Veitrafikk
Utslippskilde: Veitrafikk er en betydelig utslippskilde for CO2. Her biltrafikk i Bamble kommune i Norge, sommeren 2019.
Veitrafikk
Av /Shutterstock.
Mongstad

Utslippskilde: Oljeraffineriet på Mongstad, som er en stor enkeltkilde til CO2-utslipp i Norge.

Mongstad
Av /Shutterstock.
Utslipp til luft

¹ Andre kilder omfatter blant annet avfallsdeponigass, slitasje fra veier, dekk og bremser og jernbaneledninger, bruk av produkter med fluorgasser og løsemidler. ² Inkluderer også jernbane, fiske, fritidsbåter, snøscooter, traktorer og andre motorredskaper.

Utslipp til luft
Statistisk sentralbyrå, SSB.

CO2-utslipp er utslipp av gassen karbondioksid (kjemisk formel CO2). Karbondioksid er en klimagass. Både naturlige prosesser og menneskelig aktivitet kan føre til utslipp av CO2, men statistikk over CO2-utslipp og mål for å begrense slike utslipp henviser vanligvis bare til de utslippene som skyldes menneskelig påvirkning.

Naturlig kretsløp

CO2 finnes naturlig i både luft og vann. Som en del av det naturlige karbonkretsløpet frigjøres CO2 fra biologisk materiale til atmosfæren, og fikseres i biologisk materiale igjen gjennom fotosyntesen. CO2 er derfor viktig for alt liv på Jorda.

I atmosfæren er CO2 en drivhusgass som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen. Dermed virker gassen inn på vårt klima.

Menneskelig påvirkning

Ved forbrenning av fossilt brensel som kull, naturgass og olje tilføres ytterligere CO2 til det naturlige kretsløpet. Også enkelte industriprosesser og endringer i arealbruk som avskoging slipper ut betydelige mengder CO2. Når innholdet av CO2 i atmosfæren øker på grunn av menneskelig aktivitet bidrar det til menneskeskapte klimaendringer.

Utslipp av CO2 er den viktigste formen for klimagassutslipp, selv om også utslipp av andre gasser påvirker klimaet. Det skyldes det store omfanget på utslipp fra fossile brensler, og at CO2 har svært lang levetid i atmosfæren.

Fordi menneskelige utslipp av CO2 og andre klimagasser påvirker klimaet på jorda, har verdenssamfunnet satt som mål at CO2-utslippene på sikt skal reduseres til "netto null". Det vil si at det ikke slippes ut mer til atmosfæren enn man samtidig fjerner igjen. Dette målet er nedfelt i Parisavtalen.

Utviklingen i CO2-utslipp

Globale CO2-utslipp, 1970-2018

De globale CO2-utslippene har nesten doblet seg de siste femti årene, og var i 2023 på om lag 41 milliarder tonn (gigatonn, Gt) CO2. Det er først og fremst den raske veksten i bruk av fossile brensler som har ført til den kraftige økningen, fra ca 15 Gt i 1970 til ca 36,8 Gt i 2023. Avskoging og andre endringer i arealbruk gir årlige utslipp på mellom 4 og 6 Gt CO2, men disse utslippene har forandret seg mindre over tid.

Norges CO2-utslipp har blitt redusert med 4,6 prosent mellom 1990-2022. Totalt ble det sluppet ut 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2022. Den svake nedgangen skyldes primært økte utslipp fra olje- og gassutvinning og transport, mens utslipp fra industri har blitt betydelig redusert. Utslipp fra jordbruk har holdt seg ganske stabilt siden 1990.

Klimagassregnskap

Klimagassutslipp rapporteres ofte i CO2-ekvivalenter. CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap og tilsvarer den effekten en gitt mengde (som regel et tonn) CO2 har på den globale oppvarmingen over en gitt periode (som regel 100 år).

I det globale klimagassregnskapet under FNs klimakonvensjon rapporterer landene klimagassutslippene som skjer innenfor egne landegrenser. Det meste av norsk olje og gass selges til – og brukes – i utlandet, og Norge bokfører derfor ikke disse utslippene i sitt eget klimagassregnskap.

For at land skal oppnå sine klimamål kan de også bokføre utslippsreduksjoner i andre land, for eksempel gjennom kjøp av klimakvoter som under det europeiske kvotesystemet, eller gjennom den grønne utviklingsmekanismen (CDM) under Kyotoavtalen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg