Godstransport med skip og lastebil. Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

spedisjon

Flyfrakt: Gods lastes ombord i fly.

Fly
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Spedisjon er å organisere og gjennomføre godstransport, forsendelse eller mottagelse av varer for en annens regning, men i eget navn, mot en godtgjøring. Spedisjon omfatter også det å ekspedere, fortolle, lagre, omlaste og videresende gods. Spedisjon omfatter videre det å ha kontroll og tilsyn med all dokumentasjon tilknyttet oppdraget.

Faktaboks

Uttale
spedisjˈon
Etymologi
av latin ‘sende av gårde’

Logistikk er de prosessene som inngår i de tjenestene som speditøren organiserer.

Speditører jobber med frakt på land, sjø og fly, både i inn- og utland. De finner fraktløsninger og har kunnskap om ulike frakt, lagring, tollregler og jus knyttet til frakt. I tillegg til kunnskap om geografi, sikkerhetsregler og kommunikasjonssystemer innen logistikk og transport. Noen speditører har egne terminaler og lagre, mens andre kjøper denne tjenesten hos en tredjepart.

Prosessene organiseres av speditører og vareeiere. Speditører har nettverk av samarbeidspartnere både i Norge og Europa. Samarbeidspartnere organiserer nettverk av biler og ruter for dør-til-dør eller andre løsninger.

Spedisjon er viktig for verdenshandelen fordi den knytter sammen produsenter, leverandører og andre aktører i verdikjeden over hele verden. I Norge kan vi spise epler fra Argentina, kiwi fra New Zealand og handle møbler fra Kina takket være speditørenes virksomhet som organiserer nettverk og knytter markeder sammen. Globale logistikk- og transportløsninger er viktig for næringslivets transporter.

Mange varer kommer fra land utenfor Europa via store europeiske havner eller med fly til eller fra oversjøiske land. Når varene er lastet opp på transportenhet til Norge starter speditørens arbeid overfor tollmyndighetene. Tollvesenet skal varsles innenfor gitte frister før ankomst til Norge. Når skipet ankommer norsk havn må speditøren skaffe lossetillatelse før kunden kan motta varene. Det er viktig at fraktdokumenter samsvarer med fakturadokumentene til varene. Er det avvik her kan tollmyndighetene kreve en forklaring og føre til forsinkelser.

Typer spedisjon

Et av verdens største containerskip, HMM Algeciras, losser ved hjelp av store containerkraner i Rotterdam havn i Nederland.

Det er egne speditører for henholdsvis landtransport, spesialfrakt, sjøfrakt og flyfrakt. Større spedisjonsfirmaer dekker gjerne flere fagområder og kan ta hånd om både nasjonal og internasjonal spedisjon. Kurertransport er også en spedisjonstjeneste.

Landtransport

Lastebiler ved lastedokk i Aberdeen
.
Lisens: CC BY 2.0

Landtransport er transport med bil eller bane eller i kombinasjon over lengre avstander. Bilfrakt er et godt alternativ for større sendinger og bedre tid. Dette passer for gods i Norge eller til og fra Europa. Bilfrakt kan også kombineres med fly- og sjøtransport.

Man kan bestille fulle biler eller delpartier for parti- eller stykkgods. Bestiller man full bil, går bilen direkte fra hentepunkt til mottager. Ved partigods og mindre sendinger samlastes godset, hvor det blir kjørt til terminal og deretter distribuert til mottaker.

Flyfrakt

Store fraktfly omfatter blant andre Boeing 747, Boeing 767 og Airbus A340. Bildet viser et Boeing 747 fraktfly.

Av .
Lisens: CC BY NC 2.0

Gjennom globale agentnettverk kan flyspeditører arrangere innhenting fra alle verdens hjørner i samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk av leverandører.

Flyfrakt er alt fra å sende en liten pakke til å chartre et fly. Eksempler på flyfrakt er skipsdeler, medisiner, hjelpesendinger ved katastrofer, farlig gods og kurertransport.

Emballasje

For stykkgods og partigods stilles det krav til emballering. Godset skal være emballert slik at det tåler samlasting. Det skal være godt innpakket og ha tett bunn. Det skal ikke være mulig å tilføre godset uønskede gjenstander uten å bryte forsegling, rive eller stikke hull i plast eller lignende. Varer som medisiner, legemidler og sensitive matvarer må fraktes ved riktig temperatur.

Bransjen

De største spedisjonsselskapene i Norge er DB Schenker, Postnord, Kuehne+Nagel, Posten Norge/Bring, DHL og DSV. De ti største spedisjonsselskapene har ca. 50 prosent av omsetningen i bransjen i Norge. De ca. 450 spedisjonsbedriftene i Norge hadde en omsetning på 30 milliarder kroner (2017).

Spedisjonsbedriftene endrer seg i takt med endringer i markedet. Noen satser på pakker i takt med veksten i netthandelen, mens andre viser en trend mot frakt av større sendinger, småpartier og partifrakt. I partifrakt er det sterk konkurranse fordi et økende antall mindre og mellomstore bedrifter kan tilby landsomfattende tilbud gjennom allianser. Flere lastebilselskaper har landsomfattende tilbud, noe de store spedisjonsselskapene var alene om tidligere.

Pakketransport øker i takt med omlegging av folks kjøpsvaner, men fortjenesten for speditør og lastebilselskap er lav.

Det er kamp om markedsandeler. Før korona-pandemien i 2020 var det høy fortjeneste på internasjonal flyfrakt. Nå er det mer usikkerhet knyttet til flyfrakt.

Landbasert pakketransport med utleveringssteder som «Post i butikk», har de siste 20 årene endret distribusjonen til sluttbruker. Trenden ser ut til å være at aktørene etablerer egne hentesteder (depoter) der kundene enten kan hente selv eller få det levert helt hjem mot et ekstra gebyr.

Roller

Speditøren

Speditørrollen kan omfatte følgende ansvarsområder:

 • Formidling av transportoppdrag med eller uten ansvar for utførelse
 • Utførelse av transport selv eller innleie av utførende transportør

I internasjonal transport vil speditøren også ordne med grensepassering og fortolling på vegne av kunden.

Speditørene har egne befraktere som megler transportløsninger med bil, skip, fly eller jernbane. Befrakteren er en nøkkelrolle i speditørenes logistikkløsninger. Befraktning handler om å gjennomføre logistikkoperasjonene i praksis, herunder anskaffe/leie transportmidler for frakt av varer.

Avsender

Den som ønsker å sende varer har flere plikter som må følges opp før varene kan sendes. Vegtrafikkloven definerer varer under transport og de plikter som følger med godstransport mot betaling.

Avsenderen er i korthet ansvarlig for følgende:

 • at kun gods som er tillatt å transportere, blir levert til fraktfører (den som utfører transporten)
 • at godset er forskriftsmessig emballert, klassifisert og merket på korrekt måte
 • at transportdokumenter er fullstendig utfylt

Avsender skal også holde fraktfører skadesløs for tap og skader dersom avsender ikke har oppfylt sine forpliktelser. Ekstra kostnader, venting og retur av varer kan føre til ekstra kostnader. Dersom en tredjepart pålegger fraktfører ytterligere ansvar ut over det som er avtalt, kan fraktfører ha krav på erstatning fra avsender (oppdragsgiver).

Avtalen mellom avsender og fraktfører skal fremgå av transportavtale og/eller fraktbrev.

Lov om vegfraktavtaler beskriver kravene til fraktbrev og ansvaret for hver av partene. Fraktbrev i papirversjon består av tre kopier, en til avsender, en til fraktfører og en som følger godset. Internasjonale fraktbrev inneholder flere elementer enn nasjonale fraktbrev, og inkluderer frakt, tilleggskostnader, tollavgifter og andre kostnader tilknyttet transporten.

Fraktfører (transportør)

Fraktfører er den som utfører den fysiske transporten. Det kan være et firma som driver lastebilselskap, rederi innen sjøfrakt, flyselskap som driver flyfrakt, og andre transportører.

Fraktfører må forsikre seg at mottatt gods stemmer med det som er oppgitt i fraktbrevet før overtakelse. Fraktbrevet er et bevis på at fraktavtale er inngått og beskriver varen som skal transporteres. Avsender skal forsikre seg om at at fraktbrev stemmer med utlevert gods.

Terminal og lager

I spedisjonsarbeidet inngår også terminalhåndtering, sortering og lagring av godset. Noen speditører har egne terminaler og lagre, mens andre kjøper denne tjenesten hos en tredjepart (se tredjepartslogistikk).

Grossister

Grossister kjøper inn varer fra flere produsenter og selger varene videre til forhandlere og butikker. Grossister vil være en del av logistikken fra produsent til sluttbruker. Forretningsideen er at de kan få bedre priser gjennom stordriftsfordeler enn hver enkelt butikk kan få på egen hånd.

Trenden er at grossistene overtar mer av den inngående transporten fra produsenter til eget lager. de gjør direkte avtaler med transportører og disponerer ofte egne semitrailere. Speditørene får dermed også konkurranse fra egne kunder. Dette har økt makten til grossister, særlig dagligvaregrossistene har satset på å ta over mer av verdikjeden.

Butikkhandel

Butikker er steder der forbrukeren kjøper sine varer. Tradisjonelle butikker med et lokale for salg av varer har de senere årene møtt stadig mer konkurranse fra netthandel og hjemlevering. Butikkene har blitt utstillingslokaler hvor kundene kan se det fysiske produktet, mens logistikkbransjen har overtatt mer og mer av transporten hjem til folk eller til arbeidsplassen.

Fortolling

Toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende prosesser i Tollvesenet kan gjøre handel med utlandet krevende for den som ikke har spesialisert seg på slikt. Speditørene har spesialisert seg på fortolling, og har gode rutiner rettet mot et godt samarbeid med Tollvesenet. Importører er pålagt å melde fra til norske myndigheter om varer de tar med inn til landet. Opplysningene i deklarasjonen er grunnlaget for utregning av toll og avgifter. Tollvesenet kontrollerer deklarasjonen gjennom en tollekspedisjon. Når tollekspedisjonen er fullført, og toll og avgifter er betalt, fristiller Tollvesenet varene.

Hovedområder fortolling, import

 • Ordinær innførsel: Innfortolling av varer med en verdi på 350 kroner eller mer, inkludert frakt og forsikring
 • Midlertidig innførsel: Varer som importeres midlertidig til Norge for senere utførsel
 • Gjeninnførsel: Varer som gjeninnføres til Norge etter midlertidig eksport etter for eksempel reparasjon i utlandet
 • Restriksjonsbelagte varer: For eksempel matvarer, dyr, narkotika, fyrverkeri, og en lang rekke andre varetyper

Hovedområder for eksporttoll

 • Høy vareverdi: Vareverdi over 5000 kroner
 • Midlertidig eksport: Varer som eksporteres midlertidig fra Norge for senere gjeninnførsel
 • Gjeninnførsel til Norge: Varer som har vært midlertidig fortollet inn i Norge
 • Restriksjonsbelagte varer, også under 5000 kroner

Organisasjoner og avtaler

FIATA (International Federation of Forwarders Association) tilbyr en rekke verktøy for elektronisk handel inkludert elektronisk datautveksling (EDI) og strekkode for speditører. NSAB er en avtale mellom de nordiske speditørforbundene og transportkjøpernes organisasjoner som regulerer avtaleforholdet mellom partene. Konflikter kan likevel bringes inn for retten selv om denne typen dokumenter ikke er en del av lovverket.

NHO Logistikk og Transport organiserer bedrifter som tilbyr logistikk- og spedisjonstjenester i Norge. Bedriftene kan ha egne transportmidler i kombinasjon med innleie eller basere hele virksomheten ved innleie av transportører. Spedisjonsbedriftene kan være spesialisert på for eksempel flyfrakt, landtransport, sjøfrakt og lignende, andre kan dekke alle transportsektorer nasjonalt og internasjonalt.

Fagfelt og utdanning

Faget omtales og inngår i andre tverrfaglige områder innen logistikk, Supply Chain Management og mange spesialistfunksjoner. Eksempler på dette kan være lagring, terminaltjenester, fortolling, grensepassering, transport av farlig gods, temperaturregulerte varer med mer.

Høyere utdanning tilbys ved flere utdanningsinstitusjoner. Fagskolen Innlandet gir fagutdanning i logistikk og transport på Gjøvik og Jessheim. Skolen samarbeider med Viken fylke og Jessheim videregående skole. Logistikkoperatører tilbys fagbrev i logistikkfaget. Bransjeorganisasjonene har også egne utdanningstilbud.

Logistikkoperatørfaget omfatter aktiviteter som er nødvendige for å forflytte varer fra mottak via konsolidering, rangering og opplasting. De viktigste hjelpemidlene for logistikkoperatøren er truck, lastbærer (pall), container, pakkebur, strekkodeleser, sorteringsbånd, personlig datamaskin (håndterminal) med flere. Arbeidsplasser kan være på lager, terminal, spedisjonssted og lignende.

Logistikkfaget bygger på militær tenkning med tydelige strukturer og rutiner. Faget ble profesjonalisert på 1960-tallet og på 1970-tallet ble det utviklet verktøy og metoder for å redusere logistikkostnadene til næringslivets transporter. Nå er logistikk en samling fagområder knyttet sammen med ulike internettbaserte tjenester.

Faget har også fått flere navn, men handler om fysiske og administrative funksjoner knyttet til å anskaffe, håndtere, transportere og levere ferdigvarer, råvarer og materiell ved hjelp av speditører, transportører og andre deltagere i logistikkprosessene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Dreyer, Heidi, m.fl. (2013). Intelligent Goods in Transport Systems, NTNU
 • Grønland, Stein Erik (2010). Logistikkledelse. Cappelen Akademisk
 • Hauge, Bernhard og Einar Spurkeland (2009). Godstransportens vilkår og praksis. NKI-Forlaget
 • Hovi, Inger B. og W. Hansen (2011). Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet. TØI Rapport 1150/2011
 • Ottesen, Gunnar (2014). Transport og logistikk. Fagbokforlaget
 • Spurkeland, Einar (red. 2014). Innføring i logistikk og transport. Cappelen Damm Akademisk
 • Spurkeland, Einar og Charles Galaasen (2017). Logistikkoperatøren. Fagbokforlaget
 • Spurkeland, Einar (2018). Transportbestilleren. Innføring i transportbestilling for godstransport. Fagbokforlaget

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg