Bedrifter og organisasjoner i norsk reiseliv

I Norge står reiselivsnæringene for ca. 4 % av bruttonasjonalproduktet og skaper årlig verdier for nærmere 70 milliarder kroner (bruttoprodukt). Totalt sysselsetter reiselivsnæringene om lag 150 000 personer. Mange er deltidsansatte, og omregnet til normalårsverk utgjør dette ca. 126 000 årsverk (2003). Næringene er særlig viktige for sysselsettingen i distriktene, og i enkelte regioner har opptil 20 % av de sysselsatte arbeid som er knyttet til reiseliv. Hele artikkelen

Ny artikkel