innovasjonssystem

Artikkelstart

Innovasjonssystem er et mye brukt begrep i faglitteraturen om innovasjon og har to betydninger.

For det første betegner det institusjonene i økonomien som mest direkte påvirker og definerer handlingsbetingelsene for bedrifter og andre som arbeider med å få til innovasjon.

For det andre er innovasjonssystem en betegnelse på en utviklingskoalisjon. Generelt er dette løst sammenknyttede aktører som arbeidet med å realisere innovasjon i egen virksomhet, og som i dette arbeidet er avhengige av og påvirker andres spesialiserte og komplementære utvikling på andre deler av et fremvoksende teknologiområde.

Institusjonelle strukturer

Den opprinnelige betydningen av begrepet innovasjonssystem har røtter langt tilbake, men ble formulert og lansert på en ny og vesentlig måte av evolusjonære økonomer og økonomiske historikere på 1980-og 1990-tallet. Sentrale fagfolk som økonomen Richard R. Nelson og den økonomiske historikeren Nathan Rosenberg var opptatt av begrensningene ved likevektsøkonomiske utviklingsmodeller, og teori basert enkle forutsetninger om at aktører i økonomien er rasjonelle og profittmaksimerende. Med støtte blant annet i Schumpeters teorier hevder de at samfunnsmessig transformasjon og økonomisk vekst følger av innovasjon, og at innovasjon ikke er motivert ut fra enkle profittmotiver. Innovasjonsprosesser er komplekse og risikopregede forløp. De samfunnsmessige effektene av innovasjon kan ikke forutsies i detalj og de langsiktige økonomiske virkningene ikke beregnes på en holdbar måte. Alt dette bidrar til at institusjoner vil ha stor betydning for innovasjonsadferden til aktørene i økonomien. Hvordan institusjonene er utformet og hvordan de fungerer hver for seg og sammen i et land, med andre ord hvordan det nasjonale innovasjonssystemet er strukturert og fungerer, er derfor av stor betydning for hvor innovativ økonomien som helhet er. Tanken om at ulike land har ulike institusjoner, og dermed ulike forutsetninger for bedrifter til å være motivert for og å lykkes med innovasjon (og dermed for økonomiers vekstkraft), ble tematisert i to sentrale bøker av Bengt-Åke Lundvall og kolleger i Europa, og av Richard R. Nelson og kolleger i USA tidlig på 1990-tallet.

Teorien om nasjonale innovasjonssystemer og deres politiske betydning fikk stor innflytelse i hele OECD-området, og for utviklingen av innovasjonspolitikk som et eget politikkområde.

Nye bidrag der den samme institusjonelle tenkemåten ble snart etter anvendt for regioner (Asheim, Isaksen og andre bidro til litteraturen om regionale innovasjonssystemer) og sektorer (Breschi, Malerba og andre leverte bidrag om sektorielle innovasjonssystemer). I dette arbeidet kom innovasjonsforskerne imidlertid inn i et faglig felt som var blitt utviklet med et andre utgangspunkter før, hvor blant annet begreper som klynger og industrielle systemer stod sentralt.

Utviklingskoalisjoner

Innovasjon i industrielle sektorer ble analysert blant annet av Carlsson og Stankiewicz, omtrent samtidig med det arbeidet som ble gjort for å utvikle ny teori om nasjonale, regionale og sektorielle innovasjonssystemer. De tok utgangspunkt blant annet i Dahméns teorier om utviklingsblokker, og anla et systemperspektiv innovasjon er de økonomiske aktørene selv og deres relasjoner var de sentrale elementene. De mente at enkle, individualiserende ideer om økonomisk atferd gjør det umulig å se de svært betydningsfulle samarbeidsrelasjonene som finnes mellom økonomiske aktører, enten disse er personer eller virksomheter. Samhandling og tillit mellom aktører er avgjørende for innovasjon.

Pionerarbedet til Carlsson og hans kolleger er blitt fulgt opp av Bergek og en rekke andre forskere. Disse har bidratt til å gjøre Teknologiske Innovasjonssystemer (TIS) til et eget, anerkjent område innenfor innovasjonslitteraturen.

Flernivå sosiotekniske innovasjonssystemer

Teorier om innovasjonssystemer knytter an til sosiologisk teori, blant annet Niklas Luhmanns teori om sosiale systemer og struktureringsteorien til Anthony Giddens. Den siste koblingen er spesielt tydelig i arbeid som Frank W. Geels og kolleger har gjort for å skape en syntese av koalisjonsperspektivet og det institusjonelle perspektivet på innovasjonssystemer. Det sentrale begrepet Geels lanserer i utgangspunktet er flernivå sosiotekniske systemer, og han bruker Giddens sin teori om samfunnsmessig transformasjon (structuration) til å forklare forholdet mellom enkeltaktørers innovasjonsinnsats og disse aktørenes institusjonelle omgivelser. Teoriene om flernivå sosiotekniske systemer har hatt stor betydning i utvikling av innovasjonspolitikk, spesielt knyttet til bestrebelser på å fremme bærekraftig samfunnsmessig utvikling gjennom grønn innovasjon. Faglig har imidlertid teorien blitt kritisert for å være uklar og inkonsistent, og for å være mer egnet som en ramme for historiefortelling enn som grunnlag for vitenskapelig analyser med potensiale til å gi falsifiserbare konklusjoner.

Litteratur

Asheim, B. T. and A. Isaksen (1997). "Location, Agglomeration and Innovation: Towards Regional Innovation Systems in Norway?" European Planning Studies 5(3): 299-330.

Bergek, A., et al. (2008). "Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis." Research Policy 37(3): 407-429.

Breschi, S. and F. Malerba (2005). Clusters, networks, and innovation. Oxford, Oxford University Press.

Carlsson, B. and R. Stankiewicz (1991). "On the nature, function and composition of technological systems." Journal of evolutionary economics 1(1): 93-118.

Geels, F. W. (2004). "From sectoral systems of innovation to socio-technical systems. Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory." Research Policy 33(6-7): 897-920.

List, F. and S. S. Lloyd (2001). The National system of political economy. Kitchener, Ontario, Batoche.

Lundvall, B.-Å., Ed. (1992). National systems of innovation. London, Pinter.

Nelson, R. R., Ed. (1993). National innovation systems. New York, Oxford University Press.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg