QAnon-tilhenger, Weehawken, New Jersey, USA, 2. november 2020
QAnon-teorien er sentrert rundt Donald Trump og hans tid som president. Nederst på genseren til tilhengeren kan man se WWG1WGA, som står for et av slagordene tilknyttet fellesskapet rundt Q, «Where we go one, we go all» - altså «Dit en går, går vi alle».
Jake Angeli, Washington D.C., 6. januar 2021

6. januar 2021 ble den amerikanske kongressbygningen angrepet av tusenvis av mennesker. Mange av deltakerne hadde en tilknytning til konspirasjonsteorien QAnon. Avbildet er Jake Angeli, også kalt Qshaman, altså Q-sjamanen.

Qanon, Bucuresti, Romania, 10. august, 2020
Forestillingen om at Donald Trump er en slags frelser er blitt spredt til Europa.
QAnon-flagg

QAnon er en sammensatt, amerikansk konspirasjonsteori med spredning til hele verden. QAnon er også en mangslungen bevegelse basert på forskjellige utvalg av disse konspirasjonsteoriene.

Konspirasjonsteorien oppsto under Donald Trumps presidentperiode og forsvarte ham. En viktig del av spekulasjonene handlet om at han i hemmelighet bekjempet en ond sammensvergelse av politiske, økonomiske og kulturelle eliter. Disse skulle deretter arresteres og/eller henrettes.

Bevegelsen har vært knyttet til en rekke kriminelle handlinger og har blitt kalt en intern terrortrussel. Det har også oppstått konflikter i familier hvor det har vært både tilhengere og motstandere, noen ganger med alvorlige følger som ruinert økonomi, kidnapping og mord.

Betydning

De viktigste politiske aktivitetene til QAnon-tilhengere har vært lovlige protester og deltagelse i ulike valg. Tilhengere av QAnon har også vært involvert i en rekke andre, ulovlige hendelser der konspirasjonsteoriene og -miljøene ser ut til å spille en rolle.

Det mest kjente eksempelet er stormingen av kongressen i USA 6. januar 2021, etter at Donald Trump tapte presidentvalget. Det var også flere QAnon-tilhengere blant dem som ble arrestert for kupplaner i Tyskland 7. desember 2022. Ledende QAnon-tilhengere støttet stormingen av kongressen i Brasil 8. januar 2023, etter at Jair Bolsonaro ikke ble gjenvalgt som president. Det er grunn til å tro at andre deltok aktivt.

QAnon-tilhengere har også vært involvert i andre ideologisk motiverte ulovlige aktiviteter, som innbrudd, hærverk, kidnapping, svindel, mord og terrortrusler. Spredningen av QAnons konspirasjonsteoretiske anklager mot enkeltpersoner og institusjoner har ofte medført trakassering og trusler.

Opprinnelse

Navnet kommer fra den anonyme nettprofilen «Q», som startet sitt virke på nettstedet 4chan. Brukere på 4chan er typisk anonyme, eller «anons», og de som var aktivt opptatt av «Qs» innlegg ble dermed til «QAnon».

Bokstaven Q henspiller på at Q påstår å ha «Q-klarering», en sikkerhetsklarering som gir tilgang til topphemmelige dokumenter. I november 2017 flyttet Q seg til nettstedet 8chan, i dag kjent som 8kun.

Q opptrådte første gang på 4chans diskusjonsforum /pol/, «politisk ukorrekt», den 28. oktober 2017. I innlegget ble det hevdet at Hillary Clinton var tatt i varetekt, men ennå ikke arrestert. Videre ble det hevdet at det fantes flere kriminelle elementer i statsapparatet, og at Trump arbeidet med å avdekke og fjerne disse. Innlegget inneholdt flere referanser til tidligere konspirasjonsteorier om blant annet mangemilliardæren og filantropen George Soros, og ble avsluttet med hilsenen «God bless fellow patriots», altså «Gud velsigne dere, medpatrioter.»

Sentrale forestillinger

Det er fem sentrale forestillinger i QAnon, at Q er en alliert av Trump, at det finnes onde eliter som inngår i en sammensvergelse, at Trump kjenner til og bekjemper sammensvergelsen, at QAnon danner et meningsfylt fellesskap, og at sammensvergelsen skal overvinnes.

Q som Trump-alliert

Den første forestillingen handler om «Q». «Q» blir fremstilt som en Trump-alliert person eller gruppe som var på innsiden av systemet med dyp innsikt i Trump-regjeringens planer. «Q» hadde innsikt i hva som egentlig foregikk bak overflaten. Disse innsiktene ble formidlet i kodet form i «Q drops» på 4chan og 8kun, og de må dekodes og formidles for å vekke andre til kamp mot den dype statens ondskap.

Onde eliter

Den andre forestillingen dreier seg om de onde elitene. Den mest kjente versjonen forteller at verden er styrt av en satanistisk sammensvergelse. Den kontrollerer regjeringer, kulturliv og økonomi. I mange fortellingsvarianter er den også involvert i systematiske overgrep mot barn.

Trumps kjennskap til sammensvergelsen

En tredje forestilling handler om Donald Trump: Trump og hans allierte har kjennskap til alt sammensvergelsen holder på med og bekjemper den i skjul. I tidlige varianter var mange av disse «elitene» allerede arrestert i skjul eller henrettet og forventningene var at alt ville åpenbares veldig snart.

Etter presidentvalget i 2020 ble fortellingen om Trumps kontroll over situasjonen vanskeligere å opprettholde, men i mange varianter ble det fortalt at Trump fortsatt egentlig var president og forventningene ble fastholdt.

Fellesskap som digitale krigførere

En fjerde forestilling handler om fellesskapet. Tilhengerne av QAnon var sentrale «digitale krigførere» i kampen mot sammensvergelsen. De har en viktig rolle i både å opplyse folk og holde dem rolige frem mot den endelige slutten.

Avslutning av sammensvergelsen

Den femte forestillingen handler om det kommer en endelig slutt på sammensvergelsen. I den klassiske, dominerende varianten kan folk ta det med ro, for Trump og hans allierte har kontroll, og til slutt vil den onde sammensvergelsen bli arrestert og henrettet. Andre varianter inneholder også oppfordringer om å være klar til væpnet kamp.

Andre forestillinger

Andre vanlige og viktige forestillinger i QAnon-miljøet handler om mirakelmedisin og mirakuløse løsninger på økonomiske problemer.

De sentrale konspirasjonsfortellingene som brukes i QAnon-miljøet er for det meste eldre tankegods som er lett bearbeidet. Med unntak av de spesifikke forestillingene om «Q» og Trump er ikke forestillingene nye, og de er ikke utelukkende knyttet til QAnon. QAnon-miljøer suger i tillegg opp i seg en rekke andre, etablerte konspirasjonsteorier, og de foretar kontinuerlig konspirasjonsteoretiske tolkninger av nyhetsbildet. Disse blir satt sammen i ulike kombinasjoner avhengig av hvilke miljø tilhengerne ellers tilhører. Dette har de også til felles med øvrig konspirasjonskultur.

Eldre forestillinger

Sentrale forestillinger bygger videre på mange eldre konspirasjonsteorier. Blant de viktigste er forestillingene om «dypstaten» og om en sammensvergelse av djeveldyrkende pedofile.

Dypstaten menes å være en organisert bevegelse internt i det amerikanske statsapparatet, som er spesielt tett knyttet opp til det demokratiske partiet. Tilhengere forestiller seg oftest at det er denne sammensvergelsen som styrer bak kulissene, uansett hvem som formelt sitter med makten. I QAnon-forestillinger har denne skjulte eliten forbindelser til økonomiske og kulturelle eliter, ikke minst filmbransjen i Hollywood.

Et av særpregene med QAnon er påstander om at de samme elitene er involvert i satanisme og overgrepsringer. Deler av tematikken er arvet fra eldre konspirasjonsteorier, blant annet den antisemittiske blodritualmyten. Fra nyere tid finnes blant annet Pizzagate-konspirasjonsteorien som hevdet at det fantes overgrepsringer i det demokratiske partiet. Overgrepsringene skulle være sentrert rundt en pizzarestaurant i Washington D.C., som så ble utsatt for væpnet angrep og senere nedbrent.

Våren 2020 ble det hevdet at hundrevis av barn ble holdt fanget i underjordiske tunneler der de ble seksuelt misbrukt mens man høstet hormonet adrenokrom fra hjernene deres, som de satanistiske elitene brukte til egne formål, for eksempel å få «evig ungdom». Tidlig i koronaviruspandemien ble det hevdet at tiltak for å stoppe spredning i virkeligheten var en dekkoperasjon mens Trump sendte inn militære styrker for å befri barna som ble holdt fanget.

QAnon som Trump-forsvar

Helt fra den tidligste perioden var QAnon sentrert rundt forsvar for Donald Trump. Tidlige innlegg hevdet at Clintons valgkampsjef John Podesta snart ville bli arrestert, og at mange demokratiske politikere allerede var blitt arrestert i hemmelighet og gikk med fotlenker. En annen sentral påstand den første tiden var at etterforskningen av Trump for påstått samarbeid med Russland under valgkampen (den såkalte Mueller-etterforskningen) var en dekkoperasjon. Det samme gjaldt presidentens påstått gode forhold til Vladimir Putin. Ifølge Q bedrev Mueller ikke egentlig etterforskning av Trump, men var i det skjulte alliert med ham, og etterforsket Hillary og Bill Clinton både for å samarbeide med Russland og andre fremmede makter, og for å være involvert i satanisme og overgrepsringer.

QAnon som bevegelse

QAnon startet på chan-forum med diskusjon rundt Qs innlegg. Aktiviteten flyttet seg fort over på andre, mer tilgjengelige nettforum som Reddit, YouTube og Facebook, og bidro til å gjøre miljøet større og bredere. De fleste som møtte QAnon slike steder, møtte det i form av miljøene rundt populære Q-tolkere. Disse bidro til å skape budskap som var mer sammenhengende og enklere å forstå. Dette hjalp bevegelsen til å vokse seg større.

Tolkerne ble over tid like viktige som, og av og til viktigere enn «Q». Det gjelder spesielt etter at «Q» ble mindre aktiv og til slutt ikke lenger la ut innlegg. De ulike tolkerne kom også fra ulike miljøer, og brukte verdier og forestillinger derfra når de tolket nyheter og integrerte andre forestillinger i miljøet. På den måten ble de selv ledere i ulike segmenter av QAnon-miljøet. Mange av de viktigste Q-tolkerne tilhørte høyreorienterte miljø med tilknytning til evangelikal («fundamentalistisk») kristendom, mens andre kom fra mer alternativreligiøse miljø. Spredningen i bakgrunn og ideologi blant tolkerne gjorde at ulike grupperinger vektla forskjellige konspirasjonsteorier og ulike sider ved dem.

QAnon ble fort et internasjonalt fenomen, med stor aktivitet i land fra Tyskland og Brasil til Japan. Det var også tidlig flere norske QAnon-grupper. Det fragmenterte og mangefasetterte miljøet gjorde det enklere å tilpasse budskapene til nye omgivelser. Ulike land fikk derfor litt forskjellig profil. Vektleggingen i forskningen har vært på sikkerhetspolitikk, noe som kan forklare at høyreekstreme og andre anti-demokratiske aktivister har vært viet mest oppmerksomhet. Ved forsøkene på å fjerne QAnon-innhold fra sentrale nettplattformer flyttet mye av aktivitetene over på andre forum, der spesielt kanaler på direktemeldingstjenesten Telegram ble populære. Innholdet her var ofte mer radikalt.

QAnon var i en bølgedal da covid-19 rammet. Pandemien og de ulike tiltakene som ble innført fra mars 2020 bidro til at bevegelsen vokste. I løpet av kort tid var aktiviteten i QAnon-grupper på sosiale medier økt kraftig verden over. QAnon-aktivister deltok ofte også under protestene mot COVID-tiltak i ulike land.

QAnon som millenaristisk bevegelse

QAnon har forent mange tilhengere i en bevegelse som forskere sammenligner med millenarisme, altså dommedags- eller profetibevegelser. Det er kombinasjonen flere trekk som gjør dette, blant annet

  • bruken av Trump som frelsesskikkelse
  • forestillingen om en endelig dato der ondskapen i form av den sataniske eliten ville bli bekjempet
  • måtene feilslåtte profetier ble håndtert på

Mange av tilhengerne har også hatt sterke religiøse tilknytninger, blant annet til konservativ kristendom og forskjellige former for alternativ religiøsitet.

Omfang

Forskjellige forestillinger har vært populære i ulike deler av miljøet, og selv sentrale forestillinger er delt utenfor QAnon-miljøet. Det har gjort at enkelte forskere unngår å definere QAnon etter forestillinger. De foretrekker i stedet å stille spørsmål direkte om folk støtter QAnon eller er tilhengere av QAnon, uten konkrete krav til hva de ellers tror på. Metodene gir forskjellige resultat om både størrelse på og sammensetning av QAnon-miljøet.

Målinger som fokuserer på sentrale forestillinger i QAnon-miljøet, som eksistensen av en styrende, satanistisk og pedofil sammensvergelse blant elitene, et kommende oppgjør som vil feie vekk denne sammensvergelsen og behovet for å kunne benytte vold i oppgjøret, gir over tid bilde av at rundt 15% av den amerikanske befolkningen støtter «QAnon». Det er klart flest republikanere som støtter disse forestillingene, og religiøst tilhører de i størst grad konservative kristne miljøer.

Målinger som spør direkte om folks forhold til QAnon gir et annet bilde. Da er det rundt 6-8% av den amerikanske befolkningen som støtter QAnon, og det er balanse mellom de som stemmer på demokratene og de som stemmer på republikanerne. Dette er fortsatt langt flere enn dem som deltar aktivt i QAnon-miljø på nett eller andre steder.

Det er få data på hvordan bildet er i andre land.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer (4)

skrev Helge Kåre Fauskanger

Sitat: " I Norge har særlig nettstedet Document.no gått god for innholdet i QAnon-teorien."

Njaaa ... På Document går det jo ofte over stokk og stein, men selv der har jeg ikke registrert at Rustad-bloggen i spesiell grad har tatt for seg eller gått god for kjernen i QAnon-mytologien: At Donald Trumps fremste strid står med en pedofil, djevledyrkende elite av Demokrater som torturerer småbarn, gjerne med Hillary Clinton som en slags sjefsheks. Jeg kan huske at Rustad litt svevende refererte til QAnon som noe han hadde registrert, men ikke visste så mye om. Med mindre påstanden om at Document i særlig grad kolporterer QAnon-ideologi kan belegges med konkrete tekster fra nettstedet, bør siste setning i artikkelen revurderes. Jeg tror dette blir å si for mye.

svarte Helge Kåre Fauskanger

Ikke desto mindre ser jeg at du nå har justert ordlyden i artikkelen? Kanskje jeg ikke tok helt feil likevel?

Syt-og-klage-gjengen på Document er en av mine interesser, og Rustad synes å være håpløst forelsket i Donald Trump, men jeg er temmelig sikker på at nettstedet/bloggen hans ikke har fremmet QAnon-ideer spesifikt. I motsatt fall må du kunne vise til konkrete artikler.

Det er av og til noe sutring og synsing om hvordan den amerikanske venstresiden er seksuelt grensesprengende, men jeg har aldri sett Rustad gå god for slike ideer som at barn blir torturert for å høste magiske hormoner som gir rus eller langt liv, eller at Hillary Clinton er sentral i en sekt av pedofile djevledyrkere, eller at Trump som frelser skal sende hele sekten til Guantanamo Bay etter "stormen." Det er slike forestillinger vi primært må forstå med QAnon, ikke enhver hyllest av Trump som et angivelig politisk geni.

svarte Asbjørn Dyrendal

Hei Helge,

Ja, jeg redigerte artikkelen, men ikke fordi jeg mener det sto noe galt relatert til da den ble skrevet. Jeg hadde litt ledig tid, og siden du fokuserte på Document, tok jeg en titt og syntes å se at interessen har dabbet betydelig av.

Egentlig har fenomenet og resepsjonen endret seg såpass, og forskningen utviklet så mye ny kunnskap, at det kunne vært ønskelig med en større revisjon. Men det er sånn det er å skrive om samtidsfenomen. Når man skriver om pågående fenomen kan det være greit å oppdatere relatert til utvikling.

Teoriene du nevner er en del av QAnon-registeret, men de er ikke eksklusive til QAnon, og QAnon som "bevegelse" er mangslungent og spenner mye bredere i hva de er og har vært interessert i. Hvis du utelukkende går etter spesifikk støtte til forestillingene du nevner over, blir fenomenet noe nokså annerledes enn de empiriske QAnon-tilhengerne (både "bakerne" og dem som henger etter smulene).

Det er mange foreslåtte måter å måle "støtte til QAnon" på. PRRI måler langs en del sentrale forestillinger som er viktige (også) blant QAnon-tilhengere. Min kollega Joe Uscinski mener (som meg) at det favner for bredt, og spør direkte om hva folk mener om "QAnon", av og til om "støtte til". Da får du ikke nødvendigvis konkrete forestillinger, men du får støtten til en forestilt bevegelse (og det overlapper rimelig godt med støtte til mange av forestillingene som sirkulerer i Q-miljøene).

Som du bør ha sett i egen lesning så har Document (primært, men såvidt jeg husker ikke eksklusivt for Rustad) fremmet QAnon og Q-relaterte konspirasjonsteorier gjentatte ganger. Rustad gjorde det også flere ganger på Document-TV. Du har helt åpenbart lest minst én sånn artikkel, den hvor Rustad later som om han knapt vet hva det er. Strategien er vanlig, ikke minst mye brukt av Trump, og teksten formidler noe helt annet - nemlig direkte støtte til "QAnon".

Det er altså fortsatt flere tilgjengelig ved enkle søk, men for støtten til ymse Q-relaterte forestillinger - altså fortellinger som i stor grad ble spredt via Q-nettverk – må du gå grundigere til verks. Du kan sikkert bruke det som inspirasjon til neste roman. Som du godt vet var det mer enn nok av lignende forestillinger i ymse miljø fra "din" epoke også.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg