Samerett

Samerett omfatter rettsspørsmål som spesielt angår sa­mer. Samerett omfatter også de deler av norsk rett hvor den kulturelle eller språklige for­skjellen mellom den samiske folkegruppe og den norske befolkning innebæ­rer at rettsreglene fungerer forskjellig. Dette betyr at all norsk rett i prinsippet kan være samerett. Det er svært uensartede tema som be­handles i sameretten – tema som går på tvers av den tradisjonelle inndelingen i rettsområder. Hele artikkelen