyler i fotosyntesen. På denne måten resirkuleres molekyler i økosystemet og karbon varierer mellom å være i form av fritt CO2 i atmosfæren eller som organiske energirike molekyler. Denne syklusen bidrar til å opprettholde en stabil konsentrasjon av CO2 i atmosfæren. Karbon spiller derfor en viktig rolle i å opprettholde livet på jorden.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg