Magnus Lagabøters landslov, ofte berre kalt Landslova, er ei tidlegare lovbok for Noreg. Ho tredde i kraft i 1274 under kong Magnus Lagabøter. Landslova avløyste dei fire landskapslovene (Frostatingslova, Gulatingslova, Eidsivatingslova og Borgartingslova). Dimed fekk landet for første gong ei felles lovbok. Lovboka vart òg nytta på Orknøyane, Shetland og Færøyane, medan Island fekk ei eiga lovbok, Jónsbók. Hele artikkelen