Rettsregel er en regel som fastslår en juridisk rettighet eller plikt. Rettsregler følger ofte av lover og kan fastslås av en domstol eller annen offentlig myndighet. Når rettsregelen er fastlagt, har en kommet frem til gjeldende rett på et rettslig spørsmål, og like konkrete tilfeller skal ideelt sett løses på samme måte.

Formål

Formålet med å ha rettsregler er å ha et redskap som regulerer ulike samfunnsformål, samt at samfunnets normer blir forutberegnelige for borgerne å forholde seg til.

Med forutberegnelighet menes det at man med rettsregler skal sikre at like tilfeller behandles likt, at loven er lik for alle og at ingen kan dømmes uten etter lov (legalitetsprinsippet). Rettsregler kan dessuten også binde statsmakten og forhindre at myndighetene begår overgrep mot borgerne.

Typer av rettsregler

I Norge har vi rettsregler for å regulere:

 1. Forholdet mellom enkeltpersoner (både fysiske og juridiske personer), for eksempel regler om arv.
 2. Forholdet mellom ulike offentlige myndigheter, for eksempel mellom regjeringen og Stortinget.
 3. Forholdet mellom (fysiske og juridiske) enkeltpersoner og myndighetene, for eksempel regler om skatt.

Det fins også internasjonale rettsregler som regulerer forholdet mellom stater og/eller internasjonale organisasjoner, for eksempel forholdet mellom Norge og NATO.

Generelt om rettsregler

Rettsreglene skiller seg fra moralske og sosiale normer. Forskjellen er at mens en domstol kan avgjøre saker med grunnlag i rettsregler, kan den ikke avgjøre saker som grunner seg på moralske eller sosiale normer. Dette under forutsetning av at moralnormen eller den sosiale normen ikke er gjort til en rettsregel.

En rettsregel kan over tid endres. Det kan skje ved lovendring, men det kan også skje ved domstolenes, særlig Høyesteretts, virksomhet. Høyesterett kan noen ganger endre rettsregelen fordi de endrer rettsoppfatning. Høyesterett kan også skape helt nye rettsregler. Se rettsskapende virksomhet.

En rettsregel kan være skreven eller uskreven. Den uskrevne retten blir normalt til ved at domstolene må avgjøre konkrete rettstvister. Når det ikke fins skreven rett som kan anvendes i en konkret sak, vil domspraksis særlig fra Høyesterett skape retten eller rettsregelen slik at saken kan gis en rettslig løsning. Opp gjennom årene er flere og flere regler blitt skriftlige, men det kommer også nye samfunnsområder som trenger regulering. EDB var for eksempel et område der det for 50 år siden knapt fantes rettsregler.

Historisk har det eksistert ulike teorier om hva som må til for at noe skal være en rettsregel. Typisk er positivisme og naturrett, og i nyere tid rettsrealismen. Positivismen forfekter at kun positive omstendigheter kan påvirke og skape rettsregler, mens naturretten mente at rettsreglene er allmenngyldige og finnes iboende i mennesket eller er gitt fra Gud. Rettsrealismen, som er rådende i vår tid, sier at gjeldende rett er det samme som de rettsreglene domstolene faktisk anvender eller bør anvende.

Tre typer rettsregler

Rettsregler kan deles inn i kompetanseregler, pliktregler og kvalifikasjonsregler.

Kompetanseregler

Kompetansereglene angir hvilke betingelser som må være til stede for at det skal foreligge makt eller myndighet til å gi lover eller andre generelle bestemmelser, eller til å avsi dommer, treffe forvaltningsrettslige vedtak eller inngå avtaler med mer. For eksempel har en dommer kompetanse til å avsi en dom, forvaltningen har kompetanse til å fatte enkeltvedtak og har også ofte kompetanse til å gi forskrifter, og en huseier har kompetanse til å inngå en leiekontrakt med en leietaker. Stortinget har kompetanse til å vedta lover.

Pliktregler

Pliktregler (eller «handlingsregler» eller «forholdsregler») er regler som pålegger eller fritar for plikter. Påbud, forbud, fritagelser og tillatelser er pliktregler. Pliktregler kan rette seg mot myndighetene, mot enkeltpersoner eller mot bedrifter og andre juridiske personer. For eksempel er det påbudt å kunngjøre lover og forskrifter i Norsk Lovtidend (Lovdata.no), og folk har plikt til å stanse for kontroll hvis politiet krever det.

Kvalifikasjonsregler

Kvalifikasjonsregler er regler som bestemmer at noe hører til en kategori. For eksempel er definisjonen i forvaltningslovens § 2 av enkeltvedtak en angivelse av hvilke vedtak som skal regnes som enkeltvedtak til forskjell fra forskrift.

Finn rettsregelen – juridisk metode

Noen ganger er det enkelt å finne og forstå en rettsregel. Det kan være at man finner den i en lov og at formuleringen er så klar at det ikke er noen form for usikkerhet om hva som menes, og heller ingen usikkerhet om den gjelder i et konkrete tilfelle. I praksis er det imidlertid slik at det ofte oppstår tolkningsspørsmål, som hva som menes med et bestemt ord eller formulering, og/eller at det kan være tvil om den også kan gjelde i et spesielt tilfelle.

For å finne rettsregelen, eller meningsinnholdet i rettsregelen, er det utviklet en felles fremgangsmåte som jurister bruker når de skal finne fram til en rettsregel.

Den juridiske metode (rettskildelære) består i å avveie relevante rettskildefaktorer (lov, forarbeider, rettspraksis med videre) mot hverandre når et rettsspørsmål skal avgjøres. Rettsregelen er resultatet av denne tolkningsprosessen. Ofte må man gjøre bruk av flere rettskildefaktorer for å komme frem til rettsregelen.

Rettsanvendelsesprosessen består av tre deler

 1. Faktum må klarlegges.
 2. Rettsregelen må klarlegges.
 3. Deretter må rettsregelen anvendes på faktum (subsumsjon).

For å klarlegge rettsregelen er det tre hovedspørsmål

 1. Hvilke rettskilder er relevante (relevans)?
 2. Hvordan skal vi tolke de enkelte rettskildene (slutning/tolkning)?
 3. Hvordan skal de ulike rettskildene veies mot hverandre når de har forskjellige svar?

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle, «Rett, samfunn og demokrati», 5. opplag 2014 – ISBN 978-82-05-31041-4
 • Torstein Eckhoff, «Rettskildelære», 5. utgave 2001 – ISBN 82-518-3988-2

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg