Anneksjon, det å annektere, ta i besittelse; innlemmelse. I folkeretten viser begrepet til varig tilegnelse av territorium ved en stats ensidige erklæring, i alminnelighet urettmessig, men blir den faktisk gjennomført, vil den i lengden få virkninger. Jamfør okkupasjon.