Markedsundersøkelse, gjerne ved bruk av strukturert spørreskjema med klare svaralternativer (brukt i meningsmålinger, «barometermålinger» av politiske holdninger, markedsundersøkelser og samfunnsvitenskapelig forskning). Den kan foretas som personlig, oppsøkende intervju, utsendte spørreskjema i posten, e-post, som telefonintervju eller ved hjelp av internett. Utvalg av intervjuobjekter kan foretas ved hjelp av et statistisk representativt utvalg av en populasjon eller som mer tilfeldige stikkprøver. Se spørreskjemametode, opinionsundersøkelse, meningsmåling, markedsundersøkelse. Undersøkelsen kan også gjennomføres ved gruppesamtaler eller kvalitative metoder, der en moderator leder undersøkelsen og sørger for at alle gruppens deltakere får komme til orde.