Politivesenets organisasjoner

Politi, offentlig forvaltningsorgan som varetar samfunnets interesser i opprettholdelse av ro, orden og sikkerhet, påser at lover og andre rettsforskrifter overholdes og etterforsker og påtaler rettskrenkelser.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Politivesenets organisasjoner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt