revisjon

Revisjon, gjennomsyn, gransking, gjennomgåing, kontroll.

Faktaboks

uttale:
revisjˈon
etymologi:
av re- og latin ‘se’

Revisjon er en metodikk for undersøkelse som benyttes i tilknytning til regnskaper, ved vurdering av kvalitetssystemer og andre styringssystemer, vurdering av produkter, prosesser, oppfølging av kontrakter og så videre.

Hensikten er å fastslå på en objektiv og faktabasert måte om et regnskap, et system og så videre tilfredsstiller gitte krav. Kravene kan være gitt i lov og forskrift, som for eksempel revisorloven og HMS-forskriften, internasjonale standarder, for eksempel kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001 eller en produktstandard, bedriftens eget kvalitetssystem med mer.

Revisjonen utføres som et oppdrag og resulterer i en statusbeskrivelse til oppdragsgiver, revisjonsrapporten. Oppdragsgiver kan være bedriften som revideres, en kunde av bedriften, en offentlig myndighet eller et sertifiserings- eller akkrediteringsorgan.

Revisjonsnummer påføres eksempelvis dokumenter og dataprogrammer. Hensikten er å definere hvilken versjon av et dokument som nå er gyldig, samt holde orden på tidligere versjoner for å ha sporbarhet, det vil si muligheten til å finne ut hvilken versjon som var gyldig på et tidligere tidspunkt.

En kvalitetshåndbok kan for eksempel ha betegnelsen Rev. nr. 2.0. Dette betyr at det er utført gjennomgåelse og oppdatering av tidligere gjeldende versjon, for eksempel Rev. 1.2.

Ved en stor endring gis nytt hovednummer, mens det ved en mindre endring gis nytt desimalnummer etter punktum. Revisjonsnummerering er en del av dokumentstyring.

Styrte dokumenter skal påføres revisjonsnummer, slik at bare dokumentet med høyest nummer er gyldig. Dessuten skal dokumentet påføres navn/signatur på personen som har godkjent det, samt dato når det er gyldig fra.

Revisjon av regnskaper

Ved regnskapsrevisjon vurderer revisor foretakets interne kontroll, og hvis han finner at den er betryggende, konsentrerer han det videre revisjonsarbeidet om analytiske kontroller.

Revisor har også en rekke andre attestasjonsoppgaver, blant annet attestasjon av revisjonspliktiges oppgaver til ligningsmyndighetene og attestasjon av kapitalendringer i aksjeselskaper til aksjeeiere og Foretaksregisteret. Dessuten utfører revisoren særattestasjoner av forskjellig art, blant annet til myndighetene i forbindelse med offentlige tilskudd til revisjonspliktige foretak.

Resultatet av revisjonen er en revisjonsberetning hvor revisor uttaler seg om årsregnskapet og om visse deler av årsberetningen. Revisor skal uttale seg om hvorvidt årsregnskapet er gjort opp i samsvar med lov og god regnskapsskikk, eventuelt gjøre merknad om at det ikke gir slike opplysninger om foretakets årsresultat og stilling som det burde gi.

Dersom revisor finner at et fremlagt forslag til årsregnskap ikke bør fastsettes slik det foreligger, skal han si fra om det i revisjonsberetningen.

Alle regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd med driftsinntekter over 5 millioner kroner er pålagt revisjonsplikt. Noen foretaksformer har revisjonsplikt uten hensyn til størrelsen på driftsinntektene, som blant annet aksjeselskapene.

Regnskapsrevisjon skal utføres av statsautorisert eller registrert revisor, eller av selskap som driver revisjonsvirksomhet. Oslo Børs krever at revisjon av børsnoterte selskaper skal utføres av statsautorisert revisor.

Revisjon av styringssystemer

Revisjon av styringssystemer, som for eksempel bedrifters kvalitetsstyringssystemer, miljøstyringssystemer eller HMS-systemer, er å vurdere om bedriftens system er i samsvar med offentlige krav eller internasjonale standarder, og om bedriftens praksis er i samsvar med dens eget styringssystem.

Revisjonen kan være et ledd i sertifisering mot for eksempel kvalitetsstandarden ISO 9001. Gjennomføringen av revisjonen gjøres etter de samme prinsippene i alle tilfeller og er nøyere beskrevet under kvalitetsrevisjon.

Revisjon av produkter og prosesser, gjennomføring av kontrakter med mer

Produktrevisjon går ut på å avgjøre om et produkt er i samsvar med en spesifikasjon, som kan være beskrevet i en standard eller en kontrakt. I første omgang gjøres ofte en revisjon av en eller noen få prototyper som ledd i typegodkjenning.

Når produktet er i produksjon, ønsker man å verifisere at ordinære produkteksemplarer tilfredsstiller kravene. Det kan eventuelt gjøres på stikkprøvebasis. Dessuten vil man avgjøre om bedriften har et tilfredsstillende produksjonssystem og kvalitetssystem for å produsere etter kravene.

Prosessrevisjon har til hensikt å verifisere at en prosess tilfredsstiller en spesifikasjon eller prosessbeskrivele.

Kontraktrevisjon gjøres ved å sammenligne fremdriften og kvaliteten i utførelsen av et oppdrag mot beskrivelsen i kontrakt eller spesifikasjon.

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er en spesiell type revisjon av offentlig virksomhet. I Norge gjennomføres den både i kommunesektoren og i staten. Forvaltningsrevisjon på statlig nivå utføres av Riksrevisjonen, mens det i kommunensektoren er opp til det enkelte kommunestyret å beslutte om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. I kommuneloven (av 1992), § 77 er forvaltningsrevisjon definert som: gjennomføring av "kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger".

Utgangspunktet for en forvaltningsrevisjon er gjerne den folkevalgte forsamlingens (for eksempel Stortingets) vedtak og forutsetninger. Det innebærer at (Riks)revisjonen vurderer om (stats)forvaltningen har gjort det Stortinget har sagt den skal gjøre, med en vurdering også av hvordan forvaltningen har løst sine oppgaver. Forvaltningsrevisjon skal på denne måten bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bror Petter Gulden (2015). "Den eksterne revisor" (9. utgave). Gyldendal Akademisk.

Kommentarer (2)

skrev Bror Petter Gulden

Hei, jeg ser at boken "Revisorloven med kommentarer", 2. ugave (2009) er ført opp som anbefalt litteratur om revisjon. Det er litt underlig - for det første er boken dansk og omhandler dermed danske regler om revisjon, og for det andre kan den ikke være oppdatert med de seneste endringene i EUs regelverk. Det finnes mer relevant og oppdatert litteratur i Norge, f.eks "Revisorloven med kommentarer" (Fagbokforlaget/DnR 2010) og min egen lærebok "Den eksterne revisor" (Gyldendal Akademisk 2015) og kommentarer til revisorloven på Gyldendal Rettsdata (kun elektronisk). mvh Bror Petter Gulden

svarte Levi Gårseth-Nesbakk

Hei Takk for tilbakemeldingen. Jeg er enig i det du skriver og har byttet ut referansen med din bok. Det er en utfordring å holde diverse artikler oppdatert og få revidert samtlige, ikke minst fordi det er en budsjettmessig begresning på hvor mye tekst vi kan skrive/endre i løpet av et år. Derfor er det viktig med relevante og gode tilbakemeldinger. Mvh Levi Gårseth-Nesbakk

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg