Fjellbeite, beitestrekning som for en vesentlig del ligger over skoggrensen. Vegetasjonen er gressarter, starrarter og delvis lav. Gressveksten er ofte sparsom, men plantene i høyfjellet blir mer bladrike, rikere på protein og fattigere på trevler enn i lavlandet. Derfor blir næringsverdien god. Høyt karotininnhold gir melkefettet sterkere gulfarge i fjellet. Våre største fjellbeiter ligger i bygdene som grenser til Dovrefjell og Langfjella. De fjellbeitene som ligger høyest, blir benyttet av rein, de lavere til sau, geit og storfe, delvis til hest. Statens hesteavlsseter i Sikkilsdalen er vårt høyestliggende effektive fjellbeite, 990–1500 m o.h. Mens tidligere en vesentlig del av husdyrproduksjonen var basert på utnytting av fjellbeite ved seterdrift, har bruken av fjellbeite til melkefe stadig minket. Også for sau er bruken av fjellbeite avtakende fordi mange produsenter mener rovdyr utgjør en trussel mot husdyrenes sikkerhet.