Samerett omfatter rettsspørsmål som spesielt angår samer. Samerett omfatter også de deler av norsk rett hvor den kulturelle eller språklige forskjellen mellom den samiske folkegruppe og den norske befolkning innebærer at rettsreglene fungerer forskjellig. Dette betyr at all norsk rett i prinsippet kan være samerett.Det er svært uensartede tema som behandles i sameretten – tema som går på tvers av den tradisjonelle inndelingen i rettsområder. Hele artikkelen