Snøkrabbe

Snøkrabbesakene er to prinsipielt viktige saker for norske domstoler om statusen til snøkrabbe og om prøving av forvaltningsmessige saker og om anvendelsesområdet til Svalbardtraktatens bestemmelser.

Fangst av snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet har bidratt til to ankesaker for Høyesterett i 2019 og 2023 (henholdsvis Snøkrabbe I og Snøkrabbe II), samt en internasjonal voldgiftssak knyttet til et påstått brudd på Norges bilaterale investeringsavtale med Latvia. Bakgrunnen var at rederiet og kapteinen på det latviskregistrerte fartøyet Senator ble straffeforfulgt for ulovlig fangst av snøkrabbe innenfor fiskevernsonen ved Svalbard og dermed hadde overtrådt forbudet. Norske myndigheter vedtok en forskrift som bare tillot norske fiskere å høste snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel.

Dommen i Snøkrabbe I-saken ga prinsipielt viktige avklaringer om statusen til snøkrabbe og om prøving av forvaltningsmessige saker, men avklarte ikke det omstridte spørsmålet om retten til likebehandling til fiske og fangst etter at Svalbardtraktaten fikk anvendelse på sokkelen ved øygruppen. I Snøkrabbe II-saken måtte Høyesterett ta stilling til spørsmålet om anvendelsesområdet til Svalbardtraktatens bestemmelser. I den internasjonale voldgiftssaken søkte rederiet å få prøvd gyldigheten av nektelsen av å høste på sokkelen utenfor Svalbard i forhold til Svalbardtraktaten gjennom investeringsavtalens tvisteløsningsprosedyrer. Voldgiftstribunalet avviste alle påstandene til rederiet da vilkårene ikke var oppfylt. Tribunalet understreket at det ikke hadde myndighet til å avgjøre en tvist om forståelsen av artikkel 2, men kunne avgjøre om rederiet hadde foretatt en investering i farvannene rundt Svalbard. Selv om Svalbardtraktaten skulle gjelde i 200-milssonen, innebar det ifølge Tribunalet ikke nødvendigvis at Norge hadde brutt investeringsavtalen med Latvia. Tribunalets avgjørelse bidrar følgelig ikke til å løse tvisten om virkeområdet til traktaten.

Snøkrabbe I-saken

Snøkrabbe i havrettstraktaten

Ifølge havrettskonvensjonen artikkel 77 er sedentære arter og hydrokarboner naturressurser som tilhører kontinentalsokkelen. Kyststaten har suverene rettigheter – eksklusiv råderett – over disse naturressursene. De ankende partene i saken hevdet at snøkrabben ikke er sedentær etter havrettstraktaten fordi den kan bevege seg over store avstander. Norske myndigheter manglet da angivelig hjemmel for å straffeforfølge kaptein og rederi. Havrettskonvensjonens artikkel 77 spesifiserte imidlertid at sedentære arter også omfatter arter som kan bevege seg, men som ikke kan bevege seg uten å være i konstant berøring med havbunnen. Ettersom snøkrabben ikke har noen fysiske eller anatomiske egenskaper som gjør den i stand til å løfte seg opp fra havbunnen og enda mindre kan svømme, slo Høyesterett fast at snøkrabben faller inn under bestemmelsen og at Norge har eksklusiv rett til å utnytte ressursen på egen kontinentalsokkel. Norge hadde derfor rett til å forby utenlandske fartøy uten tillatelse å fangste snøkrabbe.

Likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten

Rederiet argumenterte også med at forbudet i forskriften var i strid med likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten fra 1920. Alle innbyggere i landene som har signert Svalbardtraktaten har ifølge dette prinsippet rett til å bli behandlet likt. Retten til å få dispensasjon fra forbudet mot fangst av snøkrabbe gjelder imidlertid bare fiskere som er registrert i Norge, og følgelig ikke latviske og andre. Dette reiste spørsmål om traktaten gjelder på kontinentalsokkelen ved Svalbard, som ligger utenfor tolvmilsgrensen.

Høyesterett tok (i likhet med lagmannsretten) ikke stilling til dette, men tok utgangspunkt i at dette var en straffesak hvor en normalt ikke tar stilling til gyldighet av forvaltningsvedtak (eksempelvis fisketillatelse). Fartøyet hadde ikke tillatelse til å fangste snøkrabbe, følgelig var dette en straffbar handling. Dersom rederiet mente å ha rett til å få delta, måtte de søke om en slik tillatelse og prøve et avslag gjennom søksmål mot staten hvor forholdet til Svalbardtraktaten kunne prøves. Høyesterett fant også at en slik tilnærming var akseptabel etter Svalbardtraktaten.

Konsekvenser av dommen

Som følge av denne dommen kan ikke utenlandske fartøy lenger bare seile til fiskevernsonen ved Svalbard og starte fiske (uten å ha tilstrekkelige tillatelser med seg) og i etterkant hevde at norske regler de har brutt var i strid med Svalbardtraktaten.

Snøkrabbe II-saken

Avslag på søknad om dispensasjon

Som følge av dommen i Snøkrabbe I-saken, søkte rederiet om dispensasjon fra forbudet for utenlandske fartøy å høste snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel. Siden søknad og påfølgende klage ble avslått, reiste rederiet søksmål mot staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Rederiet hevdet at avslaget var ugyldig fordi Svalbardtraktatens artikler 2 og 3, som inneholder bestemmelser om rett til likebehandling for fartøy og borgere fra traktatpartene, gjelder på kontinentalsokkelen. Avslaget – som var basert på at bare norske fiskere kan delta i fisket – var følgelig i strid med denne retten. Rederiet fikk ikke medhold verken i tingretten eller i lagmannsretten. Høyesterett i plenum avsa dom i saken 20. mars 2023 hvor den enstemmig forkastet anken.

Svalbardtraktaten og norsk rett

Ved dommen i Snøkrabbe II-saken har Høyesterett avklart i norsk rett at Svalbardtraktatens bestemmelser i artiklene 2 og 3 om likebehandling av partenes borgere og fartøy ikke gjelder på kontinentalsokkelen utenfor 12 nautiske mils territorialfarvannet ved øygruppen. Konsekvensen er at bestemmelsene heller ikke får anvendelse i 200-mils fiskevernsonen.

I dommen foretar Høyesterett en grundig gjennomgang og presentasjon av prinsippene for traktattolkning, slik de følger av Wien-konvensjonen om traktatrett. Videre henvises det til en rekke avgjørelser fra Den internasjonale domstolen, og dens uttalelser om traktattolkning. Utgangspunktet for tolkningen av bestemmelsene i Svalbardtraktaten var ifølge Høyesterett «...ordenes vanlige betydning i den sammenheng de inngår og i lys av hva traktaten gjelder og dens formål.». Disse elementene inngår i en enhetlig og samlet tolkningsprosess. Denne forståelsen skulle få betydning for adgangen til å tolke bestemmelsene dynamisk.

Tolkning av «territorial waters»

I Svalbardtraktatens artikkel 2 brukes begrepet «territorial waters». Et sentralt spørsmål for Høyesterett – slik argumentert av rederiet – var om dette begrepet kunne tolkes dynamisk slik at det også omfatter maritime soner som kom som følge av seinere rettsutvikling. Høyesterett angir – igjen med henvisning til praksisen fra Den internasjonale domstolen – vilkårene for slik tolkning. Utgangspunktet er at innholdet i en traktat skal fastlegges på grunnlag av betydningene ordene hadde på tidspunktet for traktatinngåelsen. Imidlertid åpnes det for en dynamisk tolkning – som innebærer at tolkningen tar hensyn til at ordene har endret innhold som følge av samfunnsutviklingen. Dette forutsetter ifølge Den internasjonale domstolen at det dreier seg om traktater uten tidsbegrensninger og at det brukes ord eller begreper av generell eller generisk karakter. Da er det en presumpsjon for at partene mente at begrepet skulle utvikle seg i tråd med rettsutviklingen.

Høyesterett kom gjennom undersøkelser av ulike kilder til at «territorial waters» ikke var et generisk eller generelt begrep. Begrepet hadde tvert imot allerede ved traktatinngåelsen fått et «rettslig kjerneinnhold». Traktatens formål kan gi argumenter for å tolke traktatbestemmelser dynamisk, som ble særskilt framført av rederiet. Formålet framkommer av fortalen til traktaten som er å sikre Svalbards utvikling og fredelige utnyttelse gjennom et rettferdig regime. Høyesterett fremhever at dette innebærer likebehandling med hensyn til næringsutøvelse – og ikke bare eksisterende rettigheter, men også framtidige ressurser.

Høyesterett skriver at «... i den utstrekning Norges suverene rettigheter på kontinentalsokkelen er avledet av suvereniteten over Svalbard, vil det ikke være forenlig med ordningen med et rettferdig regime – equitable regime – at Norge alene høster fordelene av ressursene på sokkelen.» Formålet med traktaten trekker i retning av rederiets tolkning. Men Høyesterett stopper der, og sier at formålet ikke gir noe entydig svar. I tillegg har domstolen flere ganger understreket at formålet ikke er et selvstendig tolkningsmoment som kan brukes uavhengig av ordlyden. Den kan ikke gi grunnlag for å fravike en klar ordlyd.

Høyesterett ble heller ikke overbevist av argumentet om at det vil være en anomali dersom traktatbestemmelsene ikke gjaldt i kyststatssonene utenfor 12 nautiske mil: Kyststaten vil ha større rettigheter i 200-milssonen og på sokkelen enn innenfor territorialfarvannet. Havrettens system er det motsatte.

Dommen i norsk Høyesterett er selvsagt ikke rettslig bindende for de i overkant av 40 traktatpartene, som kan bringe tvisten inn for internasjonal tvisteløsning – mest sannsynlig Den internasjonale domstolen i Haag.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg