Fremmedord, ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.

Fremmedord blir dels brukt til forskjell fra lånord. Et lånord er da et ord fra et fremmed språk som er blitt tilpasset strukturen i språket det er lånt inn i, for eksempel i skrivemåte og grammatikk. Ordet 'sjåfør' er et lånord i norsk fordi det har fått norsk skrivemåte og følger norske bøyningsmønstre, mens 'à jour' av motsatte grunner må anses som et fremmedord. I praksis er det vanskelig å skille fremmedord og lånord fra hverandre, og derfor er det rimeligere å anse fremmedord som en mengde lånord som i låntakerspråket ikke har gjennomgått strukturell tilpassing.

Hovedmengden av eldre fremmedord i norsk kommer fra gresk og latin, brakt inn via engelsk, tysk og fransk. Hit hører mange ord som norsk har hatt siden middelalderen (f.eks. profet før 1250), 1500- og 1600-tallet (f.eks. konfirmasjon, politisk, register) og 1700- og 1800-tallet (f.eks. garnison, ingeniør). De skiller seg fra hjemlige ord, eller arveord, særlig ved å ha hovedtrykk på en annen stavelse enn rotstavelsen. I normaltalemål (bokmåls- og nynorskuttale) regnes det derfor som feil å si f.eks. «tellefon», enda denne uttalen nettopp er en tilpasning til norsk struktur og svarer til behandlingen i engelsk (telephone).

Fremmedord skiller seg også fra arveord ved at en ofte ikke kan bruke sin erfaring som språkbruker til å resonnere seg fram til hva ordet betyr. Betydningen av ordet demokrati, av gr. demos 'folk', og -kratia 'styre', er ikke åpenbar, sammenlignet med det hjemlige folkestyre. 

I løpet av 1900-tallet er engelsk, mot før tysk og fransk, blitt det språket som norsk tar flest lånord, og dermed fremmedord, fra. Dette viser seg til dels i fremmedordenes form, f.eks. latitude, longitude mot det eldre etyde, platityde (som har tysk og fransk uttale av vokalen). De nye fremmedordene er ofte hjemlige ord i engelsk, med hovedtrykk på rotstavelsen som i norsk, men skiller seg i stedet ut ved engelsk uttale og skriftform (f.eks. roughneck og roustabout, yrkesbetegnelser i oljeboring). Lydlig kan de da avvike fra lydsystemet i norsk, f.eks. diftongen ei i container jevnført med ei i hjemlige ord (vei). Mens de fleste latinske og greske fremmedord lett kan overføres til fornorsket skrivemåte etter velkjente mønstre (f.eks. at ph blir f, -tion blir -sjon), kan tilsvarende mønstre mangle for overføringen av fremmedord som er hjemlige ord i engelsk, f.eks. clutch, som derfor ennå blir skrevet slik eller «kløtsj», men ikke «klutsj».

Forstavelse Språk Betydning Eksempel
a- gr. u-, ikke- atypisk
ab- lat. av, fra abdisere
ad- (af-, al-) lat. til, mot, ved advent
aero- gr.-lat. luft-, fly- aerogram
akro- gr. ytterst, høyest akronym
akva- lat. vann- akvakultur
ambi-, ambo- lat. tve-, dobbelt- ambivalent
amfi- gr. om, omkring, tosidig amfiscene
an- (foran vokal) gr. u-, ikke- anarki
ana- gr. opp, tilbake, gjen- anakronisme
andro- gr. mann-, menneske- androfag
anglo- lat. engelsk- anglofil
ante- lat. før, foran antesipere
anti- gr. motsatt, imot antipati
anto- gr. blomst- antologi
antropo- gr. menneske- antropolog
apo- gr. bortfall, nektelse apostrof
aristo- gr. best aristokrat
aritmo- gr. tall-, regnings- aritmetikk
arkeo- gr. old-, gammel- arkeologi
astro- gr. stjerne- astrofysikk
atmo- gr. damp-, luft- atmosfære
audi-, audio- lat. hørsel- auditorium
auto- gr. selv- autodidakt
avant- fr. for-, før- avantgarde
avi- lat. fugl-, flyging aviatikk
baro- gr. trykk-, lufttrykk- barometer
bary- gr. tung, dyp baryton
bas- lat. lav, dyp basrelieff
bene- lat. vel- benefisere
bi- lat. tosidig, dobbel bilateral
bi- ty. ved, hos bifalle
biblio- gr. bok- bibliotek
bio- gr. livs-, levnets- biodynamisk
centi- lat. hundredels- centimeter
cerebro- lat. hjerne- cerebrospinal
cirkum- lat. omkring- cirkumpolar
cis- lat. dennesidig cisalpinsk
de- lat. av-, fra- desentralisere
deka- gr. ti ganger dekade
demi- fr. halv- demimonde
demo- gr. folke- demokrati
dermato- gr. hud- dermatolog
des- fr. mis-, van-, u- desorientere
desi- lat. tidel desiliter
di-, dis- gr. dobbelt, tosidig dipol
dia- gr. gjennom, veksling, tvers over dialog
dis- lat. u-, mis-, van- disfavør
disko- gr. plate-, skive- diskotek
duo- lat. to-, tve- duo, duell
dys- gr. u-, mis-, van- dysleksi
eks- (ex-, e-) lat. bort fra; forhenværende eksepsjonell
ekso- gr. utenfor, ytre eksogen
ekstra- lat. utenfor, utover, utenom ekstraordinær
ekvi- lat. like-, ens- ekvivalent
en- gr. inne, i energi
endo- gr. innvendig, indre endokrin
epi- gr. etter, på, ved epilog
ergo- gr. arbeid- ergoterapi
erke- gr. over-, første- erkeengel
etno- gr. folkeslag-, folke- etnologi
eto- gr. samfunnsmoralsk-, vane-, skikk- etologi
eu-, ev- gr. godt, riktig eutanasi
feno- gr. fremtonings-, som viser seg fenomen
ferro- lat. jern- ferrolegering
fleks- lat. vedr. bøyning fleksibel
foto- gr. lys- fotosyntese
franko- lat. fransk- frankofil
fysio- gr. natur-, legeme- fysioterapi
gastro- gr. mage- gastronom
general- lat. hoved-, over-; alminnelig, allmenn generalforsamling
geo- gr. vedr. jordkloden geometri
giga- gr. kjempe-, milliard- gigant
glyko-, gluko- gr. sukker-, søt- glykose
grand- fr. stor- grandtante
gravi- lat. tung, tyngde- graviditet
gyneko- gyno- gr. kvinne- gynekolog
gyro-, giro- gr. omdreinings- gyroskop
hagio- gr. helgen-, hellig- hagiolatri
haut- fr. høy hautrelieff
heksa- gr. seks- heksameter
hekto- gr. hundre- hektogram
heliko- gr. propell-, spiral- helikopter
helio- gr. sol- heliotrop
hemato-, hemo- gr. blod- hemoglobin
hemi- gr. halv- hemisfære
hepta- gr. sju- heptakord
herb- lat. gress-, plante- herbarium
hetero- gr. annen, annerledes heterodoks
hiero- gr. hellig-, preste- hieroglyf
hippo- gr. heste- hippodrom
homo- (homeo-, homøo-) gr. like, ens, samme homogen
human- lat. menneske- humanitær
hydro- gr. vann- hydrofoil
hygro- gr. fuktighets- hygrometer
hyper- gr. over-, overdrevent hypermoderne
hypno- gr. søvn- hypnose
hypo- gr. under- hypotese
ideo- gr. tanke-, idé- ideologi
idio- gr. særegen, personlig idiomatisk
in- (il-, im-) lat. inn-, i-, innpå- immigrere
in- (il-, im-) lat. u-, ikke- illegal
indo- lat. indisk indoeuropeisk
infra- lat. under, nedenfor infrastruktur
inter- lat. mellom-, tverr- interkontinental
intra- lat. innenfor, inni intravenøs
intro- lat. inn i, innad introdusere
iso- gr. like-, ens- isoterm
juri- lat. retts- jurisdiksjon
kako- gr. ond, slett kakofoni
kalli-, kalo- gr. vakker, god kalligrafi
karbo- lat. kull- karbohydrater
kardio- gr. hjerte- kardiogram
kata- gr. nedad, etter katarakt
kilo- gr. tusen- kilometer
kine- gr. bevegelse kinetisk
kir-, kiro- gr. hånd- kiropraktor
kon- (ko-, kol-, kom-) lat. med-, sammen- konferanse
kontra- lat. mot-, overfor- kontrarevolusjon
koreo- gr. dans- koreograf
kosmo- gr. verdens-, verdensrom- kosmopolitt
krom- (kromo-) gr. farge- kromotypi
kron-, krono- gr. tids- kronometer
krypto- gr. hemmelig, skjult kryptisk
kvadr- lat. fire, fire ganger kvadrilje
kvart- lat. fjerdedel, fire- kvartal
kvasi- lat. uekte, tilsynelatende kvasivitenskapelig
kvint- lat. fem- kvintett
labi-, labio- lat. leppe- labiodental
lakto- lat. melke- laktovegetabilsk
lapido- lat. stein- lapidarisk
laryngo- gr. strupe- laryngoskop
legi- lat. lov-, retts- legitim
leuko-, levko- gr. hvit- levkemi
loko- lat. sted-, steds- lokalisere
luci- lat. lys- luciditet
magn- lat. stor- magnifikk
makro- gr. stor- makrokosmos
mal- fr./lat. dårlig, u- malplassert
manu- lat. hånd- manuskript
matri- lat. mor-, moder- matriarkat
medi-, medio- lat. middel- mediokritet
mega- gr. million-, kjempe- megatonn
meta- gr. etter-, senere; mellom- metafysikk
meteoro- gr. atmosfære-, vær-, høyde- meteoritt
metro- gr. mål, vekt, takt metronom
metro- gr. moder- metropol
mezzo- it. middel-, mellom- mezzosopran
mikro- gr. liten, milliondel mikrobiologi
milli- lat. tusendel millimeter
mini- lat. liten minimal
miso- gr. fiende, som hater misantrop
mono- gr. enkelt, alene monogami
multi- lat. mange ganger, fler multilateral
narko- gr. bedøvende, søvn- narkotikum
nau- gr. skips-, sjøfarts- nautisk
navi- lat. skips-, sjø- navigasjon
nekro- gr. lik-, død nekrolog
neo- gr. ny- neofascisme
neuro-, nevro- gr. nerve- nevrose
non- lat. ikke-, u- nonfigurativ
novo- lat. ny- novise
nukleo- lat. kjerne- nukleoprotein
nøytro- lat. ingen, upartisk nøytralisere
ob- (of-, ok-, op-) lat. mot-, for-, på grunn av offensiv
oksi-, oksy- gr. sur-, skarp-, surstoffholdig oksidere
okto- gr. åtte- oktav
oligo- gr. få, mangel oligarki
omni- lat. all-, alt- omnibus
orto- gr. rett-, like- ortodoks
oto- gr. øre- otoskop
paleo- gr. gammel-, urtids- paleontologi
pan- gr. all- panteisme
para- gr. ut over, utenfor, uegentlig parapsykologi
para- it. beskyttende parasoll
patri- gr., lat. far-, fedrelands- patriark
ped- gr. barne-, gutte-, oppdragelses- pedagog
pedi- lat. fot- pedikyre
pelago- gr. hav- pelagisk
pene- lat. nesten peninsula
penta- gr. fem- pentagon
per- lat. gjennom perforere
peri- gr. om, rundt periferi
plen-, pleni- lat. full, fullstendig plenarforsamling
pluto- gr. rikdoms-, rikmanns- plutokrati
pneuma-, pnevma- gr. luft-, vind-, pust-, lunge- pneumatisk
pol-, polar- gr. pol- polarisasjon
poli- gr. by-, stats- politikk
poly- gr. meget, mange-, fler- polyglott
post- lat. etter postdatere
pre- lat. forut, før prefabrikasjon
premier- fr. første- premierminister
prim- lat. første, fremste primitiv
prior- lat. foran, over- prioritet
pro- lat. for, foran, fremover prolog
proto- gr. først prototyp
pseudo-, psevdo- gr. falsk, uekte pseudonym
psyko- gr. sinns-, sjels- psykopati
pter- gr. vinge- pterosaurus
puri- lat. ren-, renhets- puritansk
pyro- gr. ild-, feber- pyroman
radi- lat. stråle- radiator
regi- lat. konge-, styre- regime
retro- lat. tilbake- retrospektiv
rhino- gr. nese- rhinolog
san- lat. sunn- sanere
sankt- lat. hellig- sanksjon
sekund- lat. annen- sekundær
semi- lat. halv- semifinale
sentri- lat. midtpunkts- sentrifuge
sept- lat. sju- september
sign- lat. tegn-, betydnings- signifikant
simpli- lat. enkel simplifisere
soli- lat. ene-, alene- solitær
somn- lat. søvn- somnolent
sosio- lat. samfunns- sosialisere
steno- gr. sammentrengt, innen snevre grenser stenografi
stereo- gr. romlig stereofoni
strat- lat. lag- stratusskyer
strat- gr. krigskunst- strategi
sub- (suf-) lat. under- subtropisk
sulf- lat. svovel- sulfat
super- lat. over- supermarked
supra- lat. over- supranaturalistisk
sur- fr. over- surrealisme
syn- (syl-, sym-, syr-) gr. med, sammen med synkron
taks- gr. orden, oppstilling taktikk
tele- gr. fjern- telefon
teo- gr. guds- teologi
term- gr. varme- termostat
terra- lat. jord- terrasse
tetra- gr. fire- tetragon
toksi- gr. gift- toksisk
topo- gr. steds- topografi
trans- lat. over-, på den andre siden transkontinental
tri- lat., gr. tre- triangel
turbo- lat. virvel-, turbin- turbulent
ultimo- lat. sist ultimatum
ultra- lat. hinsides, mer enn, ytterlig ultrakonservativ
un(i)- lat. en-, ens- uniform
ur- ty. opprinnelig urmenneske
urb- lat. by- urbanisering
varia-, vario- lat. forandring varieté
verb- lat. ord- verbal
veri- lat. sann-, sikker- verifisere
via- lat. vei viadukt
vise- lat. stedfortreder visepresident
vitri- lat. glass- vitrineskap
vivi- lat. levende- viviseksjon
vok- lat. stemme- vokal
xeno- gr. fremmed- xenofobi
xylo- gr. tre- (som stoff) xylografi
øko- gr. hjemme-, husholdnings-, miljø- økologi
Etterstavelse Språk Betydning Eksempel
-abel lat. i stand til variabel
-agog gr. leder, fører demagog
-algi gr. smerte kardialgi
-and lat. som skal gjøres noe med eksaminand
-ant lat. som gjør noe demonstrant
-arki gr. -styre, -makt, -velde anarki
-asjon lat. om handling demonstrasjon
-ator lat. om den handlende isolator
-bat gr. -gjenger akrobat
-cid lat. -drepende, -dreper baktericid
-cytt gr. -celle leukocytt
-demi gr. folke- epidemi
-desi gr. inndeling, oppmåling geodesi
-didakt gr. vedr. undervisning, -lært autodidakt
-doks gr. troende ortodoks
-drom gr. -bane velodrom
-dukt lat. -leder, -ledning akvedukt
-eder gr. sete, -flater polyeder
-emi gr. blodsykdom leukemi
-end lat. som bør gjøres dividend
-ent lat. som gjør noe referent
-escens lat. begynnelsen av en handling fluorescens
-esse fr. -kvinne baronesse
-esse fr. -het delikatesse
-estesi gr. vedr. følelse anestesi
-ette fr., it. liten operette
-fag gr. -eter, -spiser antropofag
-fan gr. gjennomsiktig cellofan
-fasi gr. -tale afasi
-feksjon lat. virkning infeksjon
-fikasjon lat. virkning simplifikasjon
-fiks lat. festet prefiks
-fil gr. -venn, -elsker bibliofil
-fisere lat. gjøre til, bevirke elektrifisere
-flasjon lat. blåsning deflasjon
-fleks lat. vedr. bøyning refleks
-fobi gr. frykt, skrekk klaustrofobi
-fon gr. tone, lyd, klang mikrofon
-form lat. -lignende, form konform
-frase gr. vedr. tale parafrase
-ftong gr. språklyd diftong
-fugal lat. som flykter fra sentrifugal
-fähig ty. egnet, skikket salongfähig
-gam gr. -gifte, giftermål monogam
-gen gr. -fremkallende, -artet patogen
-genese gr. opprinnelse partenogenese
-glotto gr. tunge-, -språk polyglott
-glyf gr. tegn, inngravering hieroglyff
-gnosi gr. kjennskap, kunnskap prognose
-gon gr. -kant, -vinkel pentagon
-graf gr. tegner, skriver kardiograf
-gram gr. tegn, opptegnelse telegram
-gyno gr. kvinne polygyni
-iasis gr. lidelse, sykdom psoriasis
-iater gr. lege psykiater
-iatri gr. legekunst psykiatri
-ibel lat. i stand til disponibel
-id gr. -lignende mongoloid
-isjon lat. handling ekspedisjon
-isme gr. egenskap fanatisme
. . bevegelse, lære naturalisme
. . særegent for et språk danisme
-isse gr.-lat. kvinne abbedisse
-issimus lat. høyeste grad pianissimo
-ist fr. tilhenger, utøver fiolinist
-itis, -itt gr. betennelsessykdom bronkitt
-itor lat. som utfører en handling kreditor
-kefal gr. hode encefalitt
-krati gr. herredømme, styre demokrati
-kret lat. utskillelse, avgjørelse sekret
-latri gr. dyrkelse idolatri
-lit gr. stein monolitt
-logi gr. lære, vitenskap psykologi
-lyse gr. (opp)løsning analyse
-mani gr. galskap kleptomani
-ment lat. middel, tilstand fundament
-mester lat. månedlig trimester
-meter gr. måler barometer
-metri gr. måling geometri
-mnesi gr. hukommelse amnesi
-mobil lat. bevegelse automobil
-morf gr. form, skikkelse metamorfose
-naut gr. sjøfarer kosmonaut
-neso, -nesia gr. -øyer Indonesia
-nomi gr. -lovgivning, -kunnskap autonomi
-onym gr. navn, betydning synonym
-opi gr. syn presbyopi
-orama gr. skue, syn panorama
-ose, -osis gr. (kronisk) sykdom tuberkulose
-pati gr. følelse, lidelse sympati
-ped gr. vedr. barn, oppdragelse logoped
-pelago gr. hav arkipelag
-petal lat. som søker mot sentripetal
-pol gr. -by metropol
-pol gr. som angår en pol dipol
-pter gr. med vinger helikopter
-ré gr. utstrømming, utflod diaré
-saurus gr. øgle dinosaurus
-sfære gr. -kule; -lag, -region troposfære
-simil lat. -lik faksimile
-skop gr. -seer periskop
-skript lat. -skrift manuskript
-sofi gr. visdom, kunnskap filosofi
-som gr. legeme, legemsform kromosom
-spekt lat. iakttagelse, syn prospekt
-stat gr. som vedlikeholder en tilstand termostat
-steni gr. kraft, styrke asteni
-strofe gr. vending katastrofe
-tagme gr. -ordning, grammatisk helhet syntagme
-taks gr. orden, innstilling syntaks
-tek gr. gjemmested, samling apotek
-teisme gr. gudelære panteisme
-terapi gr. sykdomsbehandling fysioterapi
-term gr. -varme isoterm
-tese gr. setning, stilling hypotese
-tom gr. som skjærer mikrotom
-trofi gr. ernæring dystrofi
-tør, -trise fr. som utfører noe ekspeditør
-urgi gr. verk, arbeid dramaturgi
-vert lat. -vendt, -snudd; ombyttet introvert
-visjon lat. -syn revisjon
-vok lat. -stemt ekvivokk
-vor lat. -eter herbivor
-ør, -øse fr. som utfører noe arrangør

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.