Foto av Ida Melbo Øystese i 2023.
Ida Melbo Øystese ble utnevnt til politimester i Oslo i 2023.
Foto av Ida Melbo Øystese i 2023.
Av /NTB.
Skulderdistinksjoner på uniform for politimester.
.

Politimester er øverste leder for ett av landets 12 politidistrikter. Vedkommende har det samlede ansvaret for all polititjeneste i distriktet, både faglig, administrativt og organisatorisk.

Politimester utnevnes som embetsmann på åremål for inntil 6 år. Etter utlysning kan vedkommende utnevnes for ytterligere en periode på inntil 6 år. Politimesteren rapporterer til politidirektøren, og deltar i dennes nasjonale ledergruppe.

Ansvarsområder

Politimesterens ansvarsområde er omfattende. Polititjenesten organiseres i geografiske enheter, som utgjør primærområdet for politistasjonene (inkludert de som tidligere var lensmannskontorer). I tillegg finnes det felles enheter for hele distriktet med spesialistfunksjoner innen forskjellige fagområder, blant annet innen etterforskning og påtale, sivile gjøremål (namsyndighet), forvaltning (eksempelvis knyttet til våpenkort, kjøreseddel, næringsvirksomhet og utlendingsforvaltning) og fellestjenester som blant annet IT og HR.

Når det gjelder etterforskning og straffesaksbehandling tilhører politimesteren påtalemyndigheten, og er i slik virksomhet underlagt riksadvokatens ansvarsområde.

Politimesteren har også ansvar for kriseberedskap og redningstjeneste i sitt distrikt.

Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har ansvar for politioppgavene på kontinentalsokkelen sør for 62° breddegrad, samt bistands- og opplæringsansvar for hele sokkelen. Ansvaret for politioppgaver nord for 62. breddegrad er delt i særskilte områder mellom politimestrene for henholdsvis Møre og Romsdal, Nordland og Troms politidistrikter.

Politimesteren i Nordland leder redningsledelsen ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge i Bodø. Tilsvarende ansvar har politimesteren i Sør-Vest politidistrikt for Hovedredningssentralen for Sør-Norge på Sola.

Kompetanse

Tradisjonelt har juridisk embetseksamen vært en forutsetning for å kunne bli utnevnt som politimester. Med en endring av straffeprosessloven i 1985 ble det ikke lenger et krav. I tilfeller hvor politimester ikke har master i rettsvitenskap, gir Riksadvokaten et kurs som gir den nødvendige påtalekompetanse for å ha embetet.

16. februar 2001 ble politiinspektør Per Jacob Solhaug åremålsutnevnt som politimester i Politidirektoratet. Han var den første uten juridisk embetseksamen som ble utnevnt til politimester, og samtidig den første med denne stillingen uten å bli sjef for et politidistrikt.

Den 9. november 2001 ble lensmann i Råde, Otto Stærk, utnevnt som politimester for det nye Østfold politidistrikt, med virkning fra 1. januar 2002. Han ble med det den første politimester uten juridisk embetseksamen som ble øverste leder for et politidistrikt. (Østfold politidistrikt ble da etablert som en oppfølging av politireformen med reduksjon av landets politidistrikter fra 54 til 27.)

Historikk

I 1686 fikk Trondheim Norges første politimester, Peder Paulsen. Embetet ble lagt ned i 1702, men ble opprettet på nytt i 1750. Etter Trondheim fikk Bergen sin første politimester i 1692, mens Christiania politimesterembete først ble opprettet i 1744. I løpet av 1800-tallet ble flere byfogd- og politimesterembeter skilt fra hverandre. Lov om delvis omorganisering av det sivile embetsverk, som ble vedtatt 21. juli 1894, medførte at de tidligere fogderiene fram mot 1919 gradvis ble erstattet med politimesterembeter. Politimesternes distrikter var svært forskjellige. Noen var kun innenfor en bys grenser, andre både by og omkringliggende distrikter mens mange var rene landdistrikter. De aller fleste var preget av få ansatte, og utvalgte politibetjenter måtte arbeide med etterforskning i tillegg til ordinær ordenstjeneste.

Fram til 2002 var Norge delt i 54 politidistrikter, med en politimester som hadde det overordnede ansvaret for all politivirksomhet i sitt distrikt. Lensmennene var fram til 1995 administrativt underlagt den enkelte fylkesmann. Ved endring av politiloven 4. august overtok politimesteren det administrative ansvaret for lensmennenes politioppgaver.

I 2002 ble antallet politimesterembeter redusert til 27. Etter Stortingets vedtak 10. juni 2015 (Politireformen) ble antallet ytterligere redusert. Med virkning fra 1. januar 2016 er landet delt i 12 politidistrikter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Selin, J. A. (2022). Årsskrift 2022. Norsk Politihistorisk Selskap. Oslo
  • Ot.prp. nr. 59 (1920) Om Lov om politiets ordning m.v.: 19.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg