Storheia vindpark
Storheia vindpark er den største av vindparkene til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW.
Storheia vindpark
Av /NTB.
Demonstrasjon ved Olje- og energidepartementet i februar 2023
Da det var gått 500 dager etter Høyesteretts avgjørelse om at vindkraftanleggene på Fosen strider mot urfolks rettigheter, begynte demonstrasjoner i Oslo. Inngangene til flere departementer ble sperret av demonstranter.
Demonstrasjon ved Olje- og energidepartementet i februar 2023
Av /NTB.

Fosen-saken var en konflikt som handlet om to vindkraftverkFosen i Trøndelag og reindriftssamers rettigheter.

I 2010 ga Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) tillatelse til to store vindkraftutbygginger på Fosen, Storheia og Roan vindkraftverk. De to vindkraftverkene ligger i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt, hvor to siidaer har reindrift.

Vedtakene om tillatelse til vindkraftanleggene ble klaget på av blant annet Nord-Fosen siida og Sør-Fosen sijte. Saken endte i Høyesterett, som behandlet saken i storkammer i 2021. De to siidaene anførte at vedtakene var ugyldige blant annet på grunn av brudd på artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Denne artikkelen slår fast at personer som tilhører etniske, religiøse eller språklige minoriteter ikke skal nektes retten til å utøve egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk.

I oktober 2021 kom dommen fra Høyesterett, som sa at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamers rett til utøvelse av kultur etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett sa ikke hva som konkret skulle skje med vindkraftanleggene, og de fortsatte å være i drift.

Bakgrunn

De omstridte vindkraftverkene i Roan og på Storheia
De omstridte vindkraftverkene i Roan og på Storheia
Av /NTB.

I 2010 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til to store vindkraftutbygginger på Fosenhalvøya i Trøndelag, Roan og Storheia vindkraftanlegg. Roan vindkraftverk ble satt i drift i 2019 og var da Norges største med sine 71 turbiner. Storheia vindkraftverk sto ferdig i 2020 og ble da med sine 80 turbiner Norges største.

Storheia og Roan vindkraftverk er lokalisert i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt. To siidaer utøver reindrift i hver sin del av distriktet – Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Siidaene er ofte benevnt Sør-gruppen og Nord-gruppen. En siida (sijtesørsamisk) er etter reindriftsloven § 51 en gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer.

Behandling i domstolene

Demonstrasjon mot vindturbinene på Fosen
Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat utenfor inngangen til Klima- og miljødepartementet i mars 2023. Aksjonistene demonstrerte i protest mot at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.
Demonstrasjon mot vindturbinene på Fosen
Av /NTB.
Reinsdyr rundt vindmøllene på Storheia vindpark

I oktober 2021 konkluderte Høyesterett med at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamers rett til utøvelse av kultur etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett sa ikke hva som konkret skulle skje med vindkraftanleggene, og de fortsatte å være i drift.

Reinsdyr rundt vindmøllene på Storheia vindpark
Av /NTB.

Tingretten og lagmannsretten

Vedtakene fra 2010 om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til vindkraftanleggene ble påklaget av blant annet Nord-Fosen siida og Sør-Fosen sijte. Ved Olje- og energidepartementets vedtak 26. august 2013 ble både konsesjonsvedtakene og ekspropriasjonstillatelsene opprettholdt med kun mindre justeringer. Vindkraftverkene ble bygget ut og satt i drift etter beslutning om forhåndstiltredelse.

Fosen Vind AS begjærte skjønn til fastsettelse av erstatning som følge av utbygging og drift av Roan og Storheia vindkraftanlegg i august 2014. Nord-Fosen siida og Sør-Fosen sijte var blant de saksøkte. Inntrøndelag tingrett tilkjente ved skjønn 28. juni 2018 Sør-Fosen sijte erstatning for beitetap, fôring i kriseår, merarbeid og utgifter til materiell med i underkant av 8,9 millioner kroner. For Nord-Fosen siida ble samlet erstatning fastsatt til om lag 10,7 millioner kroner.

Statnett og Fosen Vind begjærte overskjønn og gjorde gjeldende at erstatningen var satt for høyt. Sør-Fosen sijte begjærte også overskjønn og la ned påstand om at skjønnet skulle nektes fremmet. Nord-Fosen siida gjorde gjeldende at overskjønnsretten måtte prøve gyldigheten av konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket av eget tiltak og la ned påstand om at overskjønnet skulle nektes fremmet for Roan vindkraftverk.

Frostating lagmannsrett avhjemlet overskjønn 8. juni 2020. Lagmannsretten kom til at skjønnet skulle fremmes, både for Storheia og Roan vindkraftverk.

Høyesterett

Statnett, Fosen Vind og Sør-Fosen sijte anket overskjønnet til Høyesterett. Nord-Fosen siida anket ikke, men la for Høyesterett ned påstand om at skjønnet nektes fremmet. Staten ved Olje- og energidepartementet opptrådte som partshjelper for Fosen Vind i Høyesterett.

Høyesterett behandlet saken i storkammer med 11 dommere. Det er bare saker av særlig viktighet som kan behandles av Høyesterett i storkammer, jf. domstolloven § 5 fjerde ledd.

Hovedspørsmålet for Høyesterett var om skjønnet skulle nektes fremmet for Roan og Storheia vindkraftverk som følge av at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak var ugyldige. De to siidaene anførte at vedtakene var ugyldige blant annet på grunn av brudd på SP artikkel 27.

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter lyder:

«I de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk.» (norsk oversettelse).

Høyesterett slår i dommen fast at det er på det rene at samene er en minoritet som har vern etter bestemmelsen, og at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse. Et sentralt spørsmål for Høyesterett var klarlegging av hvor terskelen for inngrep i samenes rett til kulturutøvelse går. Høyesterett gjennomgikk utviklingen i norsk høyesterettspraksis vedrørende forståelsen av hvor terskelen for vern mot inngrep i samenes kulturutøvelse ligger og uttalte:

«På denne bakgrunn er min konklusjon at det vil foreligge en krenkelse av rettighetene etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter dersom inngrepet fører til vesentlige negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse. Inngrepet kan i seg selv ha så store konsekvenser at det foreligger brudd. Men innvirkningen trenger ikke å være så alvorlig som i Poma Poma-avgjørelsen, hvor tusenvis av husdyr var døde som følge av myndighetstiltak, og klageren var blitt tvunget til å forlate sitt område. Inngrepet må videre ses i sammenheng med andre tiltak, både tidligere og planlagte. Den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for om det foreligger krenkelse, jf. Jouni Länsman mfl. mot Finland I (CCPR-1995-671) punkt 10.7.»

Høyesterett uttrykte videre at det klare utgangspunktet er at statene ikke kan innvilges noen skjønnsmargin etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og at bestemmelsen ikke åpner for en forholdsmessighetsvurdering hvor andre samfunnsinteresser veies mot minoritetens interesser. Dette er en naturlig følge av begrunnelsen for minoritetsbeskyttelse, da denne ellers ville blitt lite effektiv hvis flertallsbefolkningen kunne begrense den ut fra en vurdering av sine legitime behov.

I vurderingen av om vindkraftanleggene på Roan og Storheia representerer terskeloverskridende inngrep i samenes kulturutøvelse legges det vekt på at den sørsamiske kulturen er særlig sårbar.

Høyesteretts konklusjon

Høyesterett konkluderte enstemmig med at «vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur på Fosen». Høyesterett vurderte så om de avbøtende tiltak som var satt inn likevel kunne medføre at vedtaket var gyldig. Etter en grundig vurdering konkluderer Høyesterett med at «konsesjonsvedtaket strider mot reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen» (artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter), og deretter med at vedtaket er ugyldig. Høyesterett sa ikke hva som konkret skulle skje med vindkraftanleggene.

Etter domstolene

Høyesteretts konklusjon om at konsesjonsvedtaket strider mot artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter er klar. Det er også klart at vedtaket er ugyldig på grunn av dette. Det følger da av artikkel 2 (3) bokstav a i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter at staten plikter å reparere menneskerettsbruddet og å kompensere for menneskerettskrenkelser. I saken Daniel Billy et al. v. Australia uttalte FNs menneskerettighetskomité om denne plikten:

«Pursuant to article 2 (3) (a) of the Covenant, the State party is under an obligation to provide the authors with an effective remedy. This requires it to make full reparation to individuals whose Covenant rights have been violated. Accordingly, the State party is obligated, inter alia, to provide adequate compensation, to the authors for the harm that they have suffered; engage in meaningful consultations with the authors’ communities in order to conduct needs assessments; continue its implementation of measures necessary to secure the communities’ continued safe existence on their respective islands; and monitor and review the effectiveness of the measures implemented and resolve any deficiencies as soon as practicable. The State party is also under an obligation to take steps to prevent similar violations in the future.»

Australske myndigheter ble i den saken gitt en frist til på 180 dager til å svare ut dette spørsmålet. Etter Høyesteretts avgjørelse påhviler det i tråd med denne avgjørelsen staten en plikt til «full reparation» for de berørte, og videre en plikt til å foreta aktive grep til å forhindre lignende krenkelser mot samene i framtiden.

Vindkraftverkene på Fosen fortsatte driften etter Høyesteretts dom, og dette skapte stor frustrasjon blant de berørte samene, og etter hvert også blant flere. 500 dager etter den enstemmige Høyesterettsavgjørelsen inntok samiske ungdommer resepsjonen til Olje- og energidepartementet og nektet å fjerne seg. De ble fjernet med makt av politiet om natten tre dager senere. Dette eskalerte aksjonen og førte til omfattende demonstrasjoner og sivil ulydighet i form av sperring av inngangene til ulike departementer. Ikke ulikt aksjonene i den såkalte Alta-saken.

Våren 2023 ble det igangsatt meklinger mellom de to sijtene i Fosen reinbeitedistrikt og de respektive vindkraftselskapene. Meklingsgruppa besto av riksmekler Mads Ruland, tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland, reindriftsutøver Tom Lifjell.

I forbindelse med toårs-dagen for Høyesteretts storkammeravgjørelse var det nye demonstrasjoner og markeringer i Oslo, med blant annet en lavvo-leir utenfor Stortinget. En gruppe unge gjester på Stortinget, bestående av personer som arbeider for etterlevelse av Høyesterettsavgjørelsen i Fosen-saken, satte seg ned i vandrehallen og joiket, og nektet å fjerne seg. De måtte bæres ut av politiet. En del av de unge samene som demonstrerte fikk også audiens hos Kongen.

I desember 2023 resulterte meklingen mellom Fosen Vind DA og Sør-Fosen sijte i en minnelig avtale. Avtalen skal ved sin gjennomføring kompensere for naturinngrepene som har medført tap av vinterbeiteland for reindriften på Sør-Fosen. Hovedtrekkene i de avbøtende tiltakene er økonomisk kompensasjon, erstatningsbeitearealer som staten har forpliktet seg til å skaffe, samt en vetorett for Sør-Fosen sijte i spørsmålet om videre konsesjonsdrift etter at nåværende konsesjonsperiode på 25 år er ute.

Nord-Fosen siida og Roan Vind kom i mars 2024 også til en minnelig avtale. Avtalen er i all hovedsak samsvarende med den avtalen Fosen Vind DA inngikk med Sør-Fosen sijte hva gjelder avbøtende tiltak. Også etter denne avtalen forplikter staten seg til å skaffe nye vinterbeitearealer til Nord-Fosen siida som erstatning for tapt beiteland på Roan.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg