Jordstengel, vegetativt formeringsorgan med stengeloppbygning. Jordstengelen ligger mer eller mindre horisontalt i jorden, er leddelt og har knopper dekket av skjellblad ved leddknutene. Fra knoppene utvikles nye jordstengler og lysskudd. Jordstenglene ligger hos noen plantearter grunt, 0–15 cm, mens de hos andre, f.eks. myrsnelle kan gå ned til 1,5 m og dypere. Jordstenglene vokser ut fra morplanten i alle retninger og kan representere en viktig spredningsmåte for planten, for kveke er de f.eks. langt viktigere enn frøene.