Jus, rett, rettsvitenskap. Ordet går tilbake til romerretten, hvor det ble brukt om rettsordenen i videste forstand. Det kunne også presiseres til å bety en del av rettsordenen, for eksempel jus civile, altså rettsreglene som gjaldt mellom romerske borgere, eller jus gentium, rettsreglene som gjaldt mellom ikke-romere (eller mellom romere og ikke-romere). I våre dager brukes ordet også i motsetning til faktum. Jus er da de rettsreglene som anvendes for å løse en tvist eller et konkret rettsspørsmål, mens faktum er de faktiske forhold som rettsreglene anvendes på i den enkelte sak.