Glykolyse
Glykolyse er en reaksjonsvei i stoffskiftet hvor glukose blir brutt ned til to molekyler pyruvat. Gjennom denne nedbrytningen får cellen også ut energi i form av to molekyler ATP og to NADH.
Glykolyse
Lisens: CC BY SA 3.0

Glykolyse er en reaksjonsvei i cellers energistoffskifte som bryter ned sukkeret glukose. Glukose brytes ned ved hjelp av enzymer til pyruvat gjennom ti trinn. Når glukose brytes ned i glykolysen dannes det energi i form av ATP, og molekyler som kan inngå videre i enten energiproduksjon eller produksjon av nye molekyler som cellen kan bruke i andre prosesser. Hele prosessen foregår i cellenes cytosol, altså utenfor mitokondriene.

Faktaboks

Uttale
glykolˈyse
Etymologi
av gresk glyko-, 'søt' og lysis, 'løse, spalte'
Også kjent som

glycolysis

Når glukose brytes ned, dannes det ATP og pyruvat. ATP er den viktigste energivalutaen i celler og brukes blant annet til å lage proteiner, få muskler til å trekke seg sammen, opprettholde temperaturen og frakte stoffer rundt i cellen. Pyruvat kan brytes ned videre gjennom sitronsyresyklus, en annen reaksjonsvei i energistoffskiftet. Denne reaksjonsveien frigjør også energi.

Den motsatte prosessen av glykolyse er glukoneogenese. I glukoneogenesen lager kroppen glukose.

Glykolysen reguleres både med hormonene insulin og glukagon, og gjennom tilbakekoblingssløyfer. På disse måtene kan kroppen og cellen regulere aktiviteten i glykolysen opp eller ned, ut ifra cellens behov og energistatus.

Energiutbytte

Glykolysen kan deles inn i to faser. I den første fasen investeres det energi, man kan si at glukosemolekylet «lades». Energiinvesteringen foregår ved at cellen bruker to ATP-molekyler for å fosforylere hvert glukosemolekyl som går inn i reaksjonsveien.

I den andre fasen brukes den iboende energien i de kjemiske forbindelsene til å drive reaksjoner kalt substratnivåfosforylering, der det gjendannes ATP fra ADP. Dette skjer utenfor mitokondriene. Gjennom substratnivåfosforylering dannes det fire nye ATP-molekyler for hvert glukosemolekyl. Netto ATP-produksjon fra nedbrytningen av et glukosemolekyl er dermed to ATP-molekyler. I tillegg til ATP dannes det også to nye NADH-molekyler gjennom reduksjon av NAD+. NADH kan brukes i elektrontransportkjeden for videre produksjon av ATP.

Sluttproduktet fra glykolysen er pyruvat, og det dannes to pyruvatmolekyler for hvert glukosemolekyl som brytes ned. Energiutbyttet fra den videre nedbrytningen av pyruvat avhenger av hvilken reaksjonsvei det inngår i etter glykolysen. Det høyeste energiutbyttet pyruvat kan gi, fås ved å omdanne det til acetyl-CoA og la det inngå videre i sitronsyresyklus.

Regulering

Glykolysen er en nøye regulert reaksjonsvei. Reguleringen av glykolysen må samsvare med både blodsukkeret og cellens energistatus. Aktiviteten i reaksjonsveien er derfor regulert både av hormoner fra bukspyttkjertelen og gjennom tilbakekoblingssløyfer som involverer stoffskifteprodukter som fungerer som markører for cellens energistatus.

Reguleringen av glykolysen foregår på tre enzymer som katalyserer reaksjoner som fungerer som flaskehalser i reaksjonsveien. I biologien er dette også kjent som hastighetsbegrensende reaksjoner, og disse går igjen som reguleringspunkter i de aller fleste reaksjonsveiene i stoffskiftet. De hastighetsbegrensende reaksjonene i glykolysen er reaksjon en, tre og ti. Reaksjon tre er det viktigste reguleringstrinnet i glykolysen, og det blir regulert med både hormoner og tilbakekoblingssløyfer.

Hormonell regulering

Regulering av glykolysetrinn 3
Trinn 3 i glykolysen reguleres med hormoner og med negative tilbakekoblingssløyfer. Insulin stimulerer dannelse av fruktose-2,6-bisfosfat, mens glukagon hemmer. Fruktose-2,6-bisfosfat stimulerer igjen fosfofruktokinase 1. Fosfofruktokinase blir også stimulert av ADP og AMP, og hemmet av ATP og sitronsyre.
Regulering av glykolysetrinn 3

Den hormonelle reguleringen av glykolysen utføres hovedsakelig av hormonene insulin og glukagon. Insulin og glukagon produseres av bukspyttkjertelen, og er sentrale i reguleringen av blodsukkeret og energistoffskiftet i mange vev. Om blodsukkeret er høyt, vil bukspyttkjertelen skille ut insulin, som igjen vil senke blodsukkeret. Om blodsukkeret er lavt, vil bukspyttkjertelen skille ut glukagon, som øker blodsukkeret.

Insulin og glukagon har motsatt effekt av hverandre på både glykolysen og glukoneogenesen, og sørger dermed for at det til enhver tid kun er én av reaksjonsveiene som er i betydelig aktivitet. Hvilken reaksjonsvei som er aktiv, bestemmes av mengdeforholdet i blodet mellom insulin og glukagon. Høy insulinkonsentrasjon i blodet virker stimulerende på glykolysen og hemmende på glukoneogenesen. Høy glukagonkonsentrasjon i blodet virker hemmende på glykolysen og stimulerende på glukoneogenesen. Disse hormonene har også regulerende effekt på andre reaksjonsveier i energistoffskiftet.

I reguleringen av glykolysen og glukoneogenesen virker hormonene ved at de stimulerer produksjonen eller nedbrytningen av fruktose-2,6-bisfosfat. Dette molekylet aktiverer enzymet fosfofruktokinase 1, som katalyserer reaksjon tre i glykolysen. Fruktose-2,6-bisfosfat hemmer også enzymet fruktose bisfosfatase 1, som katalyserer den omvendte reaksjonen i glukoneogenesen. Konsentrasjonen av fruktose-2,6-bisfosfat øker som en respons på økt insulinkonsentrasjon i blodet, og oppregulerer aktiviteten i glykolysen.

Regulering gjennom tilbakekoblingssløyfer

Regulering av glykolysetrinn 1
Trinn 1 i glykolysen reguleres med en negativ tilbakekoblingssløyfe. Glukose-6-fosfat hemmer enzymet heksokinase.
Regulering av glykolysetrinn 1
Regulering av glykolysetrinn 10

Trinn 10 i glykolysen reguleres med flere positive og negative tilbakekoblingssløyfer.

Regulering av glykolysetrinn 10

Reguleringen av glykolysen gjennom tilbakekoblingssløyfer foregår ved at bestemte stoffskifteprodukter (metabolitter) hemmer eller stimulerer de hastighetsbegrensende trinnene i reaksjonsveien. Stoffskifteproduktene binder seg til enzymene, og bindingen endrer enzymets egenskaper. Avhengig av hvilke stoffskifteprodukter som binder, vil enzymaktiviteten oppreguleres eller nedreguleres. ADP og AMP er nedbrytningsprodukter av ATP og fungerer som markører for lav energistatus i cellen. Ved høye nok nivåer vil ADP og AMP øke aktiviteten til fosfofruktokinase 1. Stoffskifteproduktene ATP og sitrat fungerer som markører for høy energistatus i cellen, og høye konsentrasjoner av disse stoffskifteproduktene tyder på at cellen ikke trenger mer energi. Følgelig hemmer de aktiviteten til fosfofruktokinase 1.

Det finnes også tilbakekoblingssløyfer som regulerer reaksjon en og ti. Reguleringen av enzymene i disse reaksjonene er enklere enn reguleringen av reaksjon tre. Reaksjon en reguleres gjennom produkthemming. Dette vil si at produktet av reaksjonen hemmer reaksjonen selv. Denne mekanismen sørger for at enzymene ikke lager mer av et produkt enn det cellen har behov for. Glukose-6-fosfat hemmer enzymet heksokinase, som katalyserer reaksjon en. Acetyl-CoA og ATP hemmer enzymet pyruvatkinase, som katalyserer den tiende og siste reaksjonen. AMP og fruktose-1,6-bisfosfat fra reaksjon tre kan stimulere pyruvatkinase.

Reaksjonskjede

Glykolysen

Oversikten viser de ti trinnene i glykolysen med tilhørende enzymer og resultatet.

Glykolysen har ti reaksjonstrinn som følger hverandre som en kjede. Reaksjon en til fem foregår én gang for hvert glukosemolekyl, og reaksjon seks til ti foregår to ganger for hvert glukosemolekyl.

  1. Reaksjon en er en fosforyleringsreaksjon der glukose fosforyleres til glukose-6-fosfat. Fosforylering innebærer at det festes en fosfatgruppe til et molekyl. Dette er en svært vanlig måte å modifisere et stoff på eller overføre energi til et molekyl, samt skru av eller på enzymer. Reaksjonen er avhengig av spalting (hydrolyse) av ATP. Den ene fosfatgruppen i ATP løsrives fra ATP og festes til glukosemolekylet. Endeproduktene er glukose-6-fosfat og ADP. Reaksjonen er i de aller fleste celler katalysert av enzymet heksokinase, men er i betacellene i bukspyttkjertelen og i levercellene katalysert av enzymet glukokinase. Disse enzymene katalyserer den samme reaksjonen, men de har ulik tiltrekningskraft til glukose og forskjellig katalytisk kapasitet. Dette gir enzymene forskjellige egenskaper som er tilpasset vevenes funksjon. Heksokinase blir hemmet gjennom en tilbakekoblingssløyfe ved høye konsentrasjoner av glukose-6-fosfat.
  2. Reaksjon to er en isomeriseringsreaksjon der strukturen til glukose-6-fosfat endres. I reaksjonen vil det verken tilføres eller fjernes noe, men glukose-6-fosfat omdannes til fruktose-6-fosfat ved at en binding i sukkermolekylet flyttes. Reaksjonen katalyseres av enzymet fosfoglukoisomerase, som stegvis åpner ringstrukturen i molekylet og flytter bindingen til oksygenatomet i sukkerringen fra karbon fem til karbon fire, slik at det dannes fruktose-6-fosfat. Reaksjonen er ikke regulert, og styres derfor kun av konsentrasjonsforholdet mellom glukose-6-fosfat og fruktose-6-fosfat.
  3. Reaksjon tre er en fosforyleringsreaksjon der fruktose-6-fosfat fosforyleres til fruktose-1,6-bisfosfat. Også denne reaksjonen forbruker ett ATP-molekyl. Reaksjonen katalyseres av enzymet fosfofruktokinase 1, som kan reguleres på flere måter. Reaksjonen er det viktigste reguleringstrinnet i glykolysen, og bestemmer i stor grad hvor fort glukose brytes ned i cellen.
  4. Reaksjon fire foregår over flere steg. Seks-karbonforbindelsen fruktose-1,6-bisfosfat brytes ned til to tre-karbonforbindelser: dihydroksyacetonfosfat og glyseraldehyd-3-fosfat. Reaksjonen katalyseres av enzymet aldolase.
  5. Reaksjon fem er en isomeriseringsreaksjon der dihydroksyacetonfosfat fra reaksjon fire omdannes til glyseraldehyd-3-fosfat, som brukes videre i glykolysen. Reaksjonen katalyseres av enzymet triosefosfatisomerase. Reaksjonen foregår over flere steg.
  6. Reaksjon seks er en fosforyleringsreaksjon der glyseraldehyd-3-fosfat fosforyleres til 1,3-bisfosfoglyserat. Reaksjonen katalyseres av enzymet glyseraldehyd-3-fosfatdehydrogenase, og benytter inorganisk fosfat og energien fra reduksjonen av NAD+ til NADH for å oksidere glyseraldehyd-3-fosfat. Resultatet av denne fosforyleringen er det samme som fosforyleringsreaksjonene som er drevet av ATP, men energien som kreves for å drive reaksjonen tilgjengeliggjøres av reduksjonen av NAD+. Til forskjell fra fosfatet i ATP er inorganisk fosfat ikke bundet sammen med en karbonforbindelse, og finnes fritt i cellen.
  7. Reaksjon syv er en substratnivåfosforylering der ADP omdannes til ATP, og 1,3-bisfosfoglyserat omdannes til 3-fosfoglyserat. Reaksjonen katalyseres av enzymet fosfoglyseratkinase, og 1,3-bisfosfoglyserat fungerer som fosfatdonor i omdannelsen av ADP til ATP. Overføringen av fosfatgruppen fra 1,3-bisfosfoglyserat til ADP er en form for overføring av energi mellom stoffer som lar cellen utnytte energien i molekyler som brytes ned til å gjendanne ATP. Substratnivåfosforylering er en form for fosforyleringsreaksjon som gjendanner ATP utenfor mitokondriene, i cellenes cytosol. Til vanlig utgjør substratnivåfosforylering en liten andel av ATP-produksjonen i cellen, men er svært viktig når cellen ikke har tilstrekkelig tilgang på oksygen.
  8. Reaksjon åtte er en isomeriseringsreaksjon der 3-fosfoglyserat omdannes til 2-fosfoglyserat ved at fosfatgruppen flyttes fra karbon tre til karbon to. Reaksjonen katalyseres av enzymet fosfoglyserat mutase.
  9. Reaksjon ni er en dehydreringsreaksjon der vann (H2O) spaltes av, og det dannes en dobbeltbinding mellom karbon to og karbon tre. Reaksjonen omdanner 2-fosfoglyserat til fosfoenolpyruvat, som er en forbindelse med veldig høyt fosforyleringspotensiale. Dette vil si at det kan overføre mye energi til andre molekyler ved å gi fra seg fosfatgruppen sin. Reaksjonen katalyseres av enzymet enolase.
  10. Reaksjon ti er en substratnivåfosforylering der ADP omdannes til ATP, og fosfoenolpyruvat omdannes til pyruvat. Reaksjonen katalyseres av enzymet pyruvatkinase, og fosfoenolpyruvat fungerer som fosfatdonor i omdannelsen av ADP til ATP. Pyruvatkinase reguleres allosterisk gjennom både tilbakekoblingssløyfer via ATP, pyruvat og acetyl-CoA, og aktivering via fruktose-1,6-bisfosfat fra reaksjon tre.

Metabolisering av pyruvat

Cori-syklus
Cori-syklus er en reaksjonsvei i stoffskiftet som behandler overskuddet av laktat fra skjelettmuskulaturen. Ved for lite tilgang på oksygen, vil musklene bryte ned glukose til laktat. Laktat fraktes via blodet til leveren, hvor det omdannes til glukose igjen. Glukosen går så tilbake til blodet og kan på ny brukes av muskulaturen.

Pyruvat kan omdannes til enten acetyl-CoA eller laktat, avhengig av om cellen har tilstrekkelig tilgang på oksygen eller ikke. Om cellens oksygentilførsel er tilstrekkelig, omdannes pyruvat til acetyl-CoA av pyruvatdehydrogenase. Acetyl-CoA kan blant annet benyttes i sitronsyresyklus og produksjon av fettsyrer, avhengig av hvilket vev det foregår i og cellens og kroppens energistatus.

Ved anaerobt muskelarbeid, der musklene ikke får tilstrekkelig med oksygen til å utelukkende drive oksidativ fosforylering i mitokondriene, vil en del av pyruvatmolekylene omdannes til laktat av enzymet laktatdehydrogenase. Laktatet fraktes gjennom blodbanen til leveren hvor det brukes til å produsere nye glukosemolekyler som kan forsyne muskelceller og annet vev med energi. Denne prosessen kalles Cori-syklusen. Cori-syklusen står også for den nødvendige forsyningen av NAD+ til reaksjon seks i glykolysen når oksidativ fosforylering er hemmet som følge av lite oksygen i cellen.

Oksidasjon av NADH

NADH er et stoff som dannes gjennom reduksjon av NAD+ i både glykolysen og sitronsyresyklus. Produksjon av NADH fra glykolysen og sitronsyresyklus utgjør en betydelig del av energiutbyttet fra glukosenedbrytning ettersom det fungerer som en elektrondonor til elektrontransportkjeden. Energien som frigjøres i oksidasjonen av NADH til NAD+ i elektrontransportkjeden er med på å lage en forskjell i mengden hydrogenioner (H+, protoner) på hver side av indre membran i mitokondriene. Denne konsentrasjonsforskjellen kalles en protongradient. Protongradienten i mitokondriene er nødvendig for gjendannelse av ATP ved oksidativ fosforylering. Oksidativ fosforylering er hovedkilden til gjendannelse av ATP i cellen.

I ATP-utbytte tilsvarer oksidasjon av ett NADH-molekyl fra glykolysen gjendannelse av 1,5 ATP fra oksidativ fosforylering. Et NADH-molekyl fra sitronsyresyklus tilsvarer gjendannelse av 2,5 ATP fra oksidativ fosforylering. Forskjellen i ATP-utbytte kommer av at NADH fra sitronsyresyklusen allerede er i mitokondriene, imens NADH fra glykolysen må transporteres inn i mitokondriene. Transporten av NADH inn i mitokondriene krever ATP, og dette gjør utbyttet mindre.

Oksidasjonen av NADH til NAD+ i mitokondriene krever oksygen. Hvis cellen ikke har tilstrekkelig med oksygen i forhold til energibehovet, vil både sitronsyresyklus, elektrontransportkjeden og oksidativ fosforylering hemmes, og dannelsen av NAD+ reduseres. Mangelen på oksygen i cellen vil aktivere Cori-syklusen slik at glykolysen kan fortsette med en annen kilde til NAD+.

Elektrontransportkjeden
Elektrontransportkjeden er en reaksjonsvei hvor energien fra NADH og FADH2 omdannes til ATP. Reaksjonen foregår i mitokondriene og krever oksygen. Ved siden av ATP dannes det også vann, H2O.

Kartlegging av glykolysen

I gjærceller omdannes pyruvat til acetaldehyd, som igjen reduseres til etanol (vanlig alkohol). Gjærcellenes dannelse av etanol fra glukose og den anaerobe glykolysen i muskler deler flere likhetstrekk, og denne omstendigheten har gjort utforskningen av de to prosessene enklere.

Noen av de viktigste forskerne i kartleggingen av glykolysen var Otto Fritz Meyerhof, Gustav Georg Embden og Jakub Karol Parnas. Glykolysen var ferdig kartlagt i 1940.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg