Fremmedord, ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.

Fremmedord blir dels brukt til forskjell fra lånord. Et lånord er da et ord fra et fremmed språk som er blitt tilpasset strukturen i språket det er lånt inn i, for eksempel i skrivemåte og grammatikk. Ordet 'sjåfør' er et lånord i norsk fordi det har fått norsk skrivemåte og følger norske bøyningsmønstre, mens 'à jour' av motsatte grunner må anses som et fremmedord. I praksis er det vanskelig å skille fremmedord og lånord fra hverandre, og derfor er det rimeligere å anse fremmedord som en mengde lånord som i låntakerspråket ikke har gjennomgått strukturell tilpassing.

Hovedmengden av eldre fremmedord i norsk kommer fra gresk og latin, brakt inn via engelsk, tysk og fransk. Hit hører mange ord som norsk har hatt siden middelalderen (f.eks. profet før 1250), 1500- og 1600-tallet (f.eks. konfirmasjon, politisk, register) og 1700- og 1800-tallet (f.eks. garnison, ingeniør). De skiller seg fra hjemlige ord, eller arveord, særlig ved å ha hovedtrykk på en annen stavelse enn rotstavelsen. I normaltalemål (bokmåls- og nynorskuttale) regnes det derfor som feil å si f.eks. «tellefon», enda denne uttalen nettopp er en tilpasning til norsk struktur og svarer til behandlingen i engelsk (telephone).

Fremmedord skiller seg også fra arveord ved at en ofte ikke kan bruke sin erfaring som språkbruker til å resonnere seg fram til hva ordet betyr. Betydningen av ordet demokrati, av gr. demos 'folk', og -kratia 'styre', er ikke åpenbar, sammenlignet med det hjemlige folkestyre. 

I løpet av 1900-tallet er engelsk, mot før tysk og fransk, blitt det språket som norsk tar flest lånord, og dermed fremmedord, fra. Dette viser seg til dels i fremmedordenes form, f.eks. latitude, longitude mot det eldre etyde, platityde (som har tysk og fransk uttale av vokalen). De nye fremmedordene er ofte hjemlige ord i engelsk, med hovedtrykk på rotstavelsen som i norsk, men skiller seg i stedet ut ved engelsk uttale og skriftform (f.eks. roughneck og roustabout, yrkesbetegnelser i oljeboring). Lydlig kan de da avvike fra lydsystemet i norsk, f.eks. diftongen ei i container jevnført med ei i hjemlige ord (vei). Mens de fleste latinske og greske fremmedord lett kan overføres til fornorsket skrivemåte etter velkjente mønstre (f.eks. at ph blir f, -tion blir -sjon), kan tilsvarende mønstre mangle for overføringen av fremmedord som er hjemlige ord i engelsk, f.eks. clutch, som derfor ennå blir skrevet slik eller «kløtsj», men ikke «klutsj».

Forstavelse Språk Betydning Eksempel
a- gr. u-, ikke- atypisk
ab- lat. av, fra abdisere
ad- (af-, al-) lat. til, mot, ved advent
aero- gr.-lat. luft-, fly- aerogram
akro- gr. ytterst, høyest akronym
akva- lat. vann- akvakultur
ambi-, ambo- lat. tve-, dobbelt- ambivalent
amfi- gr. om, omkring, tosidig amfiscene
an- (foran vokal) gr. u-, ikke- anarki
ana- gr. opp, tilbake, gjen- anakronisme
andro- gr. mann-, menneske- androfag
anglo- lat. engelsk- anglofil
ante- lat. før, foran antesipere
anti- gr. motsatt, imot antipati
anto- gr. blomst- antologi
antropo- gr. menneske- antropolog
apo- gr. bortfall, nektelse apostrof
aristo- gr. best aristokrat
aritmo- gr. tall-, regnings- aritmetikk
arkeo- gr. old-, gammel- arkeologi
astro- gr. stjerne- astrofysikk
atmo- gr. damp-, luft- atmosfære
audi-, audio- lat. hørsel- auditorium
auto- gr. selv- autodidakt
avant- fr. for-, før- avantgarde
avi- lat. fugl-, flyging aviatikk
baro- gr. trykk-, lufttrykk- barometer
bary- gr. tung, dyp baryton
bas- lat. lav, dyp basrelieff
bene- lat. vel- benefisere
bi- lat. tosidig, dobbel bilateral
bi- ty. ved, hos bifalle
biblio- gr. bok- bibliotek
bio- gr. livs-, levnets- biodynamisk
carbo- (se karbo-)
centi- lat. hundredels- centimeter
centri- (se sentri-)
cerebro- lat. hjerne- cerebrospinal
cirkum- lat. omkring- cirkumpolar
cis- lat. dennesidig cisalpinsk
con- (se kon-)
cyklo- (se syklo-)
de- lat. av-, fra- desentralisere
deci- (se desi-)
deka- gr. ti ganger dekade
demi- fr. halv- demimonde
demo- gr. folke- demokrati
dermato- gr. hud- dermatolog
des- fr. mis-, van-, u- desorientere
desi- lat. tidel desiliter
di-, dis- gr. dobbelt, tosidig dipol
dia- gr. gjennom, veksling, tvers over dialog
dis- lat. u-, mis-, van- disfavør
disko- gr. plate-, skive- diskotek
duo- lat. to-, tve- duo, duell
dys- gr. u-, mis-, van- dysleksi
eks- (ex-, e-) lat. bort fra; forhenværende eksepsjonell
ekso- gr. utenfor, ytre eksogen
ekstra- lat. utenfor, utover, utenom ekstraordinær
ekvi- lat. like-, ens- ekvivalent
en- gr. inne, i energi
endo- gr. innvendig, indre endokrin
epi- gr. etter, på, ved epilog
ergo- gr. arbeid- ergoterapi
erke- gr. over-, første- erkeengel
etno- gr. folkeslag-, folke- etnologi
eto- gr. samfunnsmoralsk-, vane-, skikk- etologi
eu-, ev- gr. godt, riktig eutanasi
feno- gr. fremtonings-, som viser seg fenomen
ferro- lat. jern- ferrolegering
fleks- lat. vedr. bøyning fleksibel
foto- gr. lys- fotosyntese
franko- lat. fransk- frankofil
fysio- gr. natur-, legeme- fysioterapi
gastro- gr. mage- gastronom
general- lat. hoved-, over-; alminnelig, allmenn generalforsamling
geo- gr. vedr. jordkloden geometri
giga- gr. kjempe-, milliard- gigant
glyko-, gluko- gr. sukker-, søt- glykose
grand- fr. stor- grandtante
gravi- lat. tung, tyngde- graviditet
gyneko- gyno- gr. kvinne- gynekolog
gyro-, giro- gr. omdreinings- gyroskop
hagio- gr. helgen-, hellig- hagiolatri
haut- fr. høy hautrelieff
heksa- gr. seks- heksameter
hekto- gr. hundre- hektogram
heliko- gr. propell-, spiral- helikopter
helio- gr. sol- heliotrop
hemato-, hemo- gr. blod- hemoglobin
hemi- gr. halv- hemisfære
hepta- gr. sju- heptakord
herb- lat. gress-, plante- herbarium
hetero- gr. annen, annerledes heterodoks
hiero- gr. hellig-, preste- hieroglyf
hippo- gr. heste- hippodrom
homo- (homeo-, homøo-) gr. like, ens, samme homogen
human- lat. menneske- humanitær
hydro- gr. vann- hydrofoil
hygro- gr. fuktighets- hygrometer
hyper- gr. over-, overdrevent hypermoderne
hypno- gr. søvn- hypnose
hypo- gr. under- hypotese
ideo- gr. tanke-, idé- ideologi
idio- gr. særegen, personlig idiomatisk
in- (il-, im-) lat. inn-, i-, innpå- immigrere
in- (il-, im-) lat. u-, ikke- illegal
indo- lat. indisk indoeuropeisk
infra- lat. under, nedenfor infrastruktur
inter- lat. mellom-, tverr- interkontinental
intra- lat. innenfor, inni intravenøs
intro- lat. inn i, innad introdusere
iso- gr. like-, ens- isoterm
juri- lat. retts- jurisdiksjon
kako- gr. ond, slett kakofoni
kalli-, kalo- gr. vakker, god kalligrafi
karbo- lat. kull- karbohydrater
kardio- gr. hjerte- kardiogram
kata- gr. nedad, etter katarakt
kilo- gr. tusen- kilometer
kine- gr. bevegelse kinetisk
kir-, kiro- gr. hånd- kiropraktor
kon- (ko-, kol-, kom-) lat. med-, sammen- konferanse
kontra- lat. mot-, overfor- kontrarevolusjon
koreo- gr. dans- koreograf
kosmo- gr. verdens-, verdensrom- kosmopolitt
krom- (kromo-) gr. farge- kromotypi
kron-, krono- gr. tids- kronometer
krypto- gr. hemmelig, skjult kryptisk
kvadr- lat. fire, fire ganger kvadrilje
kvart- lat. fjerdedel, fire- kvartal
kvasi- lat. uekte, tilsynelatende kvasivitenskapelig
kvint- lat. fem- kvintett
labi-, labio- lat. leppe- labiodental
lakto- lat. melke- laktovegetabilsk
lapido- lat. stein- lapidarisk
laryngo- gr. strupe- laryngoskop
legi- lat. lov-, retts- legitim
leuko-, levko- gr. hvit- leukemi
loko- lat. sted-, steds- lokalisere
luci- lat. lys- luciditet
magn- lat. stor- magnifikk
makro- gr. stor- makrokosmos
mal- fr./lat. dårlig, u- malplassert
manu- lat. hånd- manuskript
matri- lat. mor-, moder- matriarkat
medi-, medio- lat. middel- mediokritet
mega- gr. million-, kjempe- megatonn
meta- gr. etter-, senere; mellom- metafysikk
meteoro- gr. atmosfære-, vær-, høyde- meteoritt
metro- gr. mål, vekt, takt metronom
metro- gr. moder- metropol
mezzo- it. middel-, mellom- mezzosopran
mikro- gr. liten, milliondel mikrobiologi
milli- lat. tusendel millimeter
mini- lat. liten minimal
miso- gr. fiende, som hater misantrop
mono- gr. enkelt, alene monogami
multi- lat. mange ganger, fler multilateral
narko- gr. bedøvende, søvn- narkotikum
nau- gr. skips-, sjøfarts- nautisk
navi- lat. skips-, sjø- navigasjon
nekro- gr. lik-, død nekrolog
neo- gr. ny- neofascisme
neuro-, nevro- gr. nerve- nevrose
neutro- (se nøytro-)
non- lat. ikke-, u- nonfigurativ
novo- lat. ny- novise
nukleo- lat. kjerne- nukleoprotein
nøytro- lat. ingen, upartisk nøytralisere
ob- (of-, ok-, op-) lat. mot-, for-, på grunn av offensiv
oksi-, oksy- gr. sur-, skarp-, surstoffholdig oksidere
okto- gr. åtte- oktav
oligo- gr. få, mangel oligarki
omni- lat. all-, alt- omnibus
orto- gr. rett-, like- ortodoks
oto- gr. øre- otoskop
paleo- gr. gammel-, urtids- paleontologi
pan- gr. all- panteisme
para- gr. ut over, utenfor, uegentlig parapsykologi
para- it. beskyttende parasoll
patri- gr., lat. far-, fedrelands- patriark
ped- gr. barne-, gutte-, oppdragelses- pedagog
pedi- lat. fot- pedikyre
pelago- gr. hav- pelagisk
pene- lat. nesten peninsula
penta- gr. fem- pentagon
per- lat. gjennom perforere
peri- gr. om, rundt periferi
ph- (se f-)
plen-, pleni- lat. full, fullstendig plenarforsamling
pluto- gr. rikdoms-, rikmanns- plutokrati
pneuma-, pnevma- gr. luft-, vind-, pust-, lunge- pneumatisk
pol-, polar- gr. pol- polarisasjon
poli- gr. by-, stats- politikk
poly- gr. meget, mange-, fler- polyglott
post- lat. etter postdatere
pre- lat. forut, før prefabrikasjon
premier- fr. første- premierminister
prim- lat. første, fremste primitiv
prior- lat. foran, over- prioritet
pro- lat. for, foran, fremover prolog
proto- gr. først prototyp
pseudo-, psevdo- gr. falsk, uekte pseudonym
psyko- gr. sinns-, sjels- psykopati
pter- gr. vinge- pterosaurus
puri- lat. ren-, renhets- puritansk
pyro- gr. ild-, feber- pyroman
qu- (se kv-)
radi- lat. stråle- radiator
regi- lat. konge-, styre- regime
retro- lat. tilbake- retrospektiv
rhino- gr. nese- rhinolog
san- lat. sunn- sanere
sankt- lat. hellig- sanksjon
sekund- lat. annen- sekundær
semi- lat. halv- semifinale
sentri- lat. midtpunkts- sentrifuge
sept- lat. sju- september
sign- lat. tegn-, betydnings- signifikant
simpli- lat. enkel simplifisere
soli- lat. ene-, alene- solitær
somn- lat. søvn- somnolent
sosio- lat. samfunns- sosialisere
steno- gr. sammentrengt, innen snevre grenser stenografi
stereo- gr. romlig stereofoni
strat- lat. lag- stratusskyer
strat- gr. krigskunst- strategi
sub- (suf-) lat. under- subtropisk
sulf- lat. svovel- sulfat
super- lat. over- supermarked
supra- lat. over- supranaturalistisk
sur- fr. over- surrealisme
syn- (syl-, sym-, syr-) gr. med, sammen med synkron
taks- gr. orden, oppstilling taktikk
tele- gr. fjern- telefon
teo- gr. guds- teologi
term- gr. varme- termostat
terra- lat. jord- terrasse
tetra- gr. fire- tetragon
toksi- gr. gift- toksisk
topo- gr. steds- topografi
trans- lat. over-, på den andre siden transkontinental
tri- lat., gr. tre- triangel
turbo- lat. virvel-, turbin- turbulent
ultimo- lat. sist ultimatum
ultra- lat. hinsides, mer enn, ytterlig ultrakonservativ
un(i)- lat. en-, ens- uniform
ur- ty. opprinnelig urmenneske
urb- lat. by- urbanisering
varia-, vario- lat. forandring varieté
verb- lat. ord- verbal
veri- lat. sann-, sikker- verifisere
via- lat. vei viadukt
vise- lat. stedfortreder visepresident
vitri- lat. glass- vitrineskap
vivi- lat. levende- viviseksjon
vok- lat. stemme- vokal
xeno- gr. fremmed- xenofobi
xylo- gr. tre- (som stoff) xylografi
øko- gr. hjemme-, husholdnings-, miljø- økologi
Etterstavelse Språk Betydning Eksempel
-abel lat. i stand til variabel
-agog gr. leder, fører demagog
-algi gr. smerte kardialgi
-and lat. som skal gjøres noe med eksaminand
-ant lat. som gjør noe demonstrant
-arki gr. -styre, -makt, -velde anarki
-asjon lat. om handling demonstrasjon
-ator lat. om den handlende isolator
-bat gr. -gjenger akrobat
-cid lat. -drepende, -dreper baktericid
-cytt gr. -celle leukocytt
-demi gr. folke- epidemi
-desi gr. inndeling, oppmåling geodesi
-didakt gr. vedr. undervisning, -lært autodidakt
-doks gr. troende ortodoks
-drom gr. -bane velodrom
-dukt lat. -leder, -ledning akvedukt
-eder gr. sete, -flater polyeder
-emi gr. blodsykdom leukemi
-end lat. som bør gjøres dividend
-ent lat. som gjør noe referent
-escens lat. begynnelsen av en handling fluorescens
-esse fr. -kvinne baronesse
-esse fr. -het delikatesse
-estesi gr. vedr. følelse anestesi
-ette fr., it. liten operette
-fag gr. -eter, -spiser antropofag
-fan gr. gjennomsiktig cellofan
-fasi gr. -tale afasi
-feksjon lat. virkning infeksjon
-fikasjon lat. virkning simplifikasjon
-fiks lat. festet prefiks
-fil gr. -venn, -elsker bibliofil
-fisere lat. gjøre til, bevirke elektrifisere
-flasjon lat. blåsning deflasjon
-fleks lat. vedr. bøyning refleks
-fobi gr. frykt, skrekk klaustrofobi
-fon gr. tone, lyd, klang mikrofon
-form lat. -lignende, form konform
-frase gr. vedr. tale parafrase
-ftong gr. språklyd diftong
-fugal lat. som flykter fra sentrifugal
-fähig ty. egnet, skikket salongfähig
-gam gr. -gifte, giftermål monogam
-gen gr. -fremkallende, -artet patogen
-genese gr. opprinnelse partenogenese
-glotto gr. tunge-, -språk polyglott
-glyf gr. tegn, inngravering hieroglyff
-gnosi gr. kjennskap, kunnskap prognose
-gon gr. -kant, -vinkel pentagon
-graf gr. tegner, skriver kardiograf
-gram gr. tegn, opptegnelse telegram
-gyno gr. kvinne polygyni
-iasis gr. lidelse, sykdom psoriasis
-iater gr. lege psykiater
-iatri gr. legekunst psykiatri
-ibel lat. i stand til disponibel
-id gr. -lignende mongoloid
-isjon lat. handling ekspedisjon
-isme gr. egenskap fanatisme
bevegelse, lære naturalisme
særegent for et språk danisme
-isse gr.-lat. kvinne abbedisse
-issimus lat. høyeste grad pianissimo
-ist fr. tilhenger, utøver fiolinist
-itis, -itt gr. betennelsessykdom bronkitt
-itor lat. som utfører en handling kreditor
-kefal gr. hode encefalitt
-krati gr. herredømme, styre demokrati
-kret lat. utskillelse, avgjørelse sekret
-latri gr. dyrkelse idolatri
-lit gr. stein monolitt
-logi gr. lære, vitenskap psykologi
-lyse gr. (opp)løsning analyse
-mani gr. galskap kleptomani
-ment lat. middel, tilstand fundament
-mester lat. månedlig trimester
-meter gr. måler barometer
-metri gr. måling geometri
-mnesi gr. hukommelse amnesi
-mobil lat. bevegelse automobil
-morf gr. form, skikkelse metamorfose
-naut gr. sjøfarer kosmonaut
-neso, -nesia gr. -øyer Indonesia
-nomi gr. -lovgivning, -kunnskap autonomi
-onym gr. navn, betydning synonym
-opi gr. syn presbyopi
-orama gr. skue, syn panorama
-ose, -osis gr. (kronisk) sykdom tuberkulose
-pati gr. følelse, lidelse sympati
-ped gr. vedr. barn, oppdragelse logoped
-pelago gr. hav arkipelag
-petal lat. som søker mot sentripetal
-pol gr. -by metropol
-pol gr. som angår en pol dipol
-pter gr. med vinger helikopter
-ré gr. utstrømming, utflod diaré
-saurus gr. øgle dinosaurus
-sfære gr. -kule; -lag, -region troposfære
-simil lat. -lik faksimile
-skop gr. -seer periskop
-skript lat. -skrift manuskript
-sofi gr. visdom, kunnskap filosofi
-som gr. legeme, legemsform kromosom
-spekt lat. iakttagelse, syn prospekt
-stat gr. som vedlikeholder en tilstand termostat
-steni gr. kraft, styrke asteni
-strofe gr. vending katastrofe
-tagme gr. -ordning, grammatisk helhet syntagme
-taks gr. orden, innstilling syntaks
-tek gr. gjemmested, samling apotek
-teisme gr. gudelære panteisme
-terapi gr. sykdomsbehandling fysioterapi
-term gr. -varme isoterm
-tese gr. setning, stilling hypotese
-tom gr. som skjærer mikrotom
-trofi gr. ernæring dystrofi
-tør, -trise fr. som utfører noe ekspeditør
-urgi gr. verk, arbeid dramaturgi
-vert lat. -vendt, -snudd; ombyttet introvert
-visjon lat. -syn revisjon
-vok lat. -stemt ekvivokk
-vor lat. -eter herbivor
-ør, -øse fr. som utfører noe arrangør

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.