Kriminalomsorgen er det statlige straffegjennomføringsapparatet som forvaltes av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Kriminalomsorgen har det utøvende ansvaret for å gjennomføre de straffereaksjoner påtalemyndighet eller domstol har besluttet, først og fremst i fengsler og gjennom friomsorgskontor, dernest gjennom soning utenfor institusjoner. Hele artikkelen