Kriminalomsorg og fengsel

Kriminalomsorgen er en statlig etat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD), med ansvar for å fullbyrde de reaksjoner påtalemyndighet eller domstol har besluttet. Dette skjer ved bruk av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetekstfengsling. Kriminalomsorgen bidrar med å stille varetektsplasser for Politiet, og legge til rette for gjennomføring av straff i eller utenfor fengsel.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Berit Johnsen

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Fengsler

Inneholder 21 artikler: