Fremmedord er ord fra et annet (fremmed) språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke fullt ut er blitt tilpasset språket det er lånt inn i.

Lånord

Fremmedord blir ofte brukt til forskjell fra lånord. Et lånord er et ord som er lånt fra et annet språk, men som er blitt tilpasset strukturen i språket det er lånt inn i, for eksempel i skrivemåte og bøyning. Ordet «sjåfør» er et lånord i norsk fordi det har fått norsk skrivemåte og følger norsk bøyningsmønster, mens «à jour» må anses som et fremmedord. I praksis er det vanskelig å skille fremmedord og lånord fra hverandre, og derfor er det rimeligere å anse fremmedord som lånord som i låntakerspråket ikke har gjennomgått strukturell tilpasning.

Fremmedord og arveord

Hovedmengden av eldre fremmedord i norsk kommer fra gresk og latin, brakt inn via engelsk, tysk og fransk. Hit hører mange ord som norsk har hatt siden middelalderen (for eksempel profet, som kom inn i norsk før 1250), 1500- og 1600-tallet (for eksempel konfirmasjon, politisk og register) og 1700- og 1800-tallet (for eksempel garnison og ingeniør). De skiller seg fra hjemlige ord, eller arveord, særlig ved å ha hovedtrykk på en annen stavelse enn rotstavelsen. I normaltalemål (bokmåls- og nynorskuttale) regnes det derfor som feil å si for eksempel tellefon, enda denne uttalen nettopp er en tilpasning til norsk struktur og svarer til behandlingen i engelsk (telephone).

Fremmedord skiller seg også fra arveord ved at man ofte ikke kan bruke sin erfaring som språkbruker til å resonnere seg fram til hva ordet betyr. Betydningen av ordet demokrati, av gresk demos 'folk' og -kratia 'styre', er ikke åpenbar sammenlignet med det hjemlige ordet «folkestyre».

Kilder til moderne fremmedord

I løpet av 1900-tallet er engelsk, mot før tysk og fransk, blitt det språket som norsk henter flest lånord og dermed fremmedord fra. Dette viser seg til dels i fremmedordenes form, for eksempel latitude, longitude mot det eldre etyde, platityde (som har tysk og fransk uttale av vokalen). De nye fremmedordene er ofte hjemlige ord i engelsk, med hovedtrykk på rotstavelsen som i norsk, men skiller seg isteden ut ved engelsk uttale og skriftform (for eksempel «roughneck» og «roustabout», yrkesbetegnelser i oljeboring). Lydlig kan de da avvike fra lydsystemet i norsk, for eksempel diftongen ei i «container» jevnført med ei i hjemlige ord («vei»).

De fleste latinske og greske fremmedord kan lett overføres til fornorsket skrivemåte etter velkjente mønstre (for eksempel at ph blir f, -tion blir -sjon). Derimot kan tilsvarende mønstre mangle for overføringen av fremmedord som er hjemlige ord i engelsk, for eksempel «clutch», som derfor ennå blir skrevet slik eller «kløtsj», men ikke «klutsj».

Fremmedordenes enkelte bestanddeler

Forstavelse

Språk

Betydning

Eksempel

a- gresk u-, ikke- atypisk
ab- latin av, fra abdisere
ad- (af-, al-) latin til, mot, ved advent
aero- gresk luft-, fly- aerogram
akro- gresk ytterst, høyest akronym
akva- latin vann- akvakultur
ambi-, ambo- latin tve-, dobbelt- ambivalent
amfi- gresk om, omkring, tosidig amfiscene
an- (foran vokal) gresk u-, ikke- anarki
ana- gresk opp, tilbake, gjen- anakronisme
andro- gresk mann-, menneske- androfag
anglo- latin engelsk- anglofil
ante- latin før, foran antesipere
anti- gresk motsatt, imot antipati
anto- gresk blomst- antologi
antropo- gresk menneske- antropolog
apo- gresk bortfall, nektelse apostrof
aristo- gresk best aristokrat
aritmo- gresk tall-, regnings- aritmetikk
arkeo- gresk old-, gammel- arkeologi
astro- gresk stjerne- astrofysikk
atmo- gresk damp-, luft- atmosfære
audi-, audio- latin hørsel- auditorium
auto- gresk selv- autodidakt
avant- fransk for-, før- avantgarde
avi- latin fugl-, flyging aviatikk
baro- gresk trykk-, lufttrykk- barometer
bary- gresk tung, dyp baryton
bas- latin lav, dyp basrelieff
bene- latin vel- benefisere
bi- latin tosidig, dobbel bilateral
bi- tysk ved, hos bifalle
biblio- gresk bok- bibliotek
bio- gresk livs-, levnets- biodynamisk
centi- latin hundredels- centimeter
cerebro- latin hjerne- cerebrospinal
cirkum- latin omkring- cirkumpolar
cis- latin dennesidig cisalpinsk
de- latin av-, fra- desentralisere
deka- gresk ti ganger dekade
demi- fransk halv- demimonde
demo- gresk folke- demokrati
dermato- gresk hud- dermatolog
des- fransk mis-, van-, u- desorientere
desi- latin tidel desiliter
di-, dis- gresk dobbelt, tosidig dipol
dia- gresk gjennom, veksling, tvers over dialog
dis- latin u-, mis-, van- disfavør
disko- gresk plate-, skive- diskotek
duo- latin to-, tve- duo, duell
dys- gresk u-, mis-, van- dysleksi
eks- (ex-, e-) latin bort fra; forhenværende eksepsjonell
ekso- gresk utenfor, ytre eksogen
ekstra- latin utenfor, utover, utenom ekstraordinær
ekvi- latin like-, ens- ekvivalent
en- gresk inne, i energi
endo- gresk innvendig, indre endokrin
epi- gresk etter, på, ved epilog
ergo- gresk arbeid- ergoterapi
erke- gresk over-, første- erkeengel
etno- gresk folkeslag-, folke- etnologi
eto- gresk samfunnsmoralsk-, vane-, skikk- etologi
eu-, ev- gresk godt, riktig eutanasi
feno- gresk fremtonings-, som viser seg fenomen
ferro- latin jern- ferrolegering
fleks- latin vedrørende bøyning fleksibel
foto- gresk lys- fotosyntese
franko- latin fransk- frankofil
fysio- gresk natur-, legeme- fysioterapi
gastro- gresk mage- gastronom
general- latin hoved-, over-; alminnelig, allmenn generalforsamling
geo- gresk vedrørende jordkloden geometri
giga- gresk kjempe-, milliard- gigant
glyko-, gluko- gresk sukker-, søt- glykose
grand- fransk stor- grandtante
gravi- latin tung, tyngde- graviditet
gyneko- gyno- gresk kvinne- gynekolog
gyro-, giro- gresk omdreinings- gyroskop
hagio- gresk helgen-, hellig- hagiolatri
haut- fransk høy hautrelieff
heksa- gresk seks- heksameter
hekto- gresk hundre- hektogram
heliko- gresk propell-, spiral- helikopter
helio- gresk sol- heliotrop
hemato-, hemo- gresk blod- hemoglobin
hemi- gresk halv- hemisfære
hepta- gresk sju- heptakord
herb- latin gress-, plante- herbarium
hetero- gresk annen, annerledes heterodoks
hiero- gresk hellig-, preste- hieroglyf
hippo- gresk heste- hippodrom
homo- (homeo-, homøo-) gresk like, ens, samme homogen
human- latin menneske- humanitær
hydro- gresk vann- hydrofoil
hygro- gresk fuktighets- hygrometer
hyper- gresk over-, overdrevent hypermoderne
hypno- gresk søvn- hypnose
hypo- gresk under- hypotese
ideo- gresk tanke-, idé- ideologi
idio- gresk særegen, personlig idiomatisk
in- (il-, im-) latin inn-, i-, innpå- immigrere
in- (il-, im-) latin u-, ikke- illegal
indo- latin indisk indoeuropeisk
infra- latin under, nedenfor infrastruktur
inter- latin mellom-, tverr- interkontinental
intra- latin innenfor, inni intravenøs
intro- latin inn i, innad introdusere
iso- gresk like-, ens- isoterm
juri- latin retts- jurisdiksjon
kako- gresk ond, slett kakofoni
kalli-, kalo- gresk vakker, god kalligrafi
karbo- latin kull- karbohydrater
kardio- gresk hjerte- kardiogram
kata- gresk nedad, etter katarakt
kilo- gresk tusen- kilometer
kine- gresk bevegelse kinetisk
kir-, kiro- gresk hånd- kiropraktor
kon- (ko-, kol-, kom-) latin med-, sammen- konferanse
kontra- latin mot-, overfor- kontrarevolusjon
koreo- gresk dans- koreograf
kosmo- gresk verdens-, verdensrom- kosmopolitt
krom- (kromo-) gresk farge- kromotypi
kron-, krono- gresk tids- kronometer
krypto- gresk hemmelig, skjult kryptisk
kvadr- latin fire, fire ganger kvadrilje
kvart- latin fjerdedel, fire- kvartal
kvasi- latin uekte, tilsynelatende kvasivitenskapelig
kvint- latin fem- kvintett
labi-, labio- latin leppe- labiodental
lakto- latin melke- laktovegetabilsk
lapido- latin stein- lapidarisk
laryngo- gresk strupe- laryngoskop
legi- latin lov-, retts- legitim
leuko-, levko- gresk hvit- levkemi
loko- latin sted-, steds- lokalisere
luci- latin lys- luciditet
magn- latin stor- magnifikk
makro- gresk stor- makrokosmos
mal- fransk, latin dårlig, u- malplassert
manu- latin hånd- manuskript
matri- latin mor-, moder- matriarkat
medi-, medio- latin middel- mediokritet
mega- gresk million-, kjempe- megatonn
meta- gresk etter-, senere; mellom- metafysikk
meteoro- gresk atmosfære-, vær-, høyde- meteoritt
metro- gresk mål, vekt, takt metronom
metro- gresk moder- metropol
mezzo- italiensk middel-, mellom- mezzosopran
mikro- gresk liten, milliondel mikrobiologi
milli- latin tusendel millimeter
mini- latin liten minimal
miso- gresk fiende, som hater misantrop
mono- gresk enkelt, alene monogami
multi- latin mange ganger, fler multilateral
narko- gresk bedøvende, søvn- narkotikum
nau- gresk skips-, sjøfarts- nautisk
navi- latin skips-, sjø- navigasjon
nekro- gresk lik-, død nekrolog
neo- gresk ny- neofascisme
neuro-, nevro- gresk nerve- nevrose
non- latin ikke-, u- nonfigurativ
novo- latin ny- novise
nukleo- latin kjerne- nukleoprotein
nøytro- latin ingen, upartisk nøytralisere
ob- (of-, ok-, op-) latin mot-, for-, på grunn av offensiv
oksi-, oksy- gresk sur-, skarp-, surstoffholdig oksidere
okto- gresk åtte- oktav
oligo- gresk få, mangel oligarki
omni- latin all-, alt- omnibus
orto- gresk rett-, like- ortodoks
oto- gresk øre- otoskop
paleo- gresk gammel-, urtids- paleontologi
pan- gresk all- panteisme
para- gresk ut over, utenfor, uegentlig parapsykologi
para- italiensk beskyttende parasoll
patri- gresk, latin far-, fedrelands- patriark
ped- gresk barne-, gutte-, oppdragelses- pedagog
pedi- latin fot- pedikyre
pelago- gresk hav- pelagisk
pene- latin nesten peninsula
penta- gresk fem- pentagon
per- latin gjennom perforere
peri- gresk om, rundt periferi
plen-, pleni- latin full, fullstendig plenarforsamling
pluto- gresk rikdoms-, rikmanns- plutokrati
pneuma-, pnevma- gresk luft-, vind-, pust-, lunge- pneumatisk
pol-, polar- gresk pol- polarisasjon
poli- gresk by-, stats- politikk
poly- gresk meget, mange-, fler- polyglott
post- latin etter postdatere
pre- latin forut, før prefabrikasjon
premier- fransk første- premierminister
prim- latin første, fremste primitiv
prior- latin foran, over- prioritet
pro- latin for, foran, fremover prolog
proto- gresk først prototyp
pseudo-, psevdo- gresk falsk, uekte pseudonym
psyko- gresk sinns-, sjels- psykopati
pter- gresk vinge- pterosaurus
puri- latin ren-, renhets- puritansk
pyro- gresk ild-, feber- pyroman
radi- latin stråle- radiator
regi- latin konge-, styre- regime
retro- latin tilbake- retrospektiv
rhino- gresk nese- rhinolog
san- latin sunn- sanere
sankt- latin hellig- sanksjon
sekund- latin annen- sekundær
semi- latin halv- semifinale
sentri- latin midtpunkts- sentrifuge
sept- latin sju- september
sign- latin tegn-, betydnings- signifikant
simpli- latin enkel simplifisere
soli- latin ene-, alene- solitær
somn- latin søvn- somnolent
sosio- latin samfunns- sosialisere
steno- gresk sammentrengt, innen snevre grenser stenografi
stereo- gresk romlig stereofoni
strat- latin lag- stratusskyer
strat- gresk krigskunst- strategi
sub- (suf-) latin under- subtropisk
sulf- latin svovel- sulfat
super- latin over- supermarked
supra- latin over- supranaturalistisk
sur- fransk over- surrealisme
syn- (syl-, sym-, syr-) gresk med, sammen med synkron
taks- gresk orden, oppstilling taktikk
tele- gresk fjern- telefon
teo- gresk guds- teologi
term- gresk varme- termostat
terra- latin jord- terrasse
tetra- gresk fire- tetragon
toksi- gresk gift- toksisk
topo- gresk steds- topografi
trans- latin over-, på den andre siden transkontinental
tri- latin, gresk tre- triangel
turbo- latin virvel-, turbin- turbulent
ultimo- latin sist ultimatum
ultra- latin hinsides, mer enn, ytterlig ultrakonservativ
un(i)- latin en-, ens- uniform
ur- tysk opprinnelig urmenneske
urb- latin by- urbanisering
varia-, vario- latin forandring varieté
verb- latin ord- verbal
veri- latin sann-, sikker- verifisere
via- latin vei viadukt
vise- latin stedfortreder visepresident
vitri- latin glass- vitrineskap
vivi- latin levende- viviseksjon
vok- latin stemme- vokal
xeno- gresk fremmed- xenofobi
xylo- gresk tre- (som stoff) xylografi
øko- gresk hjemme-, husholdnings-, miljø- økologi

Etterstavelse

Språk

Betydning

Eksempel

-abel latin i stand til variabel
-agog gresk leder, fører demagog
-algi gresk smerte kardialgi
-and latin som skal gjøres noe med eksaminand
-ant latin som gjør noe demonstrant
-arki gresk -styre, -makt, -velde anarki
-asjon latin om handling demonstrasjon
-ator latin om den handlende isolator
-bat gresk -gjenger akrobat
-cid latin -drepende, -dreper baktericid
-cytt gresk -celle leukocytt
-demi gresk folke- epidemi
-desi gresk inndeling, oppmåling geodesi
-didakt gresk vedrørende undervisning, -lært autodidakt
-doks gresk troende ortodoks
-drom gresk -bane velodrom
-dukt latin -leder, -ledning akvedukt
-eder gresk sete, -flater polyeder
-emi gresk blodsykdom leukemi
-end latin som bør gjøres dividend
-ent latin som gjør noe referent
-escens latin begynnelsen av en handling fluorescens
-esse fransk -kvinne baronesse
-esse fransk -het delikatesse
-estesi gresk vedrørende følelse anestesi
-ette fransk, italiensk liten operette
-fag gresk -eter, -spiser antropofag
-fan gresk gjennomsiktig cellofan
-fasi gresk -tale afasi
-feksjon latin virkning infeksjon
-fikasjon latin virkning simplifikasjon
-fiks latin festet prefiks
-fil gresk -venn, -elsker bibliofil
-fisere latin gjøre til, bevirke elektrifisere
-flasjon latin blåsning deflasjon
-fleks latin vedrørende bøyning refleks
-fobi gresk frykt, skrekk klaustrofobi
-fon gresk tone, lyd, klang mikrofon
-form latin -lignende, form konform
-frase gresk vedrørende tale parafrase
-ftong gresk språklyd diftong
-fugal latin som flykter fra sentrifugal
-fähig tysk egnet, skikket salongfähig
-gam gresk -gifte, giftermål monogam
-gen gresk -fremkallende, -artet patogen
-genese gresk opprinnelse partenogenese
-glotto gresk tunge-, -språk polyglott
-glyf gresk tegn, inngravering hieroglyff
-gnosi gresk kjennskap, kunnskap prognose
-gon gresk -kant, -vinkel pentagon
-graf gresk tegner, skriver kardiograf
-gram gresk tegn, opptegnelse telegram
-gyno gresk kvinne polygyni
-iasis gresk lidelse, sykdom psoriasis
-iater gresk lege psykiater
-iatri gresk legekunst psykiatri
-ibel latin i stand til disponibel
-id gresk -lignende mongoloid
-isjon latin handling ekspedisjon
-isme gresk egenskap fanatisme
- - bevegelse, lære naturalisme
- - særegent for et språk danisme
-isse latin kvinne abbedisse
-issimus latin høyeste grad pianissimo
-ist fransk tilhenger, utøver fiolinist
-itis, -itt gresk betennelsessykdom bronkitt
-itor latin som utfører en handling kreditor
-kefal gresk hoder encefalitt
-krati gresk herredømme, styre demokrati
-kret latin utskillelse, avgjørelse sekret
-latri gresk dyrkelse idolatri
-lit gresk stein monolitt
-logi gresk lære, vitenskap psykologi
-lyse gresk (opp)løsning analyse
-mani gresk galskap kleptomani
-ment latin middel, tilstand fundament
-mester latin månedlig trimester
-meter gresk måler barometer
-metri gresk måling geometri
-mnesi gresk hukommelse amnesi
-mobil latin bevegelse automobil
-morf gresk form, skikkelse metamorfose
-naut gresk sjøfarer kosmonaut
-neso, -nesia gresk -øyer Indonesia
-nomi gresk -lovgivning, -kunnskap autonomi
-onym gresk navn, betydning synonym
-opi gresk syn presbyopi
-orama gresk skue, syn panorama
-ose, -osis gresk (kronisk) sykdom tuberkulose
-pati gresk følelse, lidelse sympati
-ped gresk vedrørende barn, oppdragelse logoped
-pelago gresk hav arkipelag
-petal latin som søker mot sentripetal
-pol gresk -by metropol
-pol gresk som angår en pol dipol
-pter gresk med vinger helikopter
-ré gresk utstrømming, utflod diaré
-saurus gresk øgle dinosaurus
-sfære gresk -kule; -lag, -region troposfære
-simil latin -lik faksimile
-skop gresk -seer periskop
-skript latin -skrift manuskript
-sofi gresk visdom, kunnskap filosofi
-som gresk legeme, legemsform kromosom
-spekt latin iakttagelse, syn prospekt
-stat gresk som vedlikeholder en tilstand termostat
-steni gresk kraft, styrke asteni
-strofe gresk vending katastrofe
-tagme gresk -ordning, grammatisk helhet syntagme
-taks gresk orden, innstilling syntaks
-tek gresk gjemmested, samling apotek
-teisme gresk gudelære panteisme
-terapi gresk sykdomsbehandling fysioterapi
-term gresk -varme isoterm
-tese gresk setning, stilling hypotese
-tom gresk som skjærer mikrotom
-trofi gresk ernæring dystrofi
-tør, -trise fransk som utfører noe ekspeditør, ekspeditrise
-urgi gresk verk, arbeid dramaturgi
-vert latin -vendt, -snudd; ombyttet introvert
-visjon latin -syn revisjon
-vok latin -stemt ekvivokk
-vor latin -eter herbivor
-ør, -øse fransk som utfører noe sufflør, suffløse

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg