fremmedord

Fremmedord er ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.

Lånord

Fremmedord blir dels brukt til forskjell fra lånord. Et lånord er et ord fra et fremmed språk som er blitt tilpasset strukturen i språket det er lånt inn i, for eksempel i skrivemåte og grammatikk. Ordet «sjåfør» er et lånord i norsk fordi det har fått norsk skrivemåte og følger norske bøyningsmønstre, mens «à jour» av motsatte grunner må anses som et fremmedord. I praksis er det vanskelig å skille fremmedord og lånord fra hverandre, og derfor er det rimeligere å anse fremmedord som en mengde lånord som i låntakerspråket ikke har gjennomgått strukturell tilpassing.

Forskjellen mellom fremmedord og arveord

Hovedmengden av eldre fremmedord i norsk kommer fra gresk og latin, brakt inn via engelsk, tysk og fransk. Hit hører mange ord som norsk har hatt siden middelalderen (for eksempel «profet», som kom inn i norsk før 1250), 1500- og 1600-tallet (for eksempel «konfirmasjon», «politisk», og «register») og 1700- og 1800-tallet (for eksempel «garnison» og «ingeniør»). De skiller seg fra hjemlige ord, eller arveord, særlig ved å ha hovedtrykk på en annen stavelse enn rotstavelsen. I normaltalemål (bokmåls- og nynorskuttale) regnes det derfor som feil å si for eksempel tellefon, enda denne uttalen nettopp er en tilpasning til norsk struktur og svarer til behandlingen i engelsk (telephone).

Fremmedord skiller seg også fra arveord ved at en ofte ikke kan bruke sin erfaring som språkbruker til å resonnere seg fram til hva ordet betyr. Betydningen av ordet «demokrati», av gresk demos «folk», og -kratia «styre», er ikke åpenbar sammenlignet med det hjemlige ordet «folkestyre».

Kilder til moderne fremmedord

I løpet av 1900-tallet er engelsk, mot før tysk og fransk, blitt det språket som norsk tar flest lånord og dermed fremmedord fra. Dette viser seg til dels i fremmedordenes form, for eksempel latitude, longitude mot det eldre etyde, platityde (som har tysk og fransk uttale av vokalen). De nye fremmedordene er ofte hjemlige ord i engelsk, med hovedtrykk på rotstavelsen som i norsk, men skiller seg i stedet ut ved engelsk uttale og skriftform (for eksempel «roughneck» og «roustabout», yrkesbetegnelser i oljeboring). Lydlig kan de da avvike fra lydsystemet i norsk, for eksempel diftongen ei i «container» jevnført med ei i hjemlige ord («vei»).

De fleste latinske og greske fremmedord kan lett overføres til fornorsket skrivemåte etter velkjente mønstre (for eksempel at ph blir f, -tion blir -sjon). Derimot kan tilsvarende mønstre mangle for overføringen av fremmedord som er hjemlige ord i engelsk, for eksempel «clutch», som derfor ennå blir skrevet slik eller «kløtsj», men ikke «klutsj».

Fremmedordenes enkelte bestanddeler

Forstavelse

Språk

Betydning

Eksempel

a- gresk u-, ikke- atypisk
ab- latin av, fra abdisere
ad- (af-, al-) latin til, mot, ved advent
aero- gresk luft-, fly- aerogram
akro- gresk ytterst, høyest akronym
akva- latin vann- akvakultur
ambi-, ambo- latin tve-, dobbelt- ambivalent
amfi- gresk om, omkring, tosidig amfiscene
an- (foran vokal) gresk u-, ikke- anarki
ana- gresk opp, tilbake, gjen- anakronisme
andro- gresk mann-, menneske- androfag
anglo- latin engelsk- anglofil
ante- latin før, foran antesipere
anti- gresk motsatt, imot antipati
anto- gresk blomst- antologi
antropo- gresk menneske- antropolog
apo- gresk bortfall, nektelse apostrof
aristo- gresk best aristokrat
aritmo- gresk tall-, regnings- aritmetikk
arkeo- gresk old-, gammel- arkeologi
astro- gresk stjerne- astrofysikk
atmo- gresk damp-, luft- atmosfære
audi-, audio- latin hørsel- auditorium
auto- gresk selv- autodidakt
avant- fransk for-, før- avantgarde
avi- latin fugl-, flyging aviatikk
baro- gresk trykk-, lufttrykk- barometer
bary- gresk tung, dyp baryton
bas- latin lav, dyp basrelieff
bene- latin vel- benefisere
bi- latin tosidig, dobbel bilateral
bi- tysk ved, hos bifalle
biblio- gresk bok- bibliotek
bio- gresk livs-, levnets- biodynamisk
centi- latin hundredels- centimeter
cerebro- latin hjerne- cerebrospinal
cirkum- latin omkring- cirkumpolar
cis- latin dennesidig cisalpinsk
de- latin av-, fra- desentralisere
deka- gresk ti ganger dekade
demi- fransk halv- demimonde
demo- gresk folke- demokrati
dermato- gresk hud- dermatolog
des- fransk mis-, van-, u- desorientere
desi- latin tidel desiliter
di-, dis- gresk dobbelt, tosidig dipol
dia- gresk gjennom, veksling, tvers over dialog
dis- latin u-, mis-, van- disfavør
disko- gresk plate-, skive- diskotek
duo- latin to-, tve- duo, duell
dys- gresk u-, mis-, van- dysleksi
eks- (ex-, e-) latin bort fra; forhenværende eksepsjonell
ekso- gresk utenfor, ytre eksogen
ekstra- latin utenfor, utover, utenom ekstraordinær
ekvi- latin like-, ens- ekvivalent
en- gresk inne, i energi
endo- gresk innvendig, indre endokrin
epi- gresk etter, på, ved epilog
ergo- gresk arbeid- ergoterapi
erke- gresk over-, første- erkeengel
etno- gresk folkeslag-, folke- etnologi
eto- gresk samfunnsmoralsk-, vane-, skikk- etologi
eu-, ev- gresk godt, riktig eutanasi
feno- gresk fremtonings-, som viser seg fenomen
ferro- latin jern- ferrolegering
fleks- latin vedrørende bøyning fleksibel
foto- gresk lys- fotosyntese
franko- latin fransk- frankofil
fysio- gresk natur-, legeme- fysioterapi
gastro- gresk mage- gastronom
general- latin hoved-, over-; alminnelig, allmenn generalforsamling
geo- gresk vedrørende jordkloden geometri
giga- gresk kjempe-, milliard- gigant
glyko-, gluko- gresk sukker-, søt- glykose
grand- fransk stor- grandtante
gravi- latin tung, tyngde- graviditet
gyneko- gyno- gresk kvinne- gynekolog
gyro-, giro- gresk omdreinings- gyroskop
hagio- gresk helgen-, hellig- hagiolatri
haut- fransk høy hautrelieff
heksa- gresk seks- heksameter
hekto- gresk hundre- hektogram
heliko- gresk propell-, spiral- helikopter
helio- gresk sol- heliotrop
hemato-, hemo- gresk blod- hemoglobin
hemi- gresk halv- hemisfære
hepta- gresk sju- heptakord
herb- latin gress-, plante- herbarium
hetero- gresk annen, annerledes heterodoks
hiero- gresk hellig-, preste- hieroglyf
hippo- gresk heste- hippodrom
homo- (homeo-, homøo-) gresk like, ens, samme homogen
human- latin menneske- humanitær
hydro- gresk vann- hydrofoil
hygro- gresk fuktighets- hygrometer
hyper- gresk over-, overdrevent hypermoderne
hypno- gresk søvn- hypnose
hypo- gresk under- hypotese
ideo- gresk tanke-, idé- ideologi
idio- gresk særegen, personlig idiomatisk
in- (il-, im-) latin inn-, i-, innpå- immigrere
in- (il-, im-) latin u-, ikke- illegal
indo- latin indisk indoeuropeisk
infra- latin under, nedenfor infrastruktur
inter- latin mellom-, tverr- interkontinental
intra- latin innenfor, inni intravenøs
intro- latin inn i, innad introdusere
iso- gresk like-, ens- isoterm
juri- latin retts- jurisdiksjon
kako- gresk ond, slett kakofoni
kalli-, kalo- gresk vakker, god kalligrafi
karbo- latin kull- karbohydrater
kardio- gresk hjerte- kardiogram
kata- gresk nedad, etter katarakt
kilo- gresk tusen- kilometer
kine- gresk bevegelse kinetisk
kir-, kiro- gresk hånd- kiropraktor
kon- (ko-, kol-, kom-) latin med-, sammen- konferanse
kontra- latin mot-, overfor- kontrarevolusjon
koreo- gresk dans- koreograf
kosmo- gresk verdens-, verdensrom- kosmopolitt
krom- (kromo-) gresk farge- kromotypi
kron-, krono- gresk tids- kronometer
krypto- gresk hemmelig, skjult kryptisk
kvadr- latin fire, fire ganger kvadrilje
kvart- latin fjerdedel, fire- kvartal
kvasi- latin uekte, tilsynelatende kvasivitenskapelig
kvint- latin fem- kvintett
labi-, labio- latin leppe- labiodental
lakto- latin melke- laktovegetabilsk
lapido- latin stein- lapidarisk
laryngo- gresk strupe- laryngoskop
legi- latin lov-, retts- legitim
leuko-, levko- gresk hvit- levkemi
loko- latin sted-, steds- lokalisere
luci- latin lys- luciditet
magn- latin stor- magnifikk
makro- gresk stor- makrokosmos
mal- fransk, latin dårlig, u- malplassert
manu- latin hånd- manuskript
matri- latin mor-, moder- matriarkat
medi-, medio- latin middel- mediokritet
mega- gresk million-, kjempe- megatonn
meta- gresk etter-, senere; mellom- metafysikk
meteoro- gresk atmosfære-, vær-, høyde- meteoritt
metro- gresk mål, vekt, takt metronom
metro- gresk moder- metropol
mezzo- italiensk middel-, mellom- mezzosopran
mikro- gresk liten, milliondel mikrobiologi
milli- latin tusendel millimeter
mini- latin liten minimal
miso- gresk fiende, som hater misantrop
mono- gresk enkelt, alene monogami
multi- latin mange ganger, fler multilateral
narko- gresk bedøvende, søvn- narkotikum
nau- gresk skips-, sjøfarts- nautisk
navi- latin skips-, sjø- navigasjon
nekro- gresk lik-, død nekrolog
neo- gresk ny- neofascisme
neuro-, nevro- gresk nerve- nevrose
non- latin ikke-, u- nonfigurativ
novo- latin ny- novise
nukleo- latin kjerne- nukleoprotein
nøytro- latin ingen, upartisk nøytralisere
ob- (of-, ok-, op-) latin mot-, for-, på grunn av offensiv
oksi-, oksy- gresk sur-, skarp-, surstoffholdig oksidere
okto- gresk åtte- oktav
oligo- gresk få, mangel oligarki
omni- latin all-, alt- omnibus
orto- gresk rett-, like- ortodoks
oto- gresk øre- otoskop
paleo- gresk gammel-, urtids- paleontologi
pan- gresk all- panteisme
para- gresk ut over, utenfor, uegentlig parapsykologi
para- italiensk beskyttende parasoll
patri- gresk, latin far-, fedrelands- patriark
ped- gresk barne-, gutte-, oppdragelses- pedagog
pedi- latin fot- pedikyre
pelago- gresk hav- pelagisk
pene- latin nesten peninsula
penta- gresk fem- pentagon
per- latin gjennom perforere
peri- gresk om, rundt periferi
plen-, pleni- latin full, fullstendig plenarforsamling
pluto- gresk rikdoms-, rikmanns- plutokrati
pneuma-, pnevma- gresk luft-, vind-, pust-, lunge- pneumatisk
pol-, polar- gresk pol- polarisasjon
poli- gresk by-, stats- politikk
poly- gresk meget, mange-, fler- polyglott
post- latin etter postdatere
pre- latin forut, før prefabrikasjon
premier- fransk første- premierminister
prim- latin første, fremste primitiv
prior- latin foran, over- prioritet
pro- latin for, foran, fremover prolog
proto- gresk først prototyp
pseudo-, psevdo- gresk falsk, uekte pseudonym
psyko- gresk sinns-, sjels- psykopati
pter- gresk vinge- pterosaurus
puri- latin ren-, renhets- puritansk
pyro- gresk ild-, feber- pyroman
radi- latin stråle- radiator
regi- latin konge-, styre- regime
retro- latin tilbake- retrospektiv
rhino- gresk nese- rhinolog
san- latin sunn- sanere
sankt- latin hellig- sanksjon
sekund- latin annen- sekundær
semi- latin halv- semifinale
sentri- latin midtpunkts- sentrifuge
sept- latin sju- september
sign- latin tegn-, betydnings- signifikant
simpli- latin enkel simplifisere
soli- latin ene-, alene- solitær
somn- latin søvn- somnolent
sosio- latin samfunns- sosialisere
steno- gresk sammentrengt, innen snevre grenser stenografi
stereo- gresk romlig stereofoni
strat- latin lag- stratusskyer
strat- gresk krigskunst- strategi
sub- (suf-) latin under- subtropisk
sulf- latin svovel- sulfat
super- latin over- supermarked
supra- latin over- supranaturalistisk
sur- fransk over- surrealisme
syn- (syl-, sym-, syr-) gresk med, sammen med synkron
taks- gresk orden, oppstilling taktikk
tele- gresk fjern- telefon
teo- gresk guds- teologi
term- gresk varme- termostat
terra- latin jord- terrasse
tetra- gresk fire- tetragon
toksi- gresk gift- toksisk
topo- gresk steds- topografi
trans- latin over-, på den andre siden transkontinental
tri- latin, gresk tre- triangel
turbo- latin virvel-, turbin- turbulent
ultimo- latin sist ultimatum
ultra- latin hinsides, mer enn, ytterlig ultrakonservativ
un(i)- latin en-, ens- uniform
ur- tysk opprinnelig urmenneske
urb- latin by- urbanisering
varia-, vario- latin forandring varieté
verb- latin ord- verbal
veri- latin sann-, sikker- verifisere
via- latin vei viadukt
vise- latin stedfortreder visepresident
vitri- latin glass- vitrineskap
vivi- latin levende- viviseksjon
vok- latin stemme- vokal
xeno- gresk fremmed- xenofobi
xylo- gresk tre- (som stoff) xylografi
øko- gresk hjemme-, husholdnings-, miljø- økologi

Etterstavelse

Språk

Betydning

Eksempel

-abel latin i stand til variabel
-agog gresk leder, fører demagog
-algi gresk smerte kardialgi
-and latin som skal gjøres noe med eksaminand
-ant latin som gjør noe demonstrant
-arki gresk -styre, -makt, -velde anarki
-asjon latin om handling demonstrasjon
-ator latin om den handlende isolator
-bat gresk -gjenger akrobat
-cid latin -drepende, -dreper baktericid
-cytt gresk -celle leukocytt
-demi gresk folke- epidemi
-desi gresk inndeling, oppmåling geodesi
-didakt gresk

vedrørende undervisning, -lært

autodidakt
-doks gresk troende ortodoks
-drom gresk -bane velodrom
-dukt latin -leder, -ledning akvedukt
-eder gresk sete, -flater polyeder
-emi gresk blodsykdom leukemi
-end latin som bør gjøres dividend
-ent latin som gjør noe referent
-escens latin begynnelsen av en handling fluorescens
-esse fransk -kvinne baronesse
-esse fransk -het delikatesse
-estesi gresk vedrørende følelse anestesi
-ette fransk, italiensk liten operette
-fag gresk -eter, -spiser antropofag
-fan gresk gjennomsiktig cellofan
-fasi gresk -tale afasi
-feksjon latin virkning infeksjon
-fikasjon latin virkning simplifikasjon
-fiks latin festet prefiks
-fil gresk -venn, -elsker bibliofil
-fisere latin gjøre til, bevirke elektrifisere
-flasjon latin blåsning deflasjon
-fleks latin vedrørende bøyning refleks
-fobi gresk frykt, skrekk klaustrofobi
-fon gresk tone, lyd, klang mikrofon
-form latin -lignende, form konform
-frase gresk vedrørende tale parafrase
-ftong gresk språklyd diftong
-fugal latin som flykter fra sentrifugal
-fähig tysk egnet, skikket salongfähig
-gam gresk -gifte, giftermål monogam
-gen gresk -fremkallende, -artet patogen
-genese gresk opprinnelse partenogenese
-glotto gresk tunge-, -språk polyglott
-glyf gresk tegn, inngravering hieroglyff
-gnosi gresk kjennskap, kunnskap prognose
-gon gresk -kant, -vinkel pentagon
-graf gresk tegner, skriver kardiograf
-gram gresk tegn, opptegnelse telegram
-gyno gresk kvinne polygyni
-iasis gresk lidelse, sykdom psoriasis
-iater gresk lege psykiater
-iatri gresk legekunst psykiatri
-ibel latin i stand til disponibel
-id gresk -lignende mongoloid
-isjon latin handling ekspedisjon
-isme gresk egenskap fanatisme
- - bevegelse, lære naturalisme
- - særegent for et språk danisme
-isse latin kvinne abbedisse
-issimus latin høyeste grad pianissimo
-ist fransk tilhenger, utøver fiolinist
-itis, -itt gresk betennelsessykdom bronkitt
-itor latin som utfører en handling kreditor
-kefal gresk hoder encefalitt
-krati gresk herredømme, styre demokrati
-kret latin utskillelse, avgjørelse sekret
-latri gresk dyrkelse idolatri
-lit gresk stein monolitt
-logi gresk lære, vitenskap psykologi
-lyse gresk (opp)løsning analyse
-mani gresk galskap kleptomani
-ment latin middel, tilstand fundament
-mester latin månedlig trimester
-meter gresk måler barometer
-metri gresk måling geometri
-mnesi gresk hukommelse amnesi
-mobil latin bevegelse automobil
-morf gresk form, skikkelse metamorfose
-naut gresk sjøfarer kosmonaut
-neso, -nesia gresk -øyer Indonesia
-nomi gresk -lovgivning, -kunnskap autonomi
-onym gresk navn, betydning synonym
-opi gresk syn presbyopi
-orama gresk skue, syn panorama
-ose, -osis gresk (kronisk) sykdom tuberkulose
-pati gresk følelse, lidelse sympati
-ped gresk vedrørende barn, oppdragelse logoped
-pelago gresk hav arkipelag
-petal latin som søker mot sentripetal
-pol gresk -by metropol
-pol gresk som angår en pol dipol
-pter gresk med vinger helikopter
-ré gresk utstrømming, utflod diaré
-saurus gresk øgle dinosaurus
-sfære gresk -kule; -lag, -region troposfære
-simil latin -lik faksimile
-skop gresk -seer periskop
-skript latin -skrift manuskript
-sofi gresk visdom, kunnskap filosofi
-som gresk legeme, legemsform kromosom
-spekt latin iakttagelse, syn prospekt
-stat gresk som vedlikeholder en tilstand termostat
-steni gresk kraft, styrke asteni
-strofe gresk vending katastrofe
-tagme gresk -ordning, grammatisk helhet syntagme
-taks gresk orden, innstilling syntaks
-tek gresk gjemmested, samling apotek
-teisme gresk gudelære panteisme
-terapi gresk sykdomsbehandling fysioterapi
-term gresk -varme isoterm
-tese gresk setning, stilling hypotese
-tom gresk som skjærer mikrotom
-trofi gresk ernæring dystrofi
-tør, -trise fransk som utfører noe ekspeditør
-urgi gresk verk, arbeid dramaturgi
-vert latin -vendt, -snudd; ombyttet introvert
-visjon latin -syn revisjon
-vok latin -stemt ekvivokk
-vor latin -eter herbivor
-ør, -øse fransk som utfører noe arrangør

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg