Dioksan, 1,4-dioksan, dietylendioksid, dietyleneter, fargeløs, brennbar væske som i ren tilstand har en svak eteraktig lukt. Blandbar med vann og de fleste organiske løsemidler. Dampene er giftige. Kokepunkt 101 °C. Har tendens til å danne eksplosive peroksider. Fremstilles vesentlig ved oppheting av etylenglykol med små mengder syre. Brukes mye som løsemiddel bl.a. for celluloseacetat, fett, smøremidler, naturlige og syntetiske harpikser, lakker, maling, lim m.m. Kjemisk er dioksan en syklisk dieter med vedstående strukturformel.