Lisboatraktaten
Møtedeltakerne foran Jeronimos-klosteret i Lisboa etter signeringen av Lisboatraktaten 13. desember 2007.
Archiwum Kancelarii Prezydenta RP.
Lisens: Gnu FDL

Lisboatraktaten er en traktat som fastlegger dagens organisering av Den europeiske union (EU). Den trådte i kraft 1. desember 2009 og medførte en rekke endringer av henholdsvis Traktaten om Den europeiske union (Maastricht-traktaten eller «EU-traktaten», med senere endringer) og Traktaten om Det europeiske fellesskap (Roma-traktaten eller «EF-traktaten», med senere endringer).

Faktaboks

Også kjent som
Traktaten om endring av Traktaten om den europeiske union og Traktaten om Det europeiske fellesskap, undertegnet i Lisboa den 13. desember 2007 (uoffisiell norsk oversettelse); Reformtraktaten

Med Lisboatraktaten ble Det europeiske fellesskap (EF) fusjonert inn i Den europeiske union (EU), og EF-traktaten endret navn til Traktaten om den europeiske unions virkemåte (TEUV). Traktaten om opprettelsen av et det europeiske atomenergifelleskap (Euratom) er uavhengig av det og har fortsatt gyldighet.

Selve Lisboatraktaten er et omfattende og tungt tilgjengelig dokument som angir en lang rekke større og mindre endringer i teksten i de gamle traktatene. Den norske oversettelsen som Utenriksdepartementet har utgitt under navnet «EUs Lisboa-traktat» inneholder betegnende nok ikke traktatens tekst, men i stedet de to reviderte traktatene slik de ser ut etter endringene. Det er også slik Lisboatraktaten vanligvis omtales i det offentlige ordskiftet, både i Norge og i EUs medlemsland. Formelt er det likevel ikke riktig å bruke Lisboatraktaten som en fellesbetegnelse på TEU og TEUV.

Lisboatraktaten må sees i sammenheng med EUs såkalte forfatningstraktat fra 2004 (Traktaten om en forfatning for Europa). Forfatningstrakten ble forkastet ved folkeavstemninger i Frankrike og Nederland i 2005. Mye av innholdet fra forfatningstraktaten gjenfinnes i Lisboatraktaten, men ikke de mer symbolske endringene som ble oppfattet som et steg i retning av en føderal statsdannelse (som forfatningstraktatens artikkel I-8 om EUs flagg, hymne, motto, med mer).

Hovedpunktene i Lisboatraktaten

Ministerrådet kan nå fatte langt de fleste av sine avgjørelser med kvalifisert flertall, noe som betyr at medlemslandene bare unntaksvis har vetorett.

Kravene til kvalifisert flertall ble endret, slik at det nå er tilstrekkelig at 14 av 27 medlemsland stemmer for, men bare dersom de samtidig representerer minst 65 prosent av EUs befolkning.

Det europeiske råd ble etablert som en egen institusjon, som erstatning for de tidligere uformelle toppmøtene mellom medlemslandenes stats- og regjeringssjefer. Det europeiske råd ledes av en president som velges for to og et halvt år. Foruten presidenten består rådet av medlemslandenes stats- og regjeringssjefer og presidenten for EU-kommisjonen. Det europeiske råd må ikke forveksles med ministerrådet, som er en separat EU-institusjon. Det europeiske råd spiller en sentral rolle i valget av EU-kommisjonens president og oppnevningen av EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk (EUs «utenriksminister»)

Det ble opprettet en stilling som utenrikspolitisk koordinator – EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Betegnelsen «utenriksminister» ble vraket etter motstand fra blant annet Storbritannia, og medlemslandene beholdt langt på vei vetoretten i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Høyrepresentanten er både formann i ministerrådet for utenrikssaker og en av kommisjonens visepresidenter, noe som er ment å bedre sammenhengen i EUs opptreden i internasjonale fora. Det ble samtidig opprettet en egen utenrikstjeneste – European External Action Service (EEAS).

Europaparlamentet fikk mer makt ved at ny EU-lovgivning (forordninger og direktiver) nå i langt de fleste tilfeller må vedtas av parlamentet og ministerrådet i fellesskap. Parlamentet har også styrket sin innflytelse over valget av EU-kommisjonens president og øvrige medlemmer, på bekostning av medlemsstatenes stats- og regjeringssjefer.

Sammensetningen av parlamentet ble endret. Den er degressivt proporsjonal, med minst seks og maksimalt 96 representanter per medlemsland. Det totale antallet representanter er etter Brexit 705, hvorav Danmark og Finland har 14 hver og Sverige har 21. De små medlemslandene har langt flere plasser i parlamentet enn deres folketall isolert sett skulle tilsi, men likevel slik at de små medlemsstatene er forholdsmessig dårligere representert i parlamentet enn i tilfeller hvor ministerrådet treffer vedtak med kvalifisert flertall.

Lisboatraktaten og Pakten om grunnleggende rettigheter

EUs pakt om grunnleggende rettigheter (Charter of Fundamental Rights of the European Union) ble rettslig bindende, med samme rang som traktatene selv. Som en konsekvens av dette har pakten langt på vei fortrengt Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) som EU-domstolens foretrukne rettsgrunnlag i saker som reiser spørsmål om grunnleggende rettigheter.

Lisboatraktaten og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen

Ifølge Lisboatraktaten er EU juridisk forpliktet til å tiltre Den europeiske menneskerettskonvensjonen. EU vil tiltre konvensjonen som et eget rettssubjekt i tillegg til de 46 europeiske statene som allerede har inngått juridisk forpliktelse om å overholde konvensjonen, og dermed har samtykket i at konvensjonen overholdes av Den europeiske menneskerettsdomstolen. Som følge av tiltredelsen vil EU bli den 47. kontraherende part i EU. Som en konsekvens av dette vil enkeltpersoner og foretak kunne søke Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for overprøving av handlingene til EU-institusjoner.

Forhandlingene om EUs tilslutning til Den europeiske menneskerettskonvensjonen startet i 2010 og er enda ikke avsluttet. I 2013 ble de (daværende) 47 medlemslandene i Europarådet og EU enig om en første foreløpig avtale. Men EU-domstolen erklærte i 2014 at avtaleutkastet var uforenlig med EU-traktatene, og slo blant annet fast at tilslutning «vil kunne gribe ind i EU-rettens særlige karakteristika og autonomi».

Som følge av avgjørelsen ble forhandlingene utsatt noen år og endelig gjenopptatt i september 2020. Kommisjonen har ført forhandlingene vedr. på vegne av EU. I mars 2023 ble forhandlingene endelig avsluttet på teknisk nivå i den såkalte «46+1-gruppen», som omfatter alle Europarådets medlemsland og EU. Det ble enighet om at EU vil løse det eneste gjenværende problemet relatert til sin felles utenriks- og sikkerhetspolitikk internt.

Nasjonalforsamlingene i medlemslandene fikk en større rolle som kontrollører av om hvorvidt kommisjonens forslag til ny EU-lovgivning er i tråd med nærhetsprinsippet. EU har bare myndighet til å treffe tiltak dersom målsettingene ikke kan nås av medlemsstatene selv på sentralt, regionalt eller lokalt plan.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Marita Liabø

I de ulike artiklene om Lisboatraktaten står det både "Lisboatraktaten" og "Lisboa-traktaten. (Også Romatraktaten får en bindestrek i EU-artikkelen.) Jeg vil tro det er rett å skrive ordet uten bindestrek?

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg