ISTAR, forkortelse for Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (etterretning, overvåking, målvalg og oppklaring), fellesoperativ enhet i det norske Forsvaret på bataljons størrelse som skal kunne støtte nasjonale og allierte NATO-styrker med å samle inn informasjon og etterretning, drive overvåking, rekognosering og målutvelgelse på vegne av alle forsvarsgrenene. En sentral samler sammen informasjonsfragmenter fra mange kilder og prøver å danne et helhetlig situasjonsbilde. Hensikten er å gi sjefene grunnlag for en best mulig situasjonsforståelse og dermed gi dem mulighet til å ta best mulige beslutninger. ISTAR-enheten skal være fullt operativ innen utgangen av 2007. Kjernen i ISTAR-enheten danner Hærens ISTAR-bataljon, Sjøforsvarets bidrag er Kystjegerkommandoen, og Luftforsvaret bidrar med en nyopprettet avdeling for ubemannede luftfartøyer (UAV, Unmanned Air Vehicle).