militærnekting

Militærnekting, det å nekte å utføre verneplikt i de militære styrker. Den som nekter å gjøre pliktig militærtjeneste kan straffes med fengsel fra 3 måneder inntil 2 år, i gjentakelsestilfeller fra 1 til 3 år (militære straffelov av 22. mai 1902, § 35).

Faktaboks

Uttale
militˈærnekting

Lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner av 19. mars 1965 sier at hvis det er grunn til å gå ut fra at en vernepliktig ikke kan gjøre militærtjeneste av noen art uten å komme i konflikt med sin alvorlige overbevisning, herunder at han derved tvinges til å bryte verdier som for ham er av fundamental betydning og som er knyttet til bruk av masseødeleggelsesvåpen slik de kan påregnes brukt i dagens forsvar, fritas han for slik tjeneste.

Søknad om fritak for militærtjeneste

Søknaden behandles etter forskrift om behandling av saker om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner av 25. mai 2012.

Søknad kan tidligst fremmes ved sesjon eller etter at den vernepliktige er klassifisert på annen måte. Søknaden sendes normalt til Vernepliktsverket. Har søkeren møtt til tjeneste, sendes søknaden til den militære avdeling søkeren hører til. Søknaden avgjøres av Vernepliktsverket i første instans. Det er klagerett til Justis- og beredskapsdepartementet.

Blir søknaden avslått, kan den vernepliktige reise søksmål for domstolene.

Det kan bestemmes at det skal reises søksmål mot den vernepliktige med påstand om at vilkårene for fritaking for militærtjeneste ikke er til stede, dersom en vernepliktig, etter å ha fått avslag på søknad om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, fremmer ny søknad som ikke gir grunn for fritak. Saken behandles som sivilt søksmål og kan i siste omgang bringes inn for Høyesterett. Retten oppnevner prosessfullmektig for den vernepliktige, som har fri sakførsel.

Særlig politisk motiverte nektelser har ofte vært prøvd for domstolene. Loven er blitt tolket slik at det kreves en pasifistisk oppfatning for fritaking; såkalt situasjonsbetinget militærnekting er ikke godtatt.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg